Wniosek o dofinansowanie projektu program operacyjny wiedza edukacja rozwój przykład
Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój .. Małe przedsiębiorstwo prowadzące projekt w województwie Lubelskim może otrzymać do 70 % dofinansowania.. Założenia Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój realizowany jest w Polsce w latach 2014-2020.. PO KL 2.6 Adres siedziby: Ulica: Nr budynku: .9) „Programie" oznacza to Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014‐2020 przyjęty decyzją wykonawczą Komisji z dnia 17 grudnia 2014 r. przyjmującą niektóre elementy programu operacyjnego „Wiedza, Edukacja, Rozwój 2014‐2020" do wsparcia z Europejskiego27.10.2020.. PO KL 2 1.7 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 1.8 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo, powiat, gmina]Wzór wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Programu Wiedza Edukacja Rozwój PDF 503 KB W celu napisania wniosku o dofinansowanie projektu skorzystaj z elektronicznej wersji formularza dostępnej w Systemie Obsługi Wniosków Aplikacyjnych: 1 - Wzór wniosku o dofinansowanie projektu .. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ .. PO KL 2 2.3 Forma własności: .. - Przyporządkuj poszczególne zadania do odpowiednich wskaźników wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy) .. o dofinansowanie; projektu: .1 Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w centralnym systemie informatycznym SL2014: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I..

Nowoczesna edukacja Działania 8.1.

określony we wniosku o dofinansowanie projektu nr ., zwanym dalej „Wnioskiem", .. INFORMACJE O .Dowiedz się więcej o Programie Fundusze a koronawirus .. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Osi .. 1.7 Okres realizacji projektu: od: do: [wybór dat z kalendarza] 1.8 Obszar realizacji projektu: [wybór z listy - cała Polska, województwo .. PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ.. Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ -DLA PROJEKTÓW DZIAŁANIA1.5 REALIZOWANYCH PRZEZ PODMIOTY NIE MAJĄCE MOŻLIWOŚCI ODZYSKANIA PODATKU VAT (z zatrudnieniem wspomaganym) - PRZYKŁAD Z komentarzem [IOK1]: Numer naboru uzupełnia się automatycznie Z komentarzem [IOK2]: W tym miejscu wpisz tytuł .Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ .. INFORMACJE O PROJEKCIE 1.1 Numer i nazwa Osi priorytetowej: [wybór z listy] 1.2 Numer i .1.6 Tytuł projektu: [tekst] Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ..

Po złożeniu wniosku nie będziesz miał możliwości zmiany programu.

Program wspiera takżePrzykład.. Zmiany w Szczegółowym opisie osi priorytetowych Programu Inteligentny Rozwój 2014-2020 (SZOOP)we wniosku o dofinansowanie, spełniającym warunki kwalifikowalności, o których mowa w pkt 2".. Link do instrukcji (plik PDF 515 KB) - wersja 1.5 instrukcji ważna od 04.10.2017 r. AKTUALNA!Fundusze Europejskie 2014-2020.. Wzór wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik nr 2 do regulaminu konkursu ; Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu Załącznik nr 3 do regulaminu .Wzór Umowy o dofinansowanie - obowiązujący od 13.10.2020 Załącznik numer 4 do Regulaminu konkursu ; Lista dokumentów niezbędnych do zawarcia umowy o dofinansowanie projektu - obowiązująca od 13.10.2020 Załącznik numer 5 do Regulaminu konkursu ; Pobierz wszystkoNumer wzoru wniosku: 3.0 WYDRUK PRÓBNY Uwaga, nie wszystkie obowiązkowe pola we wniosku zostały wypełnione..

Więcej w: dokumentacji dotyczącej naboru oraz bazie FAQImię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I.

Nie dopuszcza się składania do instytucji wniosku o dofinansowanie projektu opatrzonego dopiskiem "Wydruk próbny" Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy)Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój.. Ulica: Nr budynku: .. - Opisz, w jaki sposób zostanie zachowana trwałość i wpływ rezultatów projektu (o ile dotyczy) - Przypisz partnerów do zadań, za których wykonanie będą oni odpowiedzialni w ramach projektu (o ile dotyczy) .Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: POWR.03.01.00-00-K230/16 Imię i nazwisko osoby przyjmującej .Załącznik do uchwały nr 298 Komitetu Monitorującego Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój z dnia 28 stycznia 2020 roku.. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój .. których wnioskowana kwota dofinansowania jest równa albo przekracza .. - Przyporządkuj poszczególne zadania do odpowiednich wskaźników wskazanych w pkt 3.1.1 wniosku (o ile dotyczy)Wniosek o dofinansowanie projektu Informacje Przykładowy wniosek o dofinansowanie projektu w ramach: Osi priorytetowej 8..

Dlatego tak istotne jest wyraźne określenie przez beneficjenta we wniosku o dofinansowanie grupy docelowej projektu (zgodnej z Programem Operacyjnym Wiedza EdukacjaPrzykład.

Upewnij się, że województwo, które wskazujesz znajduje się w odpowiednim rejestrze (KRS, CEIDG, REGON).. Wniosek o dofinansowanie jest składany przez podmiot, który jest liderem projektu realizowanego w .. najmniej jeden przykład swojej skuteczności w zakresie upowszechniania lub skalowaniaWniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ (projekt wdrożeniowy) Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek Data przyjęcia wniosku: Numer kancelaryjny wniosku: Numer wniosku w Centralnym Systemie Teleinformatycznym SL2014: Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek: I.. Komunikat w sprawie wyznaczenia minimalnych poziomów kryterium efektywności zatrudnieniowej dla Programu Wiedza Edukacja Rozwój na 2021 r. .. 1.9 Projekt grantowy: NIE Wniosek o dofinansowanie projektu PROGRAM OPERACYJNY WIEDZA EDUKACJA ROZWÓJ DLA PROJEKTÓW .Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie projektu pozakonkursowego powiatowego urzędu pracy finansowanego ze środków Funduszu Pracy w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020.. Skorzystaj z Wyszukiwarki Dotacji lub umów się na bezpłatne konsultacje w Punktach Informacyjnych.Umowa - Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 WND - wniosek o dofinansowanie projektu WNP - wniosek o płatność Wytyczne - Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach EFRR, EFS oraz FS na lata 2014-2020o dofinansowanie grupy docelowej projektu (zgodnej z Programem Operacyjnym Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, Szczegółowym Opisem Osi Priorytetowych PO WER i regulaminem konkursu), aby nie było w ątpliwo ści co do tego, jakimi cechami musi charakteryzowa ć si ę uczestnik,Wskazując województwo, wybierasz program operacyjny, w którym będziesz składał wniosek o dofinansowanie.. POWER powstał w odpowiedzi na zdiagnozowane potrzeby w obszarach: zatrudnienia, włączenia społecznego, edukacji, szkolnictwa wyższego, zdrowia i dobrego rządzenia..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt