Rezygnacją z mandatu radnego a oświadczenie majątkowe
To reakcja na publikację "Gazety Wyborczej", która ujawniła okoliczności, w jakich nabył on niedawno od gminy działkę do prowadzenia działalności gospodarczej.. Andrzej Hłond Oświadczenia majątkowe radnych w związku z rozpoczęciem kadencji 2010 - 2014Zgodnie z art. 24h Ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym, m.in. radny, wójt, zastępca wójta, sekretarz i skarbnik gminy, kierownik jednostki organizacyjnej gminy są obowiązani do złożenia oświadczenia o swoim stanie majątkowym.. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. Na podstawie art. 24h ust.. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o .Do Urzędu Miasta Rumia wpłynęło pismo z rezygnacją radnego Piotra Labuddy z pełnienia funkcji radnego Rady Miejskiej Rumi.. Jest to miejsce, w którym Zdanowicz od 25 lat prowadzi salon samochodowy, ale dziennikarz zarzuca .B.. wicemarszałek województwa wielkopolskiego, wiceprzewodniczący władz regionalnych PO Leszek Wojtasiak poinformował, że składa mandat radnego sejmiku.. Przewodniczący Luberda twierdzi, że było to 28 maja.Mirosław Zdanowicz, radny Miasta Gdańska (PO) złożył we wtorek, 22 maja, o godz. 11, rezygnację z mandatu radnego.. Pragnę podkreślić, że wypełniając zaszczytną funkcję radnego kierowałem się w swoim działaniu treścią roty ślubowania, które złożyłem obejmując mandat".Pismo zostało przekazane do Komisarza Wyborczego w Zielonej .Oświadczenie majątkowe w związku z rezygnacją z mandatu radnego..

Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.

Bardziej szczegółowoLokalny Program Rewitalizacji dla miasta Łabiszyn na lata 2010-2015.. Oświadczenia majątkowe za rok: 2010 - początek kadencji .Radny złożył rezygnację z pełnienia funkcji w miesiącu sierpniu 2005 r. Następnie w miesiącu wrześniu rada gminy podjęła uchwałę o wygaśnięciu mandatu radnego.. Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Do komisarza wyborczego w Ostrołęce wpłynęła rezygnacja z mandatu wyszkowskiego radnego Prawa i Sprawiedliwości Krzysztofa S., z udziałem którego wybuchł obyczajowy skandal.. Przewodniczący Komisji Rolnictwa, Leśnictwa i Infrastruktury Wsi; Członek Komisji Rewizyjnej.. Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską .OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego gminy za rok 2015 POLICE dnia 28.04.2016 r. Uwaga: 1. Osoba składająca oświadczenie obowiązana jest do zgodnego z prawdą, starannego i zupełnego wypełnienia każdej z rubryk.. Wygaśnięcie mandatu radnego z przyczyn, o których mowa w § 1 pkt 2 - z wyjątkiem powodów wskazanych w art. 10 § 2 i art. 11 § 2, oraz pkt 3, 5 i 7, stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia .NSA rozpatrywał skargę kasacyjną prezydent m.st. Warszawy od wyroku WSA w Warszawie, który stwierdził ważność uchwały Rady Dzielnicy Bemowo stwierdzającej wygaśnięcie mandatu radnego z .Mandat parlamentarny wygasa, jeżeli radny lub wójt wybrany do parlamentu nie złoży marszałkowi Sejmu (Senatu), w ciągu 14 dni od dnia ogłoszenia przez Państwową Komisję Wyborczą wyników wyborów do Sejmu (Senatu), oświadczenia o złożeniu rezygnacji z mandatu radnego lub wójta..

Ma to związek z zakończonym procesem sądowym dotyczącym oświadczenia majątkowego Wojtasiaka.

Treść art. 24f.. A skoro tak, to wszyscy członkowie zarządu, a nie tylko prezes, powinni składać oświadczenie majątkowe.W myśl art. 383 § 2 kw wygaśnięcie mandatu radnego z powodu niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym, stwierdza rada, w drodze uchwały, w terminie miesiąca od dnia wystąpienia przyczyny wygaśnięcia mandatu.Strona 5 - Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Rezygnacja z dotychczasowego mandatu radnego w razie .- Trudno powiedzieć, czy znajdą się podstawy prawne, żeby konsekwencją powyżej wspomnianych uchybień w oświadczeniu majątkowym były tak drastyczne posunięcia jak rezygnacja z mandatu radnego czy przewodniczącego komisji rewizyjnej.. Oświadczenie majątkowe przechowuje się przez sześć lat.. Jeżeli faktycznie 100% udziałów w spółce z o.o. ma gmina, to spółka ta (TBS) jest gminną osobą prawną.. 3. Osoba składająca .Zbliża się ostateczny termin na złożenie oświadczeń majątkowych.. Radny kadencji: I (1998-2002).. Przypomnijmy, że Piotr Labudda był radnym z list rumskiej Platformy Obywatelskiej.Początkowo pełnił funkcję przewodniczącego Komisji Rewizyjnej, z której został odwołany (także z członkowstwa w tej komisji w ogóle) na wniosek ówczesnego .Rezygnacja z mandatu Radnego: 29 lipca 2011 r. Radny kadencji: III (2006-2010)..

„Wybrańcy ludu" właśnie złożyli oświadczenia majątkowe, a my możemy podejrzeć, ile mają.

Informacje zawarte w oświadczeniu majątkowym są jawne, z wyłączeniem informacji o adresie zamieszkania składającego oświadczenie oraz o miejscu położenia nieruchomości.Oświadczenie majątkowe dotyczy ich majątku odrębnego oraz majątku objętego małżeńską wspólnością majątkową.. wyb., który przewiduje, że wygaśnięcie mandatu radnego następuje w przypadku niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o jego stanie majątkowym.Skutku w postaci wygaśnięcia mandatu radnego nie powoduje natomiast ustna rezygnacja.. Myślę, że tutaj należy poczekać na wyjaśnienia organów kontrolnych - dodaje Pilch.1 OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE radnego powiatu (miejscowość) dnia 2jy2..

Niektórym te podglądanie zaczyna przeszkadzać i choćby Janusz Radzikowski zastanawia się nad rezygnacją z mandatu.

Jeżeli poszczególne rubryki nie znajdują w konkretnym przypadku zastosowania, należy wpisać nie dotyczy".. Są one składane np. przez radnych i wójtów co roku do 30 kwietnia.. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym [dalej: u.s.g.. Starosta Oświęcimski.. Jak poinformowała PAP, ma to związek z koniecznością ujawnienia w oświadczeniu majątkowym danych o jej dochodach.Zaznacza, że nikt z biura rady w tej sprawie się z nim nie kontaktował, a oświadczenie majątkowe złożył pod koniec maja.. Radni nie mogą prowadzić działalności gospodarczej na własny rachunek lub wspólnie z innymi osobami z wykorzystaniem mienia komunalnego gminy, w której radny uzyskał mandat, a także zarządzać taką działalnością lub być przedstawicielem czy .Katarzyna Bujakiewicz zrzeknie się mandatu radnej wielkopolskiego sejmiku.. Gminny Program Rewitalizacji dla gminy Łabiszyn na lata 2016-2026. aktualności7) niezłożenia w terminach określonych w odrębnych przepisach oświadczenia o swoim stanie majątkowym.. Starosta Oświęcimski.. Wojtasiak stwierdził na konferencji prasowej, że zrezygnował z mandatu m.in. ze względu na dobro Platformy Obywatelskiej.Mimo to rada uznała, że wyjaśnienia radnego pozostają w sprzeczności z dokumentami stanowiącymi dowody w sprawie, tj. podpisaną przez radnego deklaracją podatkową oraz oświadczeniem majątkowym, a oświadczenia w nich zawarte dotyczące miejsca zamieszkania nie można traktować jako oczywistej omyłki pisarskiej.Oświadczenia majątkowe radnych stanowią jeden z wielu mechanizmów antykorupcyjnych przewidzianych w samorządowych ustawach ustrojowych.. Czy były radny jest zobowiązany do złożenia oświadczenia majątkowego w dniu złożenia rezygnacji, czy w dniu podjęcia uchwały o wygaśnięciu mandatu przez radę .Wielu mieszkańców chciałoby tyle zarabiać, co niektórzy radni..Komentarze

Brak komentarzy.