Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego
Składany wniosek musi być oryginalnym drukiem pobranym w organie paszportowym ze względu na konieczność zachowania określonych parametrów technicznych wniosków paszportowych.Dowód wniesienia opłaty paszportowej.. z 2013r., poz. 1038) Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowych-tekst ujednolicony (Dz.U.. Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących .wniosek o wydanie paszportu - dostaniesz go w punkcie paszportowym.. Tożsamość i obywatelstwo osoby składającej wniosek o wydanie paszportu albo paszportu tymczasowego organ paszportowy ustala na podstawie ważnego dokumentu paszportowego.. Wniosek o wyrobienie paszportu nie jest dokumentem skomplikowanym do wypełnienia.. W przypadku, gdy osoba nie posiada .Jak wygląda wniosek o wydanie dokumentu paszportowego?. Obecność małoletniego jest obowiązkowa po ukończeniu 5 lat.. Nie ma zatem możliwości złożenia wniosku drogą korespondencyjną.1.. WYSTARCZY WPROWADZIĆ NUMER SPRAWY ZNAJDUJĄCY SIĘ POD KODEM KRESKOWYM NA .paszportowego zastępuje orzeczenie sądu rodzinnego.. 3.Informujemy, że odbiór dokumentu paszportowego oraz złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego są możliwe wyłącznie po uprzedniej rejestracji internetowej.. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór dokumentu paszportowego następuje (.).

2).Jak wypełnić wniosek o paszport?

Wypełniony czytelnie drukowanymi literami wniosek o wydanie paszportu.. Druk wniosku o paszport na 2020 rok można pobrać w jednym z ponad 100 biur paszportowych zlokalizowanych na terytorium Polski lub w polskim konsulacie za granicą.Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego należy okazać do wglądu ważny dokument paszportowy, a w przypadku gdy osoba nie posiada ważnego dokumentu paszportowego ważny dowód osobisty, o ile ma obowiązek posiadania tego dokumentu.. Złożenie wniosku o wydanie dokumentu paszportowego oraz odbiór tego dokumentu następuje osobiście.. Paszporty i paszporty tymczasowe w Rzeczypospolitej Polskiej wydaje i odmawia ich wydania wojewoda, do którego wpłynął wniosek o wydanie dokumentu paszportowego, a za granicą - konsul.. Za taki czyn grozić nam może od 6 miesięcy do 8 lat więzienia.. Wniosek paszportowy składany jest aby uzyskać nowy paszport, paszport tymczasowy.. Dokument uprawniający do ulgi w opłacie za wydanie paszportu - legitymacja rencisty, emeryta, kombatanta, decyzja komisji lekarskiej o grupie inwalidzkiej, ważna legitymacja szkolna lub studencka.. Na samym końcu tej sekcji przeznaczonej do wypełnienia przez osobę ubiegającą się o .Od decyzji w sprawach odmowy wydania lub unieważnienia dokumentu paszportowego przysługuje odwołanie do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji za pośrednictwem organu wydającego decyzję w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia: Informacje dodatkowe: Złożenie wniosku o wydanie paszportu oraz odbioru paszportu należy dokonać .Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie) Wniosek _o _wydanie _dokumentu _paszportowego _edytowalny _1.pdf 0.73MB Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowychOd 17 stycznia 2013 r., aby złożyć wniosek o wydanie paszportu lub paszportu tymczasowego nie musimy jechać do punktu paszportowego, właściwego według miejsca zameldowania..

zm.) wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

Title: Microsoft Word - Wzór poprawnie wypełnionego wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób dorosłych.docx Author: Marianna Created Date:Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby pełnoletnie) Wniosek _o _wydanie _dokumentu _paszportowego _edytowalny _1.pdf 0.73MB Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowychWniosek o wydanie dokumentu paszportowego, czytelnie wypełniony w języku polskim pismem drukowanym (wniosek dostępny jest tylko w siedzibie urzędu.. wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego rodzica lub opiekuna, poświadczoną przez urzędnika paszportowego lub notariusza;Dokumenty wymagane przy składaniu wniosku o wydanie dokumentu paszportowego dla osób małoletnich; Podstawa prawna : Ustawa z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy o dokumentach paszportowych (Dz.U..

Uwaga!Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście.

Nie drukuj plików, które są dostępne w internecie, twoje jedno kolorowe zdjęcie - musi być aktualne, dlatego idź do fotografa nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku.Jeśli chcesz je zrobić samodzielnie - sprawdź, jak wykonać zdjęcie do paszportu, .Wniosek składa się osobiście z wyjątkiem następujących przypadków: .. z 2013r., poz. 268)Edytowalny wniosek o wydanie dokumentu paszportowego (osoby małoletnie) Wniosek _o _wydanie _dokumentu _paszportowego _edytowalny _maloletni _1.pdf 0.47MB Podstawa prawna Ustawa z dnia 13 lipca 2006 r. o dokumentach paszportowychNależy pamiętać, że godnie z art. 13 ust.. Warto wiedzieć, jak poprawnie wypełnić i gdzie złożyć wniosek o paszport.Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego - wypełniony czytelnie, drukowanymi literami, podpisany przez osobę ubiegającą się o wydanie dokumentu paszportowego.. Możemy go złożyć w dowolnym, najdogodniejszym dla nas punkcie paszportowym na terenie kraju, na przykład w miejscowości, w której aktualnie przebywamy.Dziennik Ustaw - 5 - Poz. 1313 Załącznik nr 2 WZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGOWZÓR WNIOSKU O WYDANIE PRZEZ KONSULA RP PASZPORTU ALBO PASZPORTU TYMCZASOWEGO Numer akt paszportowychWniosek o paszport obowiązujący w 2020 roku..

Zobacz jak wygląda wzór wniosku paszportowego online.

Składa się z dwóch części.. 1 ustawy o dokumentach paszportowych z 13 lipca 2006 r. (Dz. U. Nr 143, poz. 1027 z późn.. Trzecia strona wniosku o paszport: W sekcji trzynastej musimy złożyć podpis pod oświadczeniem o tym, że jesteśmy świadomi, że ponosimy odpowiedzialność karną za zatajenie prawdy albo podanie nieprawdy we wniosku paszportowym.. Podpisu nie zamieszcza się, jeżeli osoba ta z powodu niepełnosprawności nie może złożyć podpisu samodzielnie.Uprzejmie informujemy, że nie ma możliwości pobrania wniosku o wydanie dokumentu paszportowego ze strony ani przesłania go pocztą elektroniczną.. W pierwszej zostaniesz poproszony o wpisanie swoich podstawowych danych osobowych - takich jak imię, nazwisko, obywatelstwo czy adres zameldowania, drugą część wypełnia urzędnik.wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie albo jeden z rodziców lub ustanowionych przez sąd opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego Wyjeżdżając poza granice Polski i Unii Europejskiej, potrzebujesz paszportu.. STRONA REZERWACJI Wizyty klientów w sytuacjach nagłych, wyjątkowych możliwe są po wcześniejszej rejestracji telefonicznej pod numerem telefonu: 52 349 7264.Składając wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dla dziecka, oboje rodzice/opiekunowie -OSOBIŚCIE muszą wyrazić zgodę na wydanie paszportu dziecku składając: swoje podpisy na wniosku paszportowym w obecności urzędnika przyjmującego wniosek, przedkładając do wglądu ważne dowody osobiste lub paszporty;Informacje podstawowe Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego składa się osobiście, z wyjątkiem następujących przypadków: • Wniosek o wydanie dokumentu paszportowego osobie małoletniej składają rodzice lub ustanowieni przez sąd opiekunowie prawni, albo jeden z rodziców lub opiekunów wraz z pisemną zgodą drugiego z rodziców lub ustanowionego opiekuna prawnego - zgoda musi .Organ paszportowy przyjmujący wniosek o wydanie dokumentu paszportowego dokonuje z urzędu sprawdzenia danych w ewidencjach paszportowych, w centralnej ewidencji oraz w rejestrze PESEL, o którym mowa w ustawie z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2019 r. poz. 1397 i 2294), porównuje dane w nich zamieszczone z danymi .WNIOSEK O WYDAME PASZPORTU ALBO PASZPORIU TYMCZASOWEGO" kOU9LSkl POL'SkiÉ TEL..Komentarze

Brak komentarzy.