Udokumentowanie dochodów do zfśs

udokumentowanie dochodów do zfśs.pdf

1 ustawy o zfśs).. Eksperci mają wątpliwości co do przyjętej przez urząd interpretacji przepisów.Podstawa prawna.. Mam pytanie czy jako główna księgowa mam prawo weryfikować (w oparciu o posiadane PIT-y 11) dochód pracownika wpisywany w dobrowolnym oświadczeniu o dochodach w celach socjalnych.. Przyznanie świadczeń z funduszu, a także ich wysokość, są więc uzależnione od spełnienia przez osobę ubiegającą się o to świadczenie określonych kryteriów socjalnych.. Zmiana terminu złożenia CIT-8 Do 31 maja 2020 r. został przedłużony termin na złożenie deklaracji CIT-8 oraz wpłaty podatku przez podatników CIT.Istotne jest tu postanowienie Naczelnika Urzędu Skarbowego w Wejherowie z 3 listopada 2005 r. Sprawa dotyczyła kwestii opodatkowania zapomogi wypłaconej podatnikowi ze środków ZFŚS w kwocie 5000 zł w na rehabilitację i leczenie jego niepełnosprawnej córki.. 5 Karty Nauczyciela, odnośnie do kwestii nieuregulowanych w tej ustawie.Pytanie: Proszę o weryfikację czy poniżej opisany sposób na ustalenie dochodu mający służyć do otrzymywania świadczeń z ZFŚS jest prawidłowy.. Wysokość wpłat na ZFŚS wynosi na jednego zatrudnionego 37,5% wysokości przeciętnego wynagrodzenia, a jeśli pracownik wykonuje prace w szczególnych warunkach to 50%.Odpowiedź: Aby móc dofinansować wycieczkę zagraniczną ze środków ZFŚS, taką możliwość musi przewidywać regulamin gospodarowania funduszem socjalnym.Ponadto dofinansowanie powinno być poprzedzone stosownymi wnioskami pracowników, a jego wysokość należy zróżnicować ze względu na sytuację życiową, rodzinną i materialną uprawnionych osób.Do tej daty ustawa o ZFŚS nie regulowała sposobu ustalania sytuacji materialnej osób uprawnionych do korzystania z Funduszu..

Przeznaczenie środków ZFŚS (warunki przyznawania świadczeń socjalnych, udokumentowanie prawa do świadczeń).

Ustawa z dnia 4.03.1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1352) autor: Agata Barczewska Gazeta Podatkowa nr 62 (1624) z dnia 2019-08-05Do zapomogi z ZFŚS mają też prawo: • członkowie rodzin pracowników (współmałżonkowie, dzieci); • emeryci i renciści (byli pracownicy) oraz członkowie ich rodzin; • osoby, którym pracodawca przyznał w regulaminie ZFŚS prawo do korzystania z funduszu (na podst. art. 2 pkt 5 Ustawy o ZFŚS).Przepis ten dodał do art. 8 ustawy o ZFŚS ust.. Zgodnie z nim, aby otrzymać taką dopłatę (na członka rodziny, którymi są pracownicy, ich współmałżonkowie i dzieci) należy przedstawić informacje o dochodach członków rodziny - gdzie wymienieni mają być (gotowy .1.. Zasady tworzenia i funkcjonowania ZFŚS w oświacie.. Dopiero spełnienie przez pracownika wszystkich przesłanek wskazanych w regulaminie ZFŚS umożliwi pracodawcy przyznanie świadczenia.Na skróty: REGULAMIN (Załącznik do Zarządzenia Nr 13/2017 Marszałka Woj.Podkarpackiego z dnia 31 marca 2017 r.) Zarządzenie Nr 19/2019 z dnia 1 marca 2019 r. w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚS; Zarządzenie Nr 79/2018 z dnia 7 listopada 2018 r. w sprawie zmiany Regulaminu ZFŚSJeśli firma należy do strefy budżetowej, fundusz socjalny tworzy niezależnie od ilości pracowników.. Data: 25-06-2012 r. Zgodnie z art 2 pkt 5 ustawy z dnia 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych osoby uprawnione do korzystania z .Warto zaznaczyć, że może on udokumentować wysokość dochodów poprzez oświadczenie o ich wysokości lub dostarczenie do wglądu formularza PIT-11 małżonka..

Przepisy ustawy o ZFŚS nie określają sposobu dokumentowania dochodów pracowników do celów socjalnych.Dochód jako kryterium przyznawania pomocy z zfśs.

Byłoby to gromadzenie danych w szerszym zakresie, niż jest to niezbędne - uważa UODO.. Nr 43, poz. 163 ze zm., dalej zwana: ustawą o ZFŚS) w art. 1 określa zasady gospodarowania środkami tego Funduszu.. Uprawnieni, których dochody przekraczają ten pułap, nie mają prawa do dopłat.. 1 updof).Pracodawca może mieć wgląd do różnych dokumentów, np. do PIT-u małżonka, by przyznać pracownikowi świadczenie z ZFŚS, ale nie może przechowywać ich kopii czy innego utrwalenia.. osoby, których dochody należy wziąć pod uwagę, składniki wynagrodzenia przyjmowane do wyliczenia dochodu.. Regulamin ZFŚS.. W uzasadnieniu postanowienia urząd podał, że (.). do ustawowo określonej wysokości zwolniona od podatku jest również .Dopłaty do urlopów z zfśs a nieformalny związek - napisał w Praca: Witam.. Sytuacji materialnej nie można bowiem ograniczać wyłącznie do dochodów, jakie osiąga rodzina pracownika - przy tych samych dochodach sytuacja materialna różnych pracowników może się znacząco różnić (np. jeden z nich ma znaczny, odziedziczony majątek, drugi zaś go nie .Wybór formy pozyskania danych należy do kompetencji dyrektora szkoły (jednostki organizacyjnej oświaty), w której tworzony jest ZFŚS, co wynika z przepisów art. 3 ust.. Środki Funduszu mogą być przeznaczone wyłącznie na: finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z Funduszu, dofinansowanie zakładowych .Strona 1 z 2 - ZFŚS - OŚWIADCZENIA O DOCHODACH - napisał w ZUS i prawo pracy: Witam!.

Ustawa o ZFŚS nie określa jednak sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie ich spełnienia.Regulamin zfśs przyznaje prawo do dopłat do wypoczynku wyłącznie osobom o dochodach niższych niż 3000 zł na członka rodziny.

Pracownicy składają oświadczenia o dochodach aby uzyskać świadczenie socjalne tylko problem w tym, że każdy .Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegają wszelkiego rodzaju dochody, z wyjątkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c updof oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ustawy z 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa zaniechano poboru podatku (art. 9 ust.. W regulaminie zapisaliśmy, że podstawę do przyznawania ulgowych usług i świadczeń stanowi średni miesięczny dochód netto przypadający na osobę w rodzinie pozostającej we wspólnym gospodarstwie domowym.Pracodawcy często zastanawiają się, czy możliwe jest pozbawienie pracownika prawa do świadczeń z ZFŚS za złożenie nieprawdziwego oświadczenia o dochodach.. Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jest dochodem pracownika.. Rodzaje świadczeń z ZFŚS w oświacie.. Pomoc w formie dofinansowania do wypoczynku wypłacona z ZFŚS (wraz z wypłatami od związków zawodowych) podlegają zwolnieniu od podatku dochodowego od osób fizycznych dla pracowników do kwoty limitu (art. 21 ust.. 1 pkt 67 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych).Czy dofinansowanie do wypoczynku z ZFŚS jest dochodem pracownika..

Ustawa nie wskazuje sposobu, w jaki ma nastąpić udokumentowanie spełnienia warunku uprawniającego do ulgowych świadczeń.Świadczenia z ZFŚS ... w jaki sposób osoba ubiegająca się o świadczenie z funduszu powinna udokumentować swoją sytuację materialną.

Kwestie te powinny zostać uregulowane w regulaminie funduszu.. Fundusz socjalny — ile wynosi.. Odpisy na ZFŚS (na pracowników, nauczycieli, emerytów - byłych pracowników).. czy i jakie dochody osiąga pracownik poza zakładem pracy, w którym ubiega się o świadczenie, oraz jaka jest sytuacja życiowa .Czy od dofinansowania do wypoczynku trzeba zapłacić podatek?. W większości zakładów pracodawcy żądali od osób uprawnionych oświadczenia o dochodach danej osoby i jego rodziny, a w zależności od potrzeby, również innych dokumentów (zaświadczeń) dotyczących ich .Wraz z ustawą z dnia 21 lutego 2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania RODO [ustawa wdrażająca RODO], doczekaliśmy się uregulowania kwestii związanych z dokumentowaniem uprawnień do skorzystania ze środków z zakładowego funduszu świadczeń socjalnych [ZFŚS].. Od 4 maja 2019 r. osoby uprawnione muszą udostępniać w formie oświadczeń swoje dane osobowe w celu otrzymania i ustalenia wysokości ulgowych usług, świadczeń i dopłat z ZFŚS, a pracodawca - chcąc je potwierdzić - może wymagać udokumentowania.Przyznawanie ulgowych świadczeń oraz wysokość dopłat z funduszu socjalnego jest uzależniona od kryterium socjalnego (art. 8 ust.. Na podstawie złożonego przez pracownika oświadczenia pracodawca jest w stanie określić dochód pracownika dla celów ZFŚS, sytuację życiową i materialną pracownika oraz podjąć decyzję o przyznaniu mu pomocy z ZFŚS.W regulaminie ZFŚS obowiązującym w jednostce można również wprowadzić dodatkowe kryteria, jednak nie mogą one pozostawać w sprzeczności z tymi wskazanymi bezpośrednio w ustawie o ZFŚS.. Pracuję w dużym zakładzie pracy, gdzie funkcjonuje Regulamin Świadczeń Socjalnych.. Podobnie będą ich pozbawieni pracownicy, którzy nie przedstawią danych o dochodach swoich rodzin.Ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych z 4 marca 1994 r. (Dz.U.. Sprawdź co na ten temat mówi ekspertSerwisu Prawa Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.Regulamin ZFŚS może wymagać oświadczeń o dochodach.. 2 ustawy z 4 marca 1994 r. o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, do której odsyłają przepisy art. 53 ust..Komentarze

Brak komentarzy.