Wniosek o interpretację indywidualną
Zmiany w zakresie wydawania interpretacji indywidualnych.. Rozwiń menu Zwiń menu Pliki wzoru:Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej może złożyć każdy zainteresowany: podatnik, płatnik lub inny podmiot, w tym także osoby niemające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.. Podmioty te mogą wystąpić o wydanie interpretacji indywidualnej, jeżeli mają wątpliwości co do zaistniałego u .1. Przedsiębiorca może złożyć do właściwego organu lub właściwej państwowej jednostki organizacyjnej wniosek o wydanie wyjaśnienia co do zakresu i sposobu stosowania przepisów, z których wynika obowiązek świadczenia przez przedsiębiorcę daniny publicznej lub składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, w jego indywidualnej sprawie (interpretacja indywidualna).Interpretacja indywidualna, dotycząca prawa podatkowego, wydawana jest przez izbę skarbową w imieniu Ministra Finansów na wniosek każdej osoby, zainteresowanej uzyskaniem takiej opinii.Do tego grona należy zaliczyć podatników, płatników lub inne podmioty, w tym także osoby nieposiadające miejsca zamieszkania lub siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.Dodatkowo wnioskujący o wydanie interpretacji indywidualnej składa oświadczenie pod rygorem odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznania, że elementy stanu faktycznego objęte wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej w dniu złożenia wniosku nie są przedmiotem toczącego się postępowania podatkowego, kontroli podatkowej .Poniższy formularz umożliwia wyszukiwanie interpretacji przepisów prawa podatkowego oraz innych informacji podatkowych..

Złóż wniosek o indywidualną interpretację podatkową.

Urzędnikom nie wolno ustalać zgodności opisu z rzeczywistością.Jeśli więc planujesz w marcu złożyć wniosek o interpretację indywidualną, musisz go skierować właśnie do Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej.. Sprawy związane z uzyskaniem interpretacji indywidualnej może załatwiać wnioskodawca lub jego pełnomocnik po przedłożeniu pełnomocnictwa.Przepis art. 14f 1 Ordynacji podatkowej stanowi, że wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku.. Wniosek kierujemy do KIS w wersji papierowej lub elektronicznej przez e-PUAP.Zakład nie wydaje interpretacji indywidualnych w zakresie tych elementów stanu faktycznego, które w dniu złożenia wniosku o interpretację są przedmiotem toczącego się postępowania wyjaśniającego lub kontroli albo gdy w tym zakresie sprawa została rozstrzygnięta co do jej istoty w decyzji Zakładu.Sprawdź, jak wypełnić wniosek o interpretację indywidualną 30.07.2012 09:00 (aktualizacja: 08.05.2018 12:35 ) Formularz ORD-IN jest przeznaczony dla wszystkich zainteresowanych chcących złożyć wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów prawa podatkowego.Wniosek o indywidualną interpretację podatkową IP BOX..

Wniosek o interpretację indywidualną może dotyczyć zaistniałego stanu faktycznego lub zdarzeń przyszłych.

Przedłużony termin do wydania interpretacji indywidualnej.. Opis działania formularza.. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej, jeżeli złożono dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa.. 1 marca 2017 r. weszły w życie przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej oraz ustawy Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej.Należy pamiętać, że w przypadku zamiaru uzyskania interpretacji indywidualnych wydawanych przez wójtów, burmistrzów, (prezydentów miast), starostów lub marszałków województw w zakresie podatków będących dochodami jednostek samorządu terytorialnego wniosku o ich wydanie nie składa się na druku ORD-IN.. Zdaniem WSA w Warszawie (wyrok z dnia 16 marca 2007 r., III SA/Wa 3109/06) wniosek o udzielenie interpretacji może być formułowany zarówno na tle istniejącego już stanu faktycznego, a więc zdarzeń lub czynności, które miały już miejsce, jak również w kontekście .Wniosek o wydanie interpretacji indywidualnej podlega opłacie w wysokości 40 zł, którą należy wpłacić w terminie 7 dni od dnia złożenia wniosku..

Indywidualną interpretację podatkową otrzyma każdy podatnik/płatnik/inkasent po złożeniu stosownego wniosku o jej wydanie.

NIP: 599-001-01-01 Gorzów Wlkp., dnia 4.02.2005 r. Naczelnik Urzędu Skarbowego w Gorzowie Wlkp.. Wniosek o wydanie interpretacji podatkowejTak, wniosek o indywidualną interpretację podatkową można wypełnić i wysłać elektronicznie za pomocą platformy ePUAP.. Fiskus - także ten samorządowy - ma na .przedmiotem wniosku o interpretację indywidualną nie mogą być przepisy prawa podatkowego regulujące właściwość oraz uprawnienia i obowiązki organów podatkowych.. Należy ją uiścić w terminie siedmiu dni od jego złożenia.. Wyszukiwarka.. .Wniosek o wydanie indywidualnej interpretacji w zakresie daniny publicznej oraz składek na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne USI Aktualizacja formularza: 21 stycznia 2019 r. Formularz: Pobierz plik "Wniosek o interpretację.pdf" 191 kB.. Wzór wniosku nie ma zastosowania do interpretacji indywidualnych wydawanych stosownie do swojej wła ściwo ci przez wójtów, burmistrzów (prezydentów miast), starostów lub marszaków województw - zgodnie z art. 14j § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa.. Koszt uzyskania wyjaśnień to standardowo 40 zł.. Kancelaria prawna Szymała Zaremba Kancelaria Adwokatów i Radców Prawnych oferuje wsparcie prawne w zakresie stosowania przepisów dotyczących ulgi IP BOX, w tym przede wszystkim przygotowanie wniosku o indywidualną interpretację prawa podatkowego IP BOX oraz zastępstwo prawne w .Tak..

Zmieni się również adres, na który musisz kierować wszelką korespondencję w sprawie interpretacji indywidualnych (także sam wniosek).

15/12/2019 15/12/2019 Monika Salawa Czy wiesz, że we wniosku o indywidualną interpretację w zakresie IP Box możesz zadać kilka pytań?Ireneusz Nowakowski ul. Miła 11 66-400 Gorzów Wlkp.. Jeżeli zdecydujemy się na wysłanie wniosku ORD-IN przez ePAUP należy wypełnić wszystkie pola formularza, a na końcu podpisać go podpisem zaufanym albo kwalifikowanym podpisem elektronicznym .Sprawę we wniosku o wydanie indywidualnej interpretacji przepisów podatkowych trzeba opisać wyczerpująco i rzetelnie.. Nie wymaga się więc dokonania zapłaty wraz z wniesieniem wniosku.Indywidualne interpretacje przepisów prawa podatkowego wydaje na wniosek zainteresowanego Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej.. nie jest możliwe, aby w drodze interpretacji indywidualnej organ stwierdził, że w danym przypadku nie zaistniały podstawy do zastosowania klauzuli unikania opodatkowania .W przypadku problemów z interpretacją przepisów podatkowych warto zasięgnąć porady u źródła - każdy podatnik może zwrócić się z wnioskiem o indywidualną interpretację podatkową do Krajowej Informacji Skarbowej, która ma obowiązek odpowiedzieć na zadane pytania.Wniosek PDF, DOC o wydanie interpretacji indywidualnej.. W przypadku wystąpienia w jednym wniosku o wydanie interpretacji indywidualnej odrębnych stanów faktycznych lub zdarzeń przyszłych pobiera się opłatę od każdego przedstawionego .Wniosek o indywidualną interpretację IP Box - jakie pytania zadać Dyrektorowi KIS?. Fraza: Sygnatura interpretacji: Data wydania interpretacji od: Data wydania interpretacji do: Typ dokumentu: Interpretacja indywidualna Interpretacja ogólna Broszura .Indywidualna interpretacja podatkowa - kilka informacji o wniosku.. Pobranie 40 zł od każdego pytania podatnika to przesada - uznał 12 lutego 2019 r. WSA w Gliwicach.Nie wiesz, czy właściwie stosujesz przepisy prawa podatkowego?. Resort finansów chce w sprawach szczególnie skomplikowanych pobierać opłatę w wysokości 2.000 zł .Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej żąda od podatników wnioskujących o indywidualne interpretacje podatkowe 40 zł od każdego pytania zawartego we wniosku..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt