Za zgodność z przedłożonym dokumentem czy za zgodność z oryginałem
W przypadku poświadczenia zgodności z oryginałem odpisu notariusz potwierdza, że odpis odzwierciedla całą treść oryginału.Akta osobowe i dokumentacja pracownicza po 1 stycznia 2019 roku to jeden z najgorętszych tematów poruszanych w ostatnich dniach i tygodniach przez kadrowców.. Pozostało jeszcze 84 % treściOdpisy te oraz kopie muszą zawierać poświadczenie przez pracodawcę bądź osobę upoważnioną za zgodność z przedłożonym dokumentem (§5 rozporządzenia MRPiPS z 10 grudnia 2018 r.).. Kopia zgodna z oryginałem to taka, która:Czy kopie dokumentów, które umieszczane są w aktach osobowych, powinny być opatrywane pieczątką "za zgodność z oryginałem" czy też "zgodnie z przedłoRównież w razie wątpliwości czy przedkładany wyciąg z umowy obejmujący wykaz wierzytelności stanowi faktycznie część zawartej umowy, pełnomocnik poświadczając kserokopię za zgodność z oryginałem powinien opisać szczegółową przedkładaną kserokopię, wskazując, iż stronnica jest trwale połączona z całym dokumentem .potwierdzanie z zgodność z oryginałem - napisał w Dokumenty kadrowe: Czy jako kadrowe posiadacie upoważnienie do potwierdzania za zgodność z oryginałem otrzymywanych np. świadectw pracy czy zaświadczeń ze szkoleń.. Chodzi o decyzje dot.. nie regulują kwestii związanych ze sposobem, czy też metodami potwierdzania zgodności kopii dokumentów z oryginałami..

Co to znaczy, iż dokument jest zgodny z oryginałem?

Zdaniem Izby brak na ww.. Będzie możliwość przechowywania oświadczeń i dokumentów znajdujących się w częściach A, B i C akt osobowych pracownikach w podczęściach.. Otóż, czy może go dokonać pracownik punktu ksero przybijając.. § potwierdzenie zgodności z oryginałem (odpowiedzi: 2) Witam.. Notariusz za poświadczenie zgodności odpisu z okazanym dokumentem może pobrać co najwyżej sześć złotych plus podatek VAT w wysokości 23%.. W obydwu ww.. Cena ta dotyczy pojedynczej strony z oryginalnego dokumentu.§ Za zgodność z oryginałem (odpowiedzi: 3) Mam kilka pytań dotyczących potwierdzania zgodności dokumentu z oryginałem.. dokumentach zapisu ?za zgodność z oryginałem?, czy też ?zgodne z oryginałem?. lub zapisu o podobnej treści, uniemożliwiał zamawiającemu w sposób jednoznaczny stwierdzenie, czy złożone przez odwołującego dokumenty odzwierciedlają stan faktyczny w nich stwierdzony.Czy urząd ma prawo żądać przedstawienia kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem w sytuacji kiedy w przepisach jest mowa jedynie o kopii jakiegoś dokumentu?. Pytań jest mnóstwo a czasu mało.. Krajowa Izba Odwoławcza dopuszczała takie poświadczenie, ale kwestia nadal pozostaje kontrowersyjna.Wskazuje, że w aktach osobowych (prowadzonych w formie papierowej) pracodawca może przechowywać odpisy lub kopie takich dokumentów, poświadczone następnie za zgodność z przedłożonym .zamieszczając klauzulę np. „za zgodność z oryginałem od strony X do strony X" wraz z pieczątką wnioskodawcy, datą i czytelnym podpisem (lub podpisem nieczytelnym wraz z imienną pieczęcią) osoby (wraz ze wskazaniem pełnionej funkcji) uprawnionej do potwierdzania dokumentów za zgodność z oryginałem..

Nie radzę natomiast ograniczyć poświadczenia za zgodność do samego podpisu.

Zgodnie z nimi pracodawca, który przechowuje w aktach osobowych kopie lub odpisy dokumentów, które składa osoba ubiegająca się o zatrudnienia lub pracownik.. Notarialne poświadczenie podpisu, czy poświadczenie dokumentu za zgodność z .Zgodnie bowiem z treścią art. 129 §2 i 3 Kodeksu postępowania cywilnego, zamiast oryginału dokumentu strona może złożyć odpis dokumentu, jeżeli jego zgodność z oryginałem została poświadczona przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub .Czy pracownik urzędu gminy może na własne potrzeby potwierdzić za zgodność z oryginałem dokument przez siebie niewytworzony?. Obecna regulacja W ogólnym postępowaniu administracyjnym jako dowód należy dopuścić wszystko, co może przyczynić się do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem.Co do zasady, przyjmuje się, że poświadczenia za zgodność z oryginałem - prócz radcy prawnego i adwokata (w ramach udzielonego im pełnomocnictwa jako reprezentujący interesy klienta, co wynika wprost z przepisów prawa) - może dokonać jedynie osoba, która taki dokument sporządziła.Poświadczenie kopii za zgodność z przedłożonym dokumentem..

Warto wtedy załączyć dokument poświadczony za zgodność z oryginałem przez uprawniony podmiot.

Zauważyłem, że różne urzędy w kompletnie odmienny sposób traktują przepisy typu "iksiński przedstawia kopię dokumentu".W orzecznictwie pojawił się co prawda pogląd o konieczności poświadczenia przez stronę, jej przedstawiciela ustawowego lub pełnomocnika za zgodność z oryginałem odpisu pozwu, jednakże jest ono krytykowane przez doktrynę; odmienna od wskazanego poglądu Sądu Najwyższego (orzeczenie SN z dnia 27 sierpnia 1998 r., sygnatura III CZ .. Ja takiego upoważnienia nie mam a potwierdzałam za zgodność z okazanym dokumentem słyszałam też, że wcale nie potrzeba do akt osobowych potwierdzać, ale ja to .Darek W. napisał/a: KIO powiada, że trzeba wykluczyć - 1.. Rozwiązanie ma na celu odciążenie strony postępowania administracyjnego od ponoszenia dodatkowych kosztów.Pracownicy organów prowadzących postępowania administracyjne mają uzyskać kompetencje do samodzielnego poświadczania zgodności odpisów dokumentów z oryginałem.. Projektodawca rozstrzyga kwestie związane z wydawaniem pracownikowi .Nie ma problemu z użyciem innych sformułowań niż „za zgodność z oryginałem", byle było zrozumiałe co jest Twoją intencją..

DokumentyPracodawca może oczywiście takiego poświadczenia za zgodność z oryginałem dokonać.

wyrokach z 2009 r. Sąd Najwyższy odwołał się do kluczowej w tym temacie uchwały z dnia 29 marca 1994 r., III CZP 37/97, LEX Nr 4066, w której Sąd Najwyższy orzekł, że .Zgodnie zaś z art. 76a § 2 i 3 k.p.a.. Konieczne jest jednak, aby poświadczając za zgodność z oryginałem przedstawioną kopię, pracodawca otrzymał również do wglądu oryginał dokumentu pracownika - tak, aby mógł zweryfikować, czy kopia odpowiada treści oryginału.Odpowiedź eksperta pochodzi z programu LEX Zamówienia Publiczne.. Kopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez pracodawcę lub osobę przez niego upoważnioną.Jedną z proponowanych zmian w KPA jest upoważnienie pracowników organu prowadzącego postępowanie do poświadczenia za zgodność odpisu dokumentu z oryginałem.. ##Oryginał do wglądu Przy postępowaniach sądowych, ale tylko w obrębie prawa cywilnego, można też przedkładać niepotwierdzone kopie dokumentów, które mają stanowić dowody w sprawie.Jeżeli oryginalny dokument zawiera cechy szczególne takie jak: dopiski, poprawki, uszkodzenia, znaki wodne, suche pieczęcie - notariusz stwierdza to w tzw. klauzuli poświadczeniowej.. Mnożą się pytania o to jak będą wyglądały akta osobowe po Nowym Roku, czy musimy dostosować dokumentację dotychczasowych pracowników do nowych przepisów.. Kto powinien, dyrektor szkoły lub osoba przez niego upoważniona czy wyłącznie dyrektor szkoły, poświadczać zgodność kopii z przedłożonymi przez pracownika dokumentami w trakcie zatrudnienia (świadectwa pracy, "wyciąg" z KRK, dokumenty potwierdzające wykształcenie / kwalifikacje zawodowe, badania lekarskie, itp.)?Nie zawsze możemy pozwolić sobie na wydanie oryginałów dokumentów do akt sądowych (np. faktur czy umów).. Mam jedno pytanko.Warunkiem zatem uznania kserokopii za dokument jest umieszczone na niej i zaopatrzone podpisem poświadczenie jej zgodności z oryginałem.. orzeczenia o niepełnosprawności i księgowość danego urzędu chce, aby pracownik kadr potwierdził za zgodność z oryginałem orzeczenie, które ma w kopii w aktach osobowych i dostarczył je do księgowości.Poświadczanie zgodności odpisów dokumentów z oryginałem od 1 czerwca 2017 r. Nowelizacja Kodeksu postępowania administracyjnego (dalej: k.p.a.). Ani przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych dalej p.z.p., ani przepisy aktów wykonawczych wydanych do p.z.p..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt