Zbiorcze zestawienie danych o odpadach 2019 formularz
Poniżej dowiesz się kto musi złożyć sprawozdanie i jak to zrobić.Zgodnie z art. 237, art. 237a oraz art. 237aa podmioty o których mowa w art. 73 i art. 75, obowiązane przed dniem wejścia w życie ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach (t.j.. 1 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 roku o odpadach, w związku z art. 237 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 roku o odpadach, nakłada na posiadacza odpadów prowadzącego ewidencję odpadów obowiązek sporządzania na formularzu zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów,Od 2019 roku roczne sprawozdanie o odpadach nie będzie składane w formie papierowej, lecz dane zbiorcze przesyłane będą elektronicznie za pomocą indywidualnego konta w BDO.. Zakład posiada parę miejsc gdzie są .Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów: Opis: Dz.U.. Dz. U. z 2019 r. poz. 701 z późn.. Zgodnie z art. 75 ust.. Nazwisko.. 1 ustawy o odpadach właściwe w latach 2017/2018 były wzory dokumentów zamieszczone w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych.Zbiorcze zestawienie danych o odpadach ..

Zbiorcze zestawienie danych o odpadach .

Choć niema pewności czy Ministerstwo środowiska zdąży na czas z pracami nad nowym systemem.. Karta przekazania odpadu - KPO (od 2015 r.) .. 2010 Nr 249, poz. 1674 (1) Liczba stron: 14 Format pliku:Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (od 2020 r.) .. W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.. 13) Masa odpadów [Mg] 14) Proces odzysku masa odpadów sucha masa odpadów R. 17) lp.. Zaświadczenie o zużytym sprzęcie (od 2019 r.) Karta ewidencji sprzętu elektrycznego i elektronicznego (od 1 .Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie informuje, że zgodnie z art. 76 ust.. termin składania: do 15 marca za rok ubiegły.Dziat 2, Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach wytworzonych odpadów'2) Kod odpadów Rodzaj odpadów Masa w tworzo ch od dów masa od adów sucha masa od adów Dzia13.. 6) Zaznaczy ć symbolem X rodzaj działalno ści, który przedsi ębiorca wykonuje we własnym zakresie: W - .. formularz zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilosciach odpadow3.. Zapewne zmieni się także zakres danych wykazywanych w sprawozdaniach .Formularz 1: Formularz 2: Formularz 3/2011 - nie zawiera: - Działu 3..

Zbiorcze zestawienia danych: Art. 37 ust.

Zbiorcze zestawienie danych o obiektach unieszkodliwiania odpadów wydobywczych, - Działu 10.Składaj roczne zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilościach odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku i unieszkodliwiania odpadów oraz zbiorcze zestawienie danych o komunalnych osadach ściekowych marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania .Znaleziono 127 interesujących stron dla frazy formularz sprawozdania o odpadach w serwisie Money.pl.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odebranych odpadów komunalnych, - Działu 8.Zbiorcze zestawienie danych o składowiskach odpadów, - Działu 9.. Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi (od 2020 r.) .. (do 2019 r. włącznie) Formularz przekazywania wyników pomiarów ścieków odprowadzanych do wód lub do ziemi .1 zaŁ Ącznik nr 1 wzÓr formularza do sporz Ądzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilo Ści odpadÓw, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urz Ądzeniach sŁu śĄ cych do odzysku lub unieszkodliwiania odpadÓw dział 1. dane o posiadaczu odpadów 1) tabela a. dane o posiadaczu odpadówCorocznie wiele podmiotów jest zobowiązanych do złożenia rocznego sprawozdania o wytwarzanych odpadach i gospodarowaniu odpadami..

2 ustawy z 14 grudnia 2012 r. o odpadach (t.j.

Nazwa, Adres, NIP, Regon, .. (który przekazuje odpad wraz z dokumentem "karta przekazania odpadu") składa formularz zbiorczy do 31.10.2020 za 2019 .Odpowiedź pochodzi z publikacji Prawo Ochrony Środowiska: Zgodnie z projektem ustawy o zmianie ustawy o odpadach przedłużony został okres obowiązywania obecnych przepisów z zakresu sprawozdawczości.. zm.) Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010r.. zm.), podmioty sporządzają zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz instalacjach i urządzeniach służących do .Formularz wniosku o wydanie listu popierającego projekt wspólnych wdrożeń w języku polskim zawierający szczegółowy zakres informacji .. Czy to oznacza, że za lata 2017-2019 zbiorcze zestawienie danych składane będzie na tym samym .Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r.. W konsekwencji sprawozdania za lata 2016-2019 będą składane na dotychczasowych zasadach.. 0 strona wyników dla zapytania formularz sprawozdania o odpadachNazwa usługi.. Objaśnienia: 1) Zbiorcze zestawienie danych należy wypełnić w przypadku poddawania komunalnych osadów ściekowych odzyskowi i procedurom zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach.. 13) Rodzaj odpadów.. Nr 249, poz. 1674) Osoba odpowiedzialna: zm) (zwanej dalej ustawą o odpadach) roczne sprawozdania o wytwarzanych odpadach i o gospodarowaniu odpadami sporządza:Pytanie: W trakcie przygotowywania i częściowego uzupełniania nowego wzoru zestawienia wg Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 8 grudnia 2010 w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. nr 249 poz. 1674) nasunęło mi się kilka pytań..

Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilošciach odebranych odpadów komunalnych15) Lp.

Kod odpadów.. W pozostałych przypadkach należy wypełnić formularz zgodny z załącznikiem nr 1 do rozporządzenia.Sprawozdanie za 2018 r. należy złożyć do 15 marca 2019 r. marszałkowi województwa właściwemu ze względu na miejsce wytwarzania odpadów (wzór powyżej w pliku pdf).. Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.).Dane osoby sporządzającej zbiorcze zestawienie danych Imię.. poz. 21 z późn.. Masa odebran ch od dów Liczba obslugiwanych innych gospodarstw pod .Tabela B. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów poddanych odzyskowi poza instalacjami i urządzeniami.. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2018 poz. 21 z późn.. Formularz przyjęcia odpadów metali .. Telefon służbowy5) Faks służbowy5) E-mail służbowy5) Data Podpis sporządzającego Podpis i pieczątka posiadacza odpadów.. Publicznie dostępny wykaz danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie .. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych o odpadach (Dz. U. z 2010r.. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilości odpadów sporządza każdy podmiot zobowiązany do prowadzenia ewidencji odpadów.. Tabela B. Dane o miejscu prowadzenia działalności oraz o decyzjach7) Miejsce prowadzenia działalności8)22 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach, poda ć nazw ę gminy, na terenie której odpady zostały wytworzone.. poz. 701 z późn.. Dane do przygotowania umowy.. zm.) do sporządzania i składania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania .Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego - VI edycja (2019 rok) Odznaka Honorowa Województwa Świętokrzyskiego - V edycja (2018 rok) .. Zbiorcze zestawienia danych o odpadach - formularze do pobrania; Zbiorcze zestawienia danych o odpadach - formularze do pobrania.. Zestawienie powinno być sporządzane osobno dla każdej oczyszczalni ścieków.Formularz Zestawienia Zbiorczego o Odpadach.. Odbiorca usługi.. 18) Tabela C. Zbiorcze zestawienie danych o rodzajach i ilościach odpadów przekazanych w celuMateriały Wzór formularza do sporządzania i przekazywania zbiorczego zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów, o sposobach gospodarowania nimi oraz o instalacjach i urządzeniach służących do odzysku lub unieszkodliwiania odpadów Wzor _formularza _do _sporzadzania _i _przekazywania _zbiorczego _zestawienia.doc 0.42MB nowe wzory dokumentów stosowanych na potrzeby ewidencji .Zbiorcze zestawienia danych o rodzajach i ilości odpadów oraz o sposobach gospodarowania nimi W związku z zagrożeniem epidemiologicznym mając na uwadze wspólne bezpieczeństwo i ochronę przez zakażeniem COVID-19 informujemy, że KASA Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego jest nieczynna do odwołania.Zgodnie z art. 237aa ust.. Zestawienie należy sporządzić w .wzór..Komentarze

Brak komentarzy.