Protokół ze spotkania zespołu nauczycieli ipet
Załącznik nr 5 - Wielospecjalistyczna ocena poziomu funkcjonowania dziecka.spotkanie zespołu nauczycieli i specjalistów, który dokona analizy sytuacji rozwojowej i edukacyjnej Pa ństwa syna/córki .. oraz ustali formy pomocy .. będą mogli w spotkaniu uczestniczy ć, informacja o ustaleniu form pomocy wobec syna/córki zostanie przesłana na pi śmie na adres domowy.Okazano sprawozdania ze spotkaó zespoku nauczycjeli uczqcych (tworzenie i modyfikacja IPET - u oraz monitoring i Analiza Okazanych dokumentów wskazuje, Že od 9 wrzeénia 2014 r do 31 marca 2016 spotkaó takich by\0 22, 6) Dzialania wspierajqce rodziców wskazane w IPET£ie sq okreálone w sposób oqólnyNa użytek ewaluacji wewnętrznej, prowadzonej przez dyrektora w ramach sprawowanego nadzoru pedagogicznego, przydatne mogą być prezentowane wzory protokołów dokumentujących posiedzenie zespołu utworzonego dla ucznia o specjalnych potrzebach edukacyjnych, mimo iż protokoły te nie są wymagane przepisami prawa oświatowego.Spotkania zespołu odbywają się zgodnie z potrzebami.. Wykorzystujemy pliki cookies i podobne technologie w celu usprawnienia korzystania z serwisu Chomikuj.pl oraz wyświetlenia reklam dopasowanych do Twoich potrzeb.zał.. kształcenie umiejętności i rozwijanie talentów uczniów,.wspomaganie działań edukacyjnych szkoły,.. Oprócz wychowawcy, nauczycieli i specjalistów, w spotkaniach zespołu mogą także brać udział między innymi: przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, asystent lub pomoc nauczyciela, lekarz oraz rodzice ucznia, a także sam uczeń, jeśli jest pełnoletni.Protokół Rady Pedagogicznej Szkoleniowej z dnia 25.10.2012r..

Podpisy członków zespołu: Title: Zał.

Dokumentacja obowiązująca w klasach ogólnych dla uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego 1.Protokół z zebrania zespołu przedmiotowego (np. języków obcych) (nazwa szkoły) z dnia (data) Zebranie poświęcone było organizacji pracy zespołu.. Diagnozowanie , konsultowanieProtokół posiedzenia Zespołu nauczycieli i specjalistów świadczących pomoc psychologiczno-pedagogiczną Typ placówki: przedszkole Kategoria: Pomoc psychologiczno-pedagogicznaPROTOKÓŁ z posiedzenia Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej W dniu .r.. w Przedszkolu Publicznym nr .odbyło się posiedzenie Zespołu do spraw monitorowania wdrażania podstawy programowej .. Doskonalenie pracy z uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych.. Spotkanie w dniu 06.03.2013 r. - opracowanie wniosków wynikających z raportu po ewaluacji zewnętrznej; 2.. Oznacza to, że na spotkanie można zabrać ze sobą terapeutę czy rehabilitanta dziecka.Dyrektor Ośrodka: mgr Lucyna Kowalczykowska - tel.. Podpisy członków zespołu: Podpis rodzica/ pełnoletniego ucznia:0 Protokol z posiedzenia zespolu[1].doc • protokół z posiedzenia zespołu.. 5 (Uzasadnienie oceny niedostatecznej) Dok.. Nie później niż do 30 maja 6) zobowiązuje nauczycieli uczących w klasie do przygotowania krótkiego pisemnegoGłówne cele zespołu to:..

samokształcenie i doskonalenie warsztatu pracy nauczycieli,.

Jest on zgodny ze standardowym protokołem reguł porządku spotkań Roberta.. 2 razy, max.. nr 2. protokÓŁ ze spotkania nauczycieli i specjalistÓw w sprawie zaplanowania pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. Spotkanie w dniu 16.05 .Załącznik nr 4 - Protokół ze spotkania nauczycieli w sprawie oceny efektywności udzielonej pomocy psychologiczno-pedagogicznej.. doskonalenie zawodowe,Zobacz jak napisać protokół, jaki układ elementów zastosować, zapoznaj się ze wzorem i przykładem protokołu.. Załącznik nr 6 - Indywidualny Program Edukacyjno - Terapeutyczny.. Pani .- PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI W SPRAWIE OCENY EFEKTYWNOŚCI UDZIELONEJ POMOCY PSYCHOLOGICZNO-PEDAGOGICZNEJ ZA II PÓŁROCZE ROKU SZKOLNEGO - POTWIERDZENIA POWIADOMIENIA RODZICA + WYDANIA KOPII WOPFU Załącznik 1 do Procedury OiUPPP .. Ważnym elementem sprzyjającym dobrej współpracy w ramach zespołu jest akceptowanie podejmowanych przez nauczycieli działań, wywiązywanie się ze wszystkich wspólnie ustalonych zadań.wychowawca klasy niezwłocznie ustala termin spotkania zespołu , o którym mowa w pkt.4, na którym ustalane są proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej (załącznik nr 2) dyrektor szkoły zatwierdza proponowane formy i sposoby udzielanej pomocy psychologiczno - pedagogicznej oraz ustala wymiar godzin•zakres i charakter wsparcia ze strony członków zespołu ..

W czasie zebrania: 1. wybrano na lidera zespołu p.

IPET (§6) •zakres współpracy nauczycieli i specjalistów z rodzicami ucznia w realizacji zadań wymienionych w §5:• Organizacja pracy zespołu ds. pomocy psychologiczno-pedagogicznej w szkole • 7 Obowiązek powiadamiania rodziców o terminie spotkań zespołu oraz prawo rodziców do uczestniczenia w spotkaniach zespołu będzie waŜną przesłanką do ustalania harmonogramu pracy zespołu.W spotkaniach zespołu mogą także uczestniczyć: 1) na wniosek dyrektora przedszkola lub szkoły - przedstawiciel poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej; 2) na wniosek lub za zgodą rodziców ucznia albo pełnoletniego ucznia - inne osoby, w szczególności lekarz, psycholog, pedagog, logopeda lub inny specjalista.W spotkaniach Zespołu opracowującego IPET mogą uczestniczyć na wniosek dyrektora przedstawiciele poradni psychologiczno-pedagogicznych, na wniosek rodziców: lekarz, psycholog, logopeda, inny specjalista.. Tak rozumiana podstawa pozwala na rzetelne opracowanie przez zespół nauczycieli IPET - u dla każdego ucznia, a w efekcie jego realizacji na WOPFU - wielospecjalistyczną ocenę poziomu funkcjonowania ucznia (na semestr i koniec roku szkolnego); .. ów oraz WOPFU.. w Siemianowicach Śląskichspotkania zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 4) ustala terminy spotkań klasowego zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej 5) zespół spotyka się min..

4 (Sprawozdanie z działalności zespołu przedmiotowego) Dok.

3 (Sprawozdanie z realizacji planu pracy zespołu nauczycieli uczących dany oddział) Dok.. 6 (Uzasadnienie oceny nagannej z zachowania) Dok.. (imię i nazwisko) 2. opracowano plan pracy zespołu i harmonogram spotkań,Dok.. Używaj tego standardowego szablonu protokołu spotkania dla wszystkich spotkań biznesowych.. PPP Author: Gucio i Cezar Created Date: 2/18/2018 11:41:53 AM .PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW .. w bieżącej pracy nauczycieli pomoc psychologiczno - pedagogiczna będzie udzielana na lekcjach zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu poradni .. 7 Zestawienie liczby zrealizowanych zajęć lekcyjnych z poszczególnych przedmiotów) Celem spotkania było ustalenie dzałań monitorujących czy treści realizowane w przedszkolu są zgodne z podstawą programową oraz czy placówka podejmuje skuteczne .zespołu klasowego, w teczce muszą znaleźć się protokoły ze spotkań zespołu wychowawczego klasy, pod protokołem umieścić należy podpisy wszystkich obecnych na spotkaniu.. podnoszenie efektów kształcenia i wychowania, .wykorzystywanie wyników egzaminu gimnazjalnego do oceny jakości kształcenia,.. nr 5.Plik PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZESPOŁU WYCHOWAWCZEGO.doc na koncie użytkownika the_best_asia • folder Pedagog szkolny • Data dodania: 3 wrz 2011Sprawozdanie z przebiegu realizacji spotkań klasowego zespołu nauczycieli.. Protokół.. Wicedyrektor Ośrodka: mgr Karolina Jędrzychowska - tel.Klasyczny protokół spotkania.. PROTOKÓŁ ZE SPOTKANIA NAUCZYCIELI I SPECJALISTÓW W SPRAWIE ZAPLANOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO - PEDAGOGICZNEJ DLA: .. Spotkania odbyły się zgodnie z zaplanowanym wcześniej harmonogramem.. Protokół to pisemne sprawozdanie z przebiegu rozmaitych posiedzeń: zebrania, rozprawy sądowej, a także dokument, który potwierdza wykonanie jakiejś czynności i opisuje jej przebieg, np. protokół obserwacji, protokół zdawczo-odbiorczy, itp.rodziców poprzez spotkania z rodzicami uczniów objętych dodatkową pomocą, proponowanie rodzicom kontaktów ze specjalistami.. 1a Protokół ze spotk.. nr 4. karta ucznia objĘtego pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ.. Organizowanie spotkań z rodzicami, konsultacje indywidualne z rodzicami.. wykaz uczniÓw obiĘtych pomocĄ psychologiczno-pedagogicznĄ.. Pedagog, psycholog, wychowawcy klas.. z Oddziałami Integracyjnymi..Komentarze

Brak komentarzy.