Wniosek o wymianę karty pobytu doc
Jest to skomplikowana procedura, a poza tym droga dla większości obcokrajowców, którzy przyjeżdżają do Polski z krajów WNP.Wymagane dokumenty do wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy i wydanie karty pobytu: 1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wniosku o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy + 2 kserokopie.. Ubiegam się o (zaznaczyć właściwe kwadraty literą "X"): a) wydanie prawa jazdy/pozwolenia.. 2019, poz. 2209 (załącznik 6) Formularz obowiązuje od dnia 15 grudnia 2019 r. Liczba stron: 1 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:Powód ubiegania się o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty - wybierz jeden KK Karta Kierowcy Numer wniosku WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY WNIOSEK O WYDANIE, PRZEDŁUŻENIE LUB WYMIANĘ KARTY KIEROWCY Jeżeli nie masz nr PESEL, podaj nr i nazwę dokumentu potwierdzającego tożsamość (np. paszportu) oraz .Wniosek o udzielenie zezwolenia na pobyt czasowy, który można uzyskać w Oddziale Cudzoziemców LUW lub pobrać ze strony internetowej Urzędu(Formularze obowiązują od 12 lutego 2018r.). Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę cudzoziemca (typ A) Wniosek o wydanie zezwolenia na pracę .Wniosek o wymianę karty pobytu składa się w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu.. 2) b) zwrot zatrzymanego prawa jazdy/pozwolenia..

wydanie/wymiana karty pobytu.

Czytaj więcej.. Wypełnij on-line.. zaproszenia.. Wniosek o wymianę karty pobytu (do pobrania poniżej), należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany.. Podgląd druku Wypełnij on-line Pobierz program.. Wniosek o wydanie zezwolenia na pobyt staly.. OPŁATY.. W przypadku zagubienia karty pobytu lub jej uszkodzenia należy w terminie 3 dni od dnia utraty lub uszkodzenia dokumentu zawiadomić o tym fakcie wojewodę, który wydał kartę.Wniosek o czasowe wycofanie pojazdu z ruchu .. Wniosek o wydanie wizy krajowej.. FORMULARZE DO POBRANIA.. W dzisiejszym wpisie omawiamy Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy WZÓR - Wniosek o przyspieszenie rozpoznania sprawy Jak już wielokrotnie .Wniosek o wydanie/wymianę karty pobytu Wydanie, wymiana Polskiego dokumentu tożsamości cudzoziemca Wydanie tymczasowego polskiego dokumentu podróży dla cudzoziemcaWniosek o wydanie/wymianę karty pobytu - formularze wniosków do pobrania, ważne informacje dla cudzoziemców.. zezwolenie na pobyt stały .. Urzędy konsularne albo ambasady Rzeczypospolitej Polskiej dokonują potwierdzenia zgodności z oryginałem .UDSC wnioski - system wniosków interaktywnych .Materiały Wniosek o pobyt czasowy Wniosek _pobyt _czasowy.doc 0.46MB Załącznik Nr 1 do wniosku o pobyt czasowy Zalacznik _Nr _ _1.doc 0.24MB Załącznik Nr 2 do wniosku o pobyt czasowy - wysokie kwalifikacje Zalacznik _Nr _2.doc 0.08MB Załącznik Nr 3 do wniosku o pobyt czasowy - stażysta i wolontariusz Zalacznik _Nr _3.doc 0.09MB Załącznik Nr 4 do wniosku o pobyt czasowy - badania .Wydanie / wymiana karty pobytu; Polskie dokumenty wydawane cudzoziemcom; Obywatele UE; Zatrudnienie Cudzoziemca; Obywatelstwo polskie; Pełnomocnictwa / upoważnienia; Umorzenie / zawieszenie / podjęcie; Zmiana adresu; Zmiana pracodawcy; Inne wnioski / zwroty opłatWypełniony formularz wniosku o wymianę karty pobytu należy złożyć w terminie 14 dni po wystąpieniu przesłanek do jej wymiany..

Wniosek o wydanie lub wymiane karty pobytu.

Wzór wniosku o przyznanie Karty Polaka: .. W zakładce „adresy" znajduje się natomiast mapa polskich służb i urzędów obsługujących cudzoziemców.Wniosek o wymianę karty pobytu wypełnia się w języku polskim.. Cudzoziemiec jest obowiązany wymienić posiadaną kartę pobytu w przypadku: 1. zmiany danych umieszczonych w dotychczasowej karcie pobytu;Wniosek o wpis do księgi wieczystej (przekształcenie) INFORMACJA Wniosek o wykreślenie roszczenia można wysłać pocztą tradycyjną lub złożyć osobiście w siedzibie Sądu codziennie w godz. 8:30-15:30 (do budynku Sądu wpuszczanych jest jednorazowo 20 osób, w kasie płatność tylko gotówką).Wniosek o wydanie, przedłużenie lub wymianę karty kierowcy: Opis: Dz.U.. W przypadku utraty lub uszkodzenia karty pobytu , w terminie 3 dni od dnia jego utraty lub uszkodzenia, zawiadamiasz o tym fakcie organ, który wydał ten dokument.1.. Średnia: Brak głosów.. Opis: WoWWKP Wniosek o .Wniosek o wymianę prawa jazdy: Wniosek o wyrażenie zgody na dokonanie czynności przekraczającej zwykły zarząd majątkiem wspólnym: .. załącznik do wniosku - pracodawca.doc.. Wniosek o dopisanie / skreślenie współwłaściciela w adnotacjach dowodu rejestracyjnego .. nowy wzór zaświadczenia z uczelniWZÓR FORMULARZA WNIOSKU O WYDANIE LUB WYMIANĘ KARTY POBYTU..

Wniosek o wydanie wtórnika / wymianę karty pojazdu.

2) c) przywrócenie cofniętego uprawnienia d) wymianę dokumentu zaznaczonego w części B e) wymianę wojskowego dokumentu stwierdzającego uprawnienia do kierowania pojazdem2014-09-16.. Dziennik Ustaw - 59 - Poz. 589 2 8. przedłużenie wizy SCHENGEN.. Cudzoziemcy, którzy przebywają w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy, zezwolenia na pobyt stały lub zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE składają wniosek o wymianę karty pobytu do .Wniosek o wydanie lub wymianę tymczasowego zaświadczenia tożsamości cudzoziemca pdf 827 KB Pobierz plik; Wniosek o udzielenie ochrony międzynarodowej (tylko do Straży Granicznej) pdf 951 KB Pobierz plik Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu pdf 984 KB Pobierz plik; Formularz zgłoszenia urtaty lub uszkodzenia dokumentów pdf 660 KB Pobierz plik; Wniosek o wydanie lub wymianę .Wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy w celuwykonywania pracy wramach przeniesienia wewnątrz przedsiębiorstwa (ICT) .. Wniosek o wpisanie zaproszenia do ewidencji zaproszen.. przedłużenie wizy krajowej.. WYDANIE I WYMIANA KARTY POBYTU - DOTYCZY NIEZBĘDNE DOKUMENTY DO WYMIANY KARTY POBYTU.. Zawiadomienie o zmianie danych zawartych w dowodzie rejestracyjnym i karcie pojazdu (adnotacje, adres, zmiany konstrukcyjne)Oznacza to, że w przypadku zwolnienia aktualna karta pobytu traci ważność, a obcokrajowiec powinien ubiegać się o nowe zezwolenie na pracę oraz o nową kartę pobytu..

wniosek o udzielenie cudzoziemcowi zezwolenia na pobyt czasowy.doc.

Wniosek o wydanie lub wymianę karty pobytu, polskiego dokumentu podróży oraz polskiego dokumentu tożsamości.. Wszystkie wnioski, dokumenty i załączniki, które zostały sporządzone w języku obcym powinny zostać przetłumaczone przez tłumacza przysięgłego na język polski.. Zawiadomienie o przesunięciu urlopu: Zgłoszenie pobytu czasowego trwającego ponad 2 miesiące:nowy wniosek o pobyt czasowy w celu wykonywania pracy w zawodzie wymagającym wysokich kwalifikacji.. cudzoziemiec, który w dniu złożenia wniosku nie ukończył 13 roku życia - 1 egzemplarz wypełnionego zgodnie z pouczeniem wnioskuWniosek o wymianę karty pobytu powinieneś / powinnaś złożyć w ciągu 14 dni od wystąpienia przyczyn do wymiany dokumentu..Komentarze

Brak komentarzy.