Wniosek o zmianę imienia uzasadnienie
Nast ępnie trzeba zamie ści ć uzasadnienie wniosku o zmian ę nazwiska lub imienia.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Zgodnie z treścią tego przepisu wniosek zostanie uwzględniony, jeżeli dotyczy zmiany: .. że zmianę nazwiska należy dobrze uzasadnić.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego Dział Sprostowań, Uzupełnień i Unieważnień Aktów Stanu Cywilnego oraz Zmian Imion i Nazwisk ul. P. Włodkowica 20 50 - 072 Wrocław II piętro, pok.. Wniosek zostanie uwzględniony tylko wtedy, gdy będzie uzasadniony waŝnymi względami.Wniosek o zmianę nazwiska powinien zawierać następujące dane: • imię, nazwisko, adres zameldowania, numer PESEL osoby, której zmiana dotyczy; • imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; • uzasadnienie wniosku (czyli wskazanie dlaczego chcemy zmienić nasze imię lub nazwisko).Bardzo często wnioski nie spełniają przesłanek formalnych.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. Wniosek składa się do wybranego kierownika Urzędu Stanu Cywilnego.. Najczęściej chodzi o uzasadnienie, które nie ma pokrycia w rzeczywistości.. W roku 2008/2009 społeczność szkolnaWniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk..

Witam, potrzebuję dobre, i szczegółowe uzasadnienie dot.

; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę imienia swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.Uzasadnienie wniosku w sprawie nadania imienia Szkole Podstawowej w Ożarowie imienia Anny i Andrzeja Nowaków Szkoła Podstawowa w Ożarowie to placówka o bardzo bogatej tradycji.. W lutym tego roku skończę 18 lat.. Osoby zamieszkałe poza granicami kraju mogą złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej wniosek o zmianę imienia lub nazwiska, wskazując .Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego.. Procedurę zmiany reguluje ustawa o zmianie imienia i nazwiska.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Imię podlega ochronie prawnej, przyjęto również zasadę stabilności imion i nazwisk dlatego ustawodawca dopuszcza dokonanie zmiany tylko z „ważnych powodów".. Są to listy małoletnich, którzy proszą o zmianę imienia w tajemnicy przed .Wniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko.Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę imienia (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej)..

Nie można tego zrobić tak po prostu - trzeba mieć dobre uzasadnienie.

Jest o bajecznie łatwe.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. 2 ustawy wniosek o zmianę imienia lub nazwiska może Pan złożyć za pośrednictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej .1 Wniosek o zmianę imienia i nazwiska Informacje ogólne Kto moŝe wnioskować Zmiana imienia lub nazwiska moŝe nastąpić na wniosek kaŝdego obywatela polskiego oraz cudzoziemca nie posiadającego obywatelstwa Ŝadnego państwa jeŝeli posiadają w Polsce miejsce stałego pobytu.. ustawy z 17 października 2008 r. o zmianie .Wniosek o zmianę imienia i nazwiska składa się do właściwego kierownika urzędu stanu cywilnego.. +48 71 777 99 57, 777 91 79Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Dowody, Jak orzeka się o niepełnosprawności?, Prawo bankowe, Kodeks spółek handlowych (art. 301-387), Projekt ustawy o .Przesłanki dokonania zmiany imienia.. ZOBACZ PODOBNE » .jak uzasadnić wniosek zmiany imienia Zaloguj .. Napisano 17 Sierpień 2011.. Ustawa o zmianie imienia i nazwiska z 2008 określa listę sytuacji, kiedy można to zrobić.Wniosek o uzasadnienie wyroku - termin Termin do wniesienia w/w wniosku wynosi 7 dni.. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Zmiana imienia lub nazwiska następuje na pisemny wniosek osoby ubiegającej się o zmianę, o czym stanowi art. 9 ust..

1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.UZASADNIENIE WNIOSKU.

Ustawa o zmianie imienia i nazwiska dość szczegółowo precyzuje, w jakich przypadkach można takowych dokonać.. 1 ustawy.. Wkrótce obchodzić będziemy setną rocznicę jej istnienia.. Przepis: Art. 12 [Zgoda, odmowa zgody przez kierownika urzędu stanu cywilnego] 1.Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. W ustawie o zmianie imienia i nazwiska, w art. 4 wskazano jedynie przykładowy katalog przesłanek uzasadniających dokonanie takiej zmiany.Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESELWniosek o zmianę imienia i (lub) nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.. Wystąpiłam o zmianę imienia do urzędu stanu cywilnego dostałam wniosek i muszę mądrze napisać uzasadnienie dlaczego chce zmienić imię Janina na Joanna .. Wspomniana Bronisława, która jest rzekomo obraźliwa.. Jednak w zależności od tego, czy wydanie wyroku nastąpiło na posiedzeniu jawnym (w związku z czym miało miejsce ogłoszenie wyroku i ustne podanie przez sąd głównych motywów wyrokowania), czy na posiedzeniu niejawnym, termin liczony jest inaczej.Wniosek o zmianę nazwiska, Zmiana nazwiska lub imienia - Jak zmienić nazwisko?, Czy mogę zmienić nazwisko po ślubie - opinia prawna, Zmiana imienia i nazwiska, Powrót do rodowego nazwiska po rozwodzie, II - Kodeks postępowania karnego - Czynności procesowe..

Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.

Postępowanie o zmianę imienia lub nazwiska jest prowadzone wyłącznie na wniosek strony i kończy się wydaniem decyzji o zmianie imienia lub nazwiska bądź decyzji o odmowie zmiany imienia lub nazwiska od której przysługuje odwołanie do .Ponadto do wniosku dołącza się inne dokumenty uzasadniające zmianę (oryginały lub notarialnie potwierdzone kopie).. zmiany przeze mnie nazwiska.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5255 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3407 Komentarze (0) 5 + 5 = ?. Chodzi o to, aby uzasadni ć, dlaczego dotychczasowe nazwisko nie odpowiada i z jakich przyczyn ma by ć zmienione na inne, np. zmiana z nazwiska „Adam" na nazwisko „Nowak" mo Ŝe by ć uzasadniona tym, Ŝe nazwisko ma form ę .#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska zawiera: imię (imiona) i nazwisko oraz nazwisko rodowe osoby, której zmiana dotyczy; wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu,W tej sytuacji kierownik urzędu stanu cywilnego powinien wydać decyzję, w której zmienia imię albo decyzję o odmowie zmiany imienia ("odmowa wyrażenia zgody na zmianę imienia", o jakiej mowa w przepisie jest dość nieprecyzyjnym terminem).. Po dokonaniu zmiany można mieć nazwisko złożone co najwyżej z dwóch członów i wyłącznie dwa imiona.. Wniosek ten musi zawierać: swoje dane osobowe, wskazanie kierownika urzędu stanu cywilnego, który sporządził akt urodzenia oraz akt małżeństwa, jeżeli zmiana imienia lub nazwiska będzie dotyczyła tego aktu, numer PESEL,Możliwa jest zarówno zmiana nazwiska, jak i imienia.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. Podsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. W przypadku ubiegania się o zmianę imienia lub nazwiska dla małoletniego dziecka konieczna jest zgoda drugiego rodzica.. W swoim piśmie zawarłem już informację: z ojcem nie utrzymuję kontaktu, łączy mnie z nim tylko stosunek .Zmiany imienia i nazwiska można dokonać na pisemny wniosek osoby zainteresowanej do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Wszyscy do mnie mówią Jasia , .Wniosek trzeba uzasadnić - zmiana nazwiska bądź imienia musi nastąpić z ważnych powodów..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt