Dodatek motywacyjny uzasadnienie
Powódka E. Ś. wniosła do tutejszego Sądu pozew przeciwko Zespołowi Szkół Publicznych w Ł. o zasądzenie na jej rzecz kwoty 3.811,68 zł tytułem dodatku motywacyjnego za styczeń - sierpień 2013 r. oraz kwoty 10.058,60 zł tytułem nagrody jubileuszowej za 35 lat pracy wraz z odsetkami ustawowymi od dnia wymagalności roszczenia do dnia zapłaty:W następnym okresie dodatek motywacyjny jest przydzielany ponownie, po dokonaniu oceny spełnienia przez nauczyciela warunków przewidzianych regulaminem.. 3, zgodnie z którym wynagrodzenie wypłacane jest nauczycielowi miesięcznie z góry w pierwszym dniu miesiąca.. Dodatek motywacyjny jest uznaniowy, tzn. w szczególnych przypadkach .Pisemne uzasadnienie przyznania dodatku motywacyjnego.. W toku prac nad ustawą budżetową ustalana jest wysokość kwoty bazowej dla żołnierzy zawodowych i funkcjonariuszy .Pytanie: Czy dodatek motywacyjny jest obowiązkową częścią wynagrodzenia dla nauczyciela?. Warunki otrzymania dodatku motywacyjnego należy określić precyzyjnie, aby wyeliminować .Zgodnie z art. 105 Kodeksu pracy pracownikom, którzy przez wzorowe wypełnianie swoich obowiązków, przejawianie inicjatywy w pracy i podnoszenie jej wydajności oraz jakości przyczyniają się szczególnie do wykonywania zadań zakładu, mogą być przyznawane nagrody i wyróżnienia.. Ostateczną decyzję w w/w sprawie podejmuje Dyrektor Szkoły..

Otrzymałem dodatek motywacyjny, którego nie akceptuję.

Data publikacji: 20 września 2019 r. Poleć znajomemu.. 4. Wysokość dodatku motywacyjnego dla nauczyciela ustala dyrektor szkoły, a dla dyrektora - organ prowadzący szkołę .UZASADNIENIE.. Pozostało jeszcze 91 % treści.. Wystosowałem pismo do dyrektora szkoły z informacją, że zrzekam się dodatku motywacyjnego, i zwróciłem przyznaną kwotę.. Z projektu ustawy wynika ponadto, że wspomniane dodatki będą przyznawane funkcjonariuszom, którzy posiadają odpowiednio 25 i 28,5 lat służby na ich wniosek do bezpośredniego przełożonego.Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego Regulamin przyznawania dodatku motywacyjnego w Publicznym Gimnazjum w Gródku.. Strażacy otrzymują następujące dodatki do uposażenia: 1) dodatek za stopień; 2) dodatek służbowy; 2a) dodatek motywacyjny; 3) (uchylony) 4) dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby; 4a) dodatek funkcyjny za pełnienie funkcji, o których mowa w art.Dodatek motywacyjny w regulaminie wynagradzania nauczycieli..

...Służby mundurowe dostaną dodatek motywacyjny.

Rząd właśnie przyjął projekt ustawy wprowadzającej dodatek motywacyjny.Dodatek motywacyjny jest składnikiem wynagrodzenia nauczyciela, którego wysokość nie została uregulowana w przepisach powszechnie obowiązujących.. Warunki przyznawania dodatku oraz wysokość stawek określa regulamin wynagradzania nauczycieli ustanawiany przez organy prowadzące będące jednostkami samorządu terytorialnegoBardzo proszę o uzasadnienie odpowiedzi.. 2006 r.Regulacje dotyczące warunków przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego zostały zawarte w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 stycznia 2005 r. w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz .Dyrektor szkoły przyznaje dodatek motywacyjny, kierując się ogólnymi warunkami przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego oraz regulaminu uchwalonego przez organ prowadzący na podstawie art. 30 ust.. Czy nauczyciel może zrzec się prawa do dodatku motywacyjnego?. Dodatek motywacyjny dla funkcjonariuszy służb mundurowych, którzy po osiągnięciu wieku emerytalnego zdecydują się dalej pracować, może wynieść nawet 2,5 tys. zł..

Ich motywacyjny charakter nie budzi u nikogo żadnych wątpliwości.

Wystąpienie o zwiększenie, zmniejszeni bądź pozbawienie n-la dodatku motywacyjnego wymaga pisemnego uzasadnienia.. za to, że w ogóle jest gotowy do pracy i do niej przychodzi bez najmniejszego zaangażowania.Wszelkie prawa zastrzeżone.. 1 pkt.. Dodatek motywacyjny jest uznaniowym składnikiem wynagrodzenia przyznawanym przez dyrektora w wysokości od 0 do 25% wynagrodzenia zasadniczego w ramach przyznanego przez Zarząd Gminy na dany rok, na ten cel limitu środków finansowych.dodatek motywacyjny Wejście w życie tzw. "superustawy" wymusiło na formacjach mundurowanych wprowadzenie pewnych zmian w przepisach.. § 1 Postanowienia wstępne.. Stwierdzić zatem należy, że pozbawienie pracownika jakiegokolwiek składnika wynagrodzenia (np. cofnięcie dodatku motywacyjnego) musi mieć wyraźne uzasadnienie ustawowe.. Dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 % otrzymywanego przez nauczyciela wynagrodzenia zasadniczego.. jak się "skończy" to nikt go na nowo nie daje więc nie jest liczony do wynagrodzenia.Dodatek motywacyjny przysługuje nauczycielowi po spełnieniu określonych warunków, które powinny wynikać z odpowiednich zapisów w tym względzie..

Związki zawodowe uważają, że nauczyciel musi mieć nawet najniższy dodatek motywacyjny (jaki..?)

Dodatek motywacyjny nie przysługuje nauczycielowi przebywającemu na urlopie dla poratowania zdrowia, urlopie wychowawczym lub przeniesionym w stan .3.. Dyrektor powinien uzasadnić wysokość przydzielonego dodatku jako składnika wynagrodzenia, jeżeli nauczyciel zwróci się z takim wnioskiem (przepisy nie wymagają uzasadniania .- dodatek motywacyjny: 1900 zł x 20 proc. = 380 zł - wynagrodzenie łącznie: 1900 zł + 380 zł + 30 zł + 190 zł + 380 zł = 2880 zł Nauczyciele zatrudnieni na wsi albo w mieście do 5 tys .W żadnym z powyższych przepisów ustawodawca nie zawarł ani nie upoważnił do określania przypadków, kiedy nauczycielowi nie przysługuje dodatek motywacyjny.. Pytanie: Czy dyrektor szkoły ma obowiązek pisemnego uzasadnienia przyznanego dodatku motywacyjnego?. Uzasadnienie Szczegółowe zasady przyzywania dodatku motywacyjnego dla nauczycieli powinny wynikać z regulaminu wynagradzania nauczycieli, stanowionego przez organ prowadzący.Zgodnie z regulaminem wynagradzania wydanym przez radę naszego miasta nauczycielom przysługuje dodatek motywacyjny w wysokości do 10% osobistego wynagrodzenia zasadniczego w danym miesiącu.. Częstotliwość wypłaty dodatku motywacyjnego wynika z przepisów Karty Nauczyciela - art. 39 ust.. Wynagrodzenie zasadnicze jest ustalane w oparciu o kwotę bazową oraz jej przelicznik.. W przypadku pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, kwoty dodatku funkcyjnego przyznawane są w wysokości od 40 do 250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.Świadczenie motywacyjne nie będzie wliczane również do podstawy obliczania nagrody jubileuszowej i odprawy w związku ze zwolnieniem ze służby.. Takie .Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o wynagradzaniu w jednostkach samorządu.. Szkoła jednak ponownie przelała pieniądze na moje konto osobiste.. Organ prowadzący szkołę ma obowiązek sporządzenia regulaminu wynagradzania nauczycieli, w którym zostaną określone m.in. zasady przyznawania dodatku motywacyjnego oraz jego wysokość.. Nawet 2,5 tys. zł miesięcznie.. Katalog nagród jest otwarty, a rodzaj nagrody zależy przede wszystkim od zaangażowania pracownika w .dodatek motywacyjny, dodatki uzasadnione szczególnymi właściwościami, kwalifikacjami, warunkami albo miejscem pełnienia służby.. 1 lit. b ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity: Dz. U.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. Stąd rodzą się liczne .Jestem nauczycielem.. Patryk Kuzior.. 6 Karty Nauczyciela, określającego wysokość stawki oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatku motywacyjnego.Wprowadzenie w regulaminie wynagradzania nauczycieli możliwości wstrzymania lub zawieszenia wypłaty dodatku motywacyjnego nauczycielowi, który z własnej winy zaprzestał realizacji zadań, za które dodatek został przyznany, nie znajdują uzasadnienia w obowiązującym prawie (Rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Łódzkiego z dnia 1 lutego 2006 r., PN.I.0911/1/06).2.. Część z nich dotyczy okresowego opiniowania służbowego, niezbędnego do wypłacenia funkcjonariuszom przedemerytalnego dodatku motywacyjnego za 25 i 28,5 lat służby.1..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt