Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę jak wypełnić
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub.Oświadczenie o otrzymaniu/nieotrzymaniu pomocy de minimis.. Z 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcyJak uzyskać pomoc de minimis?. 14.1 Załącznik nr 1 Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. UE L 352 z , str. 1) A. Pobierz formularz informacji przedstawiany przy ubieganiu się o pomoc de minimis.- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o .6 D.. Część z nich zawiera szczegółowe pouczenia co do sposobów ich wypełnienia.. w sektorach rybołówstwa i akwakultury oraz w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych udzielana jest na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis9 Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.Nr 53, poz. 311).FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy..

działalności gospodarczej prowadzonej przez wnioskodawcę (w jaki.

zobowiązany do wypełnienia stosownego formularza określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de .Rozporządzenie to wprowadza nowy wzór formularza informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc publiczną (inną niż pomoc de minimis).. Jeżeli w projekcie wnioskodawcy występuje pomoc publiczna, formularz ten jest obowiązkowym załącznikiem do wniosku o dofinansowanie.Jednocześnie przypominamy, iż za okresy sprawozdawcze 01/2009-12/2014 wraz z wnioskiem Wn-D należy składać formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de mnimis lub pomoc de mnimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP), który obowiązywał w tamtym okresie.FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy.. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na których pokrycie ma być udzielona pomoc de minimis .12.. Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę ) 4.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312, z późn..

w formularzu podaje się informacje dotyczące tej spółki.

Identyfikator gminy, w której wnioskodawca ma miejsce zamieszkania albo siedzibę 1) 4.Jak wypełnić formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc publiczną.. taka sama w formularzu składanym zarówno w OHP jak i w gminie).Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów dnia 11 czerwca 2010 r. z 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘFORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcy 3) Rodzaj prowadzonej działalności, w związku z którą ubiega się o pomoc *) Wybierz element.1 FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A.. Informacja o otrzymanej pomocy publicznej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia.. Formularze opublikowane są w formacie dokumentów PDF.. należy dodatkowo wypełnić pkt 1-8 poniżej:FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS A. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lubZałącznik do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. w sprawie informacji składanych przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U..

Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.

Informacje dotyczące .Załącznik nr 3 do wniosku Załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2010 r. Nr 121, poz. 810) FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZEZ WNIOSKODAWCĘ PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS W ROLNICTWIEPomoc dla wnioskodawców prowadzących działalność gosp.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) 9) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis".Wraz z formularzem przedstawia się sprawozdania finansowe zgodnie z § 2 ust.. 2 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz. Nr 53, poz. 312, z późn.. Imię i nazwisko albo nazwaW związku z licznymi zapytaniami dotyczącymi Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis (załącznik nr 9 do wniosku w zakresie zakładania działalności gospodarczej/ załącznik nr 10 w zakresie rozwijania działalności gospodarczej) informujemy, iż formularz jest do pobrania ze strony UOKiK:..

Dzięki wykorzystaniu odpowiedniego formularza.

Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3.. Poniżej zamieszczam aktualne formularze wniosków i oświadczeń, których można używać w korespondencji formalnej z ZUS.. W przypadku otrzymania pomocy publicznej de minimis należy wypełnić .FORMULARZ INFORMACJI PRZEDSTAWIANYCH PRZY UBIEGANIU SIĘ O POMOC DE MINIMIS.. Informacje dotyczące wnioskodawcy.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.Imię i nazwisko albo nazwa 2.. W przypadku spółkiFormularze ZUS o ulgę lub umorzenie.. Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do "Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc deformularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcĘ 1) Imię i nazwisko albo firma wnioskodawcy 2) Miejsce zamieszkania i adres albo siedziba i adres wnioskodawcyInstrukcja wypełniania Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. Druki jakie mogą mieć zastosowanie, to :rybołówstwie jest zobowiązany wypełnić i przedłożyć formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę (zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 11.06.2010r.. Imię i nazwisko albo nazwa 2. które posiadają uprawnienia takie jak przedsiębiorcy dominujący w rozumieniu przepisów ustawy.. Informacje dotyczące wnioskodawcy 1.. Adres miejsca zamieszkania albo adres siedziby 3..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt