Wniosek o płatność czyste powietrze katowice
Do wniosku należ dołączyć protokół odbioru częściowego .. 41 333 59 16, email: [email protected]; Placówka w Jędrzejowie, tel: 788 686 941, email: [email protected]łożenie wniosku o dofinansowanie.. 21.10.2020 r. Dziś (21 października) rozpoczyna się nabór wniosków w drugiej części programu „Czyste Powietrze", przygotowanej dla Polaków o niższych dochodach.. Instrukcja wizytacji końcowej w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze: 11.. Aby…Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych od 15.05.2020 r. Wniosek o płatność - dla wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r. O FUNDUSZUWarunki wypłaty środków w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doZałączniki do wniosku; ODO1 - Informacja dla osób, których dane osobowe pozyskano od wnioskodawcy pp czyste powietrze: ODO2 - Oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie szczególnej kategorii danych osobowychCzyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzanych do atmosfery przez domy jednorodzinne.. Czyste Powietrze to kompleksowy program, którego celem jest zmniejszenie lub uniknięcie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń wprowadzonych do atmosfery przez domy jednorodzinne..

Jak wypełnić wniosek Czyste Powietrze?

Karta oceny wniosku o dofinansowanie: 12.1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1.. Dodatkowo przez portal można: - pobrać wniosek do dofinansowania (forma elektroniczna PDF ułatwiająca wypełnienie) wraz z załącznikami .. konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.Wyższe dotacje i większa współpraca z gminami.. (interaktywny PDF) Część A - Informacje Ogólne.. Załącznik ten powinien być podpisany przez beneficjenta i wykonawcę albo samego beneficjenta - jeśli prace wykonał osobiście.Jak wypełnić Wniosek o płatność: Nr wniosku - podać kolejny nr wniosku (jeżeli pierwszy w sprawie - to 1, itd.. W Portalu Beneficjenta publikowane są informacje dla Kontrahentów WFOŚiGW w Katowicach.Czyste Powietrze .. wnioski o umorzenie).. faktury/równoważnego dowodu księgowego powinien być opisany „Dofinansowano w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze" (lub równoważnie).. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.. Informacje nt Programu "Czyste powietrze" można uzyskać w punktach konsultacyjnych WFOŚiGW w następujących lokalizacjach: Uwaga!. Podpisz wniosek elektronicznie za pomocą profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego.. a.Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Priorytetowego Czyste PowietrzeWniosek złożony w gminie, która zawarła porozumienie z WFOŚiGW w sprawie realizacji Programu Czyste Powietrze zostanie przekazany do właściwego WFOŚiGW i dopiero od daty przekazania liczony jest termin na rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie.Czyste powietrze..

Sprawdź wypełniony wniosek.

Wnioski należy składać do wfośigw obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny.. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie .Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje już wnioski do programu „Czyste Powietrze".. Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią.OGÓLNOPOLSKA INFOLINIA PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, ogłosił że budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.Do wniosku o płatność należy załączyć dokumenty potwierdzające spełnienie wymagań Programu Czyste Powietrze - certyfikat, etykietę efektywności energetycznej, kartę produktu, w zależności od źródła ciepła.. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Od 19 września 2018 można składać elektronicznie wnioski do wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej.JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1..

1) Kiedy należy złożyć wniosek o płatność ?

Po zawarciu z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie umowy o dotację/pożyczkę i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w Zestawieniu Rzeczowo-Finansowym (ZRF), który stanowi załącznik nr 1 do umowy.CZYSTE POWIETRZE 2020.. ); Nr umowy - podać numery umów o dofinansowanie (nr umowy dotacji oraz nr umowy pożyczki - jeśli była zawarta, jeśli nie, proszę wpisać nie dotyczy); Wnioskuję o wypłatę kwoty :Po zalogowaniu się do serwisu w zakładce „Formularz wniosku" można pobrać wniosek Czyste Powietrze..

Czy mogę złożyć kolejny wniosek w ramach Programu?

Po zawarciu umowy dotacji i zrealizowaniu części lub całości zadań określonych w umowie, Beneficjent może wystąpić do wfośigw o ich rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac.W tym celu należy złożyć wniosek o płatność częściową (załącznik do umowy o dofinansowanie).. 41 333 59 16, email: [email protected]; INFORMACJA nt. złożonych wniosków PROGRAMU CZYSTE POWIETRZE - tel.. 22 340 40 80; INFOLINIA PROGRAMU MOJA WODA - tel.. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku wraz z załącznikami oraz instrukcją jego wypełniania dostępne są:Utwórz i wypełnij wniosek o dofinansowanie z programu Czyste Powietrze.. Zmiana w funkcjonowaniu Biur Funduszu w związku z Covid-19!. Gdzie składać wnioski.. Wyślij dokumenty: wniosek z załącznikami.Zapraszamy Państwa do korzystania z PORTALU BENEFICJENTA - internetowego systemu, w którym śledzić można stan realizacji złożonych wniosków oraz zawartych umów lub uzyskać informacje o najbliższych płatnościach.. W ramach rządowego programu poprawy jakości powietrza został przygotowany program priorytetowy Czyste Powietrze.. Wita Stwosza 2 (I piętro) w godz. 7.30 do 15.30.. Konsultacje i osobiste składanie wniosków: Katowice, ul.. W przypadku faktur elektronicznych należy załączyć ponadto dokument potwierdzający sposób ich otrzymania (np. e-mail).Wniosek o płatność .. - Program Czyste Powietrze daje możliwość wymiany przestarzałego kotła na nowoczesne źródło ciepła oraz przeprowadzenie termomodernizacji budynku jednorodzinnego .Program Czyste Powietrze w WFOŚiGW w Katowicach obsługuje Zespół ds. Programu Czyste Powietrze.. Prosimy o kontakt telefoniczny lub mailowy!Załącznik do wykorzystania również przy obecnie funkcjonującym wniosku o płatność dla podstawowego poziomu dofinansowania) B. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami (poziom podwyższony) - dotyczy wniosków w wersji 5.2 i wyższej..Komentarze

Brak komentarzy.