Zgoda rodzicówopiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych
udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).. W zajęciach grupowych może brać udział jednorazowo, na wyznaczonym obiekcie maksymalnie 7 osób, w tym 6 zawodników i trener.. Ja niżej podpisany, wyrażam zgodę/ nie wyrażam zgody* na badanie przez logopedę oraz na ewentualny udział mojego dziecka w zajęciach logopedycznych w roku szkolnym 2014/2015.Zgoda rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w zawodach sportowych .Jednocześnie oświadczam, że dziecko/podopieczny nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udział w zajęciach.. Jako rodzice (prawni opiekunowie) zabezpieczamy dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.. W razie decyzji lekarskiej o hospitalizacji, zobowiązuję się do odbioru dziecka ze szpitala.Zgoda rodziców/opiekunów na wyjazd i udział dziecka w turnieju i innych zawodach sportowych.. …ZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH w ramach projektu UKEMI - szkoła bezpiecznego upadania".. Wyrażam zgodę na przetwarzanie i publikowanie zdjęć z zajęć na stronach internetowych organizatora.. Z góry dziękujemy!. Ignacego Łukasiewicza w Jaśle w zawodach sportowych.Śląskiem Wrocław", organizowanym przez WKS Śląsk Wrocław SA, na obiektach przy ul. Oporowskiej 62 w dniu 02.06.2019..

... zdrowotnych na udział w zawodach.

.Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych organizowanych przez Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w ferie 2020 .. znanych mi przeciwwskazań do uczestnictwa dziecka w zajęciach sportowych; posiadam pełnię praw rodzicielskich (praw do opieki), a podane powyżej dane osobowe moje i .w karcie zgody na udział dziecka w zajęciach rekreacyjno-sportowych, dla potrzeb niezbędnych do realizacji tych zajęć (zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych).. W razie wypadku wyrażamy zgodę na udzielenie dziecku pierwszej pomocy medycznej.. 2 w zw. z ust.. 1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 14 kwietnia 1992 r. w sprawie warunków i sposobu organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.POLISA NNW GRUPOWE DLA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 1 W DOBCZYCACH na rok 2020/2021 Możliwość ubezpieczenia dziecka lub pracownika szkoły na rok 2020/2021 istnieje w polisie WIRTUALNEJ do 30.11.2020 (czyli cały październik i listopad jeszcze).. Jako rodzic (prawny opiekun) zabezpieczę dziecku bezpieczną drogę na zajęcia i jego powrót do domu.Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Last modified by: [email protected] Created Date: 9/5/2019 9:08:00 AM Company: MOSiR Żory Other titles: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychZGODA RODZICÓW / OPIEKUNÓW* ZAWODNIKA ..

... że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.

- za bezpieczeństwo podczas drogi na zajęcia i z zajęć odpowiadaj .ZGODA RODZICA (OPIEKUNA PRAWNEGO) NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH DODATKOWYCH Wyrażam zgodę na udział córki/syna .Title: Wyrażam zgodę na udział mojego dziecka Author: Sekretariat Last modified by: Monika Created Date: 9/4/2013 12:39:00 PM Other titles: Wyrażam zgodę na udział mojego dzieckaZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych (wypełnij formularz)Stan zdrowie dziecka jest nam znany i nie stwierdzamy u niego przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach sportowych.. W oparciu o Pani/Pana dane osobowe lub / oraz podane dane osobowe Pana/ Pani małoletniego dziecka Śląska Federacja Sportu nie będzie podejmowało wobec Pani/Pana zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania.Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Last modified by: Cygi Created Date: 12/2/2019 6:34:00 PM Company: MOSiR Żory Other titles: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychJednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.. Obowiązuje to każdego ucznia w programie „SKS"..

Jednocześnie oświadczam, że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych na udział w zajęciach.

Pobyt w miejscu treningu innych osób, w tym rodziców lub opiekunów jest niedopuszczalny chyba, że administrator obiektu wyznaczy specjalne strefy dla rodziców/opiekunów na trybunach obiektu.Poniżej zamieszczamy wzór oświadczenia rodziców/opiekunów prawnych ucznia/uczennicy na podstawie § 1 ust.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach .. Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychZgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zajęciach sportowych.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub .. Prosimy po skompletowaniu oświadczeń o przesłanie w formie listownej na nasz adres.. że dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do udziału w zajęciach i biorę pełną odpowiedzialność za ewentualne wypadki syna/córki w czasie zajęć sportowych oraz w drodze na miejsce zajęć i drodze powrotnej do domu..

Dane dziecka :IMIĘ I NAZWISKO DZIECKA: Zgoda na badanie logopedyczne oraz udział dziecka w zajęciach logopedycznych.

Wyrażam zgodę na udział mojego syna/córki .. ucznia klasy .. Szkoły Podstawowej nr 12 z Oddziałami Integracyjnymi im.. Oświadczenie rodziców SKS4.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacjiZGODA RODZICA/OPIEKUNA PRAWNEGO NA UDZIAŁ DZIECKA W ZAJĘCIACH SPORTOWYCH .. zajęcia czasowo lub trwale odsunięty od uczestnictwa w zajęciach, 7) wyrażam zgodę na nieodpłatne utrwalanie wizerunku Podopiecznego w trakcie zajęć, za pomocą filmu, obrazu, dźwięku, słowa, oraz na nieodpłatne rozpowszechnianie go za pośrednictwem .Zgoda na udział dziecka w turnieju „Mały Mundial 2014"/ Akceptacja regulaminu Wyrażam zgodę, jako rodzic/opiekun prawny na udział mojego dziecka w Turnieju „Mały Mundial 2014" rozgrywanym w dniach 19.05.2014 r. - 23.05.2014 r. i oświadczam, że zapoznałem/-am się z Regulaminem Turnieju „Mały Mundial 2014" i akceptuję .Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych Author: Dział Sportu_1 Last modified by: Dyrektor Created Date: 5/16/2016 8:31:00 PM Company: MOSiR Żory Other titles: Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowychW załączniku zamieszczamy wzór oświadczenia - zgoda rodzica na zajęcia pozalekcyjne.. Wyrażam zgodę na przeprowadzenie wszelkich niezbędnych zabiegów lub operacji w stanach zagrażających życiu lub zdrowiu mojego dziecka.. Wyrażamy zgodę na przetwarzanie - publikowanie na stronach internetowych organizatora danych osobowych,Zgoda rodziców/opiekunów na udział dziecka w zawodach sportowych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt