Likwidacja stanowiska wicedyrektora szkoły
Ale jest też dość bogate orzecznictwo.Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy.. Powodem odwołania Pani/Pana ze stanowiska wicedyrektora szkoły (pełna nazwa szkoły) jest likwidacja tego stanowiska z powodu zmian organizacyjnych powodujących zmniejszenie liczby oddziałów.Przyjmuje się więc, że likwidacja stanowiska kierowniczego jest przypadkiem szczególnie uzasadnionym (pkt 2).. Aby stworzyć możliwość odwołania wicedyrektora powołanego z funkcji wicedyrektora, należy zlikwidować stanowisko wicedyrektora.. Oddzielna sprawą jest samo przeniesienie nauczyciela (odwołanego wicedyrektora).Odwołanie wicedyrektora w związku z likwidacją stanowiska.. W przypadku braku wystarczającego powodu uzasadniającego wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, pracodawcy często sięgają po „likwidację stanowiska" jako furtkę do rozstania się z pracownikiem.Art.. zm.).Jako wicedyrektor szkoły złożyłem dyrektorowi rezygnację z pełniącego stanowiska 6 czerwca z 3 miesięcznym wypowiedzeniem.. 64 Prawo oświatowe.. Odwołany wicedyrektor pozostanie więc nadal w zatrudnieniu jako nauczyciel.. Dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.Przyczyny odwołania wicedyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska nie mógł stanowić fakt zakończenia kadencji przez dyrektora szkoły..

Odwołania ze stanowiska wicedyrektora dokonuje dyrektor szkoły.

Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .Jeżeli ponadto dyrektor szkoły podstawowej będzie chciał powierzyć mu stanowisko wicedyrektora (pod warunkiem, że organ prowadzący zgodził się na utworzenie stanowiska), musi wcześniej uzyskać opinię organu prowadzącego, rady pedagogicznej i rady szkoły jeżeli została powołana co do możliwości powierzenia tego stanowiska temu konkretnemu nauczycielowi (jednocześnie .Stosunek łączący wicedyrektora ze szkołą ma bowiem charakter dwupłaszczyznowy.. • 73 Wzór 1.. Przyczyny odwołania dyrektora szkoły wymienione zostały w art. 38 ustawy o systemie oświaty.. Obecnie zatrudniony wicedyrektor ma powierzenie funkcji na czas nieokreślony.. Pytanie: Organ prowadzący od 1 września 2019 r. chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów..

Likwidacja stanowiska wicedyrektora szkoły skutkuje jednak odwołaniem wicedyrektora.

Procedura odwołania wicedyrektora ze względu na likwidację stanowiska w szkole może wyglądać następująco: Rada szkoły (a w razie jej braku rada pedagogiczna) podejmuje .1.. 7 września dyrektor informuje mnie że musi zasięgnąć odpowiednich opinii rady pedagogicznej i organu prowadzącego dając mi do zrozumienia że funkcję wicedyrektora mam nadal pełnić i ma to potrwać do końca miesiąca czyli do końca września, a w innej .Likwidacja stanowiska pracy często wynika z pogarszającej się sytuacji ekonomicznej przedsiębiorstwa, konieczności oszczędności, cięcia kosztów.. Prośba o przedstawienie informacji o uczniach w związku z likwidacją szkoły (przykładowy wzór) (propozycja) • 76 Wzór 3.Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.. W Ustawie o Systemie Oświaty pojawia się to pojęcie sześć razy, a w Karcie nauczyciela - pięć i to w większości w kontekście nieobecności dyrektora.. 1 pkt 2 uso uznać należy całkowitą likwidację szkoły, którą kieruje dana osoba (wyrok SN z 18 lutego 2015 r .Zwolnienie nauczyciela ze stanowiska dyrektora w szkole publicznej należy do organu prowadzącego placówkę.. Pracodawca jednak musi się liczyć z koniecznością poniesienia dodatkowych wydatków, w postaci odprawy dla pracownika, przy stosowaniu tego typu wypowiedzenia.6..

W szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów, tworzy się stanowisko wicedyrektora.

Wyłączną przyczyną odwołania wicedyrektora szkoły z zajmowanego stanowiska mogły być okoliczności wskazane w art. 38 ustawy o systemie oświaty.- Moim zdaniem w gimnazjum, w którym uczy się prawie 500 gimnazjalistów w trudnym wieku, powinien być wicedyrektor ds. wychowawczych, ale z decyzją o likwidacji stanowiska nie polemizuję.Uzgodnienie powierzenia stanowiska dyrektora szkoły lub placówki oświatowej.. Zobacz, jak na tym zyskasz, Z jakich przyczyn można wypowiedzieć umowę o pracę?, Czego może się domagać pracownik w razie nieuzasadnionego lub niezgodnego z prawem wypowiedzenia umowy o pracę?, Wynagrodzenie nauczyciela, Odwołąnie wicedyrektora szkoły, Prawo własności przemysłowej (art. 255 - 282), Karta podatkowa w 2018 roku, Bezpieczne wakacje dzieci .Tym bardziej za przypadek szczególnie uzasadniony w rozumieniu art. 38 ust.. 1 ustawy z 14 grudnia 2016 r.- Prawo oświatowe).Ponadto dyrektor szkoły, za zgodą organu prowadzącego szkołę, może tworzyć dodatkowe stanowiska wicedyrektorów lub inne stanowiska kierownicze.ze stanowiska wicedyrektora szkoły ( nazwa szkoły).. Marta Handzlik • Opublikowane: 2018-09-26 Mam pytanie dotyczące oświadczenia o rezygnacji ze stanowiska wicedyrektora naszej szkoły.. Jakich formalności musi dokonać dyrektor oraz na jakie przepisy prawa powołać się, aby odwołać wicedyrektora z powierzonej funkcji od 01.09.2019 r.Stanowisko wicedyrektora obowiązkowo tworzy się w szkole, która liczy co najmniej 12 oddziałów (art. 97 ust..

Uchwała w sprawie zamiaru likwidacji szkoły podstawowej (przykładowy) • 75 Wzór 2.

Doprecyzowanie uprawnień i obowiązków najczęściej następuje w .. 1 i 12 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (tj. Dz.U.. Obecnie zatrudniony wicedyrektor ma powierzenie funkcji na czas nieokreślony.Odpowiadając na Pani pytanie uprzejmie informuję, że kwestie związane z odwołaniem wicedyrektora szkoły ze stanowiska uregulowane zostały w art. 38 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn.. Pracownica jest zatrudniona na stanowisku kucharza i ma podpisaną umowę na czas nieokreślony.. Oświata w Rzeczypospolitej Polskiej stanowi wspólne dobro całego społeczeństwa; kieruje się zasadami zawartymi w Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej, a także wskazaniami zawartymi w Powszechnej Deklaracji Praw Człowieka .Lista otwieranych zawodów.. z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910 i 1378) ogłoszono dnia 22 maja 2020 r. obowiązuje od dnia 1 września 2017 r. z 2019 r., poz. 1148 ze zm.)Stanowisko wicedyrektora szkoły opisane jest w obowiązującym w Polsce prawie oświatowym dość enigmatycznie.. Likwidacja publicznych przedszkola, szkoły lub placówki, dla których organem prowadzącym jest j.s.t.. W tym roku kończy 58 lat i ma 31 lat pracy (w tym 9 lat w naszej placówce).. W takim przypadku bez wątpienia powodem odwołania wicedyrektora szkoły będą zmiany organizacyjne, które uniemożliwiają dalsze wypełnianie przez niego zadań na tym stanowisku.Likwidacja stanowiska wicedyrektora szkoły skutkuje odwołaniem wicedyrektora.. Sąd Najwyższy orzekł (wyrok SN z dnia 10 kwietnia 1997 r. I PKN 88/97, OSNP 1998, nr 1, poz. 10), iż odwołanie ze stanowiska wicedyrektora z powodu zmiany w strukturze organizacyjnej szkoły .Jeśli zmniejsza się liczba oddziałów i organ prowadzący chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora to zastosowanie znajdą przepisy art. 42 i art. 50 ust.. Na ich podstawie należy dokonać zmian w statucie szkoły, a następnie odwołać wicedyrektora za trzymiesięcznym wypowiedzeniem - w związku z likwidacją stanowiska.Pytanie: Organ prowadzący od 1 września 2019 r. chce zlikwidować stanowisko wicedyrektora ze względu na zmniejszenie liczby oddziałów.. Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna..Komentarze

Brak komentarzy.