Wycofanie wniosku o udostępnienie informacji publicznej
W sprawach skomplikowanych termin ten może być wydłużony do 2 miesięcy, o czym Wnioskodawca zostanie poinformowany odrębnym pismem.Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. 1 cyt. ustawy o ponownym wykorzystywaniu informacji sektora publicznego - np. informacje, które nie zostały udostępnione na stronie podmiotowej Biuletynu Informacji Publicznej - udostępniane są na wniosek.Wniosek o dostęp do informacji publicznej jest jednym z coraz częściej wykorzystywanych narządzi kontrolowania organów władzy.. Jak uzyskać dostęp do ofert konkurencji?. zm.).. Sposób dostępu do informacji publicznej, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Sądu Rejonowego w Nisku realizowany jest zgodnie z Ustawą z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji .. 2 przez organ władzy publicznej następują w drodze decyzji.- Wniosek o udostępnienie informacji publicznej został przesłany do urzędu gminy zwykłą pocztą elektroniczną, bez autoryzowania podpisu nadawcy.Jeżeli w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust.. Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się..

"Sporządź wniosek o udostępnienie informacji publicznej.

Prawo do dostępu do informacji publicznej gwarantuje nam obecna Konstytucja RP w art. 61, natomiast zagadnienie informacji publicznej szczegółowo reguluje ustawa z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.Organ odwoławczy uznał, że stosownie do art. 16 ust.. Komórka realizująca Wydział Organizacyjny i Kadr.. 1, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Udostępnienie informacji publicznej na wniosek następuje w terminie 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Dostęp do informacji publicznej stanowi jedno z zasadniczych praw obywatelskich.. 1, podmiot obowiązany do udostępnienia ma ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, podmiot ten może pobrać od wnioskodawcy .Tylko podmiot wskazany we wniosku o udostępnienie informacji publicznej jako adresat żądania uprawniony jest do załatwienia sprawy zainicjowanej wnioskiem skarżącego, a w konsekwencji tylko ten podmiot może pozostawać w zwłoce - orzekł WSA w Warszawie w wyroku z dnia 10 marca 2017 r., sygn..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

Warto też zauważyć, że zgodnie z Art. 12 ust.. akt: II SAB/Wa 104/16.. O tym, który organ jest właściwy do udzielenia żądanej informacji .Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, podmiot obowiązany do jej udostępnienia powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.. o dostępie do informacji .Informacje sektora publicznego do ponownego wykorzystywania, w przypadkach o których mowa w art. 21 ust.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej: 2.Odmowa udostępnienia informacji publicznej oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji w przypadku określonym w art. 14 udostępnianie informacji publicznej na wniosek ust.. Skoro w przedmiotowej sprawie, wnioskodawca uczestniczył w sesji Rady Miejskiej, tą drogą wszedł w posiadanie informacji publicznej na temat przebiegu sesji.Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie określonym w ust.. W każdym momencie możesz edytować Twoje preferencje w zakresie udzielonej zgody lub ją wycofać, kontaktując się z nami pod adresem..

Dostęp do informacji publicznej.

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej wniosek-o-udostepnienie-informacji-publicznej _ _2.doc 0.04MB Zarządzenie Nr 197/14/BM Ministra Sprawiedliwości z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie udostępniania informacji publicznej w Ministerstwie Sprawiedliwości zarzadzenie--nr-197-14-bm.pdf 0.21MB Załącznik do zarządzenia nr 197/14/BM .Decyzja o umorzeniu postępowania w przypadku wycofania wniosku o udostępnienie informacji publicznej Odpowiedzi na pytania.. 2 (brak możliwości udzielenia informacji w żądanej .Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. Ttuaj znajdziesz wzór wniosku o udostępnienie oferty konkurencji, który przyda Ci się w wielu postępowaniach przetargowych.Temat: wniosek o udostępnienie informacji publicznej-sołtysi Paulina S.: "Powyższe implikuje wniosek, że dane osobowe sołtysa, o ile ściśle wiążą się z pełnioną przez sołtysa rolą publiczną i nie wkraczają w jego prywatność, podlegają ograniczonej ochronie prawnej..

Dla ułatwienia możesz skorzystać z zamieszczonego poniżej formularza wniosku.

Możliwość dostępu do informacji publicznej jest jednym z przejawów wolności przekazywania i otrzymywania informacji, czyli ważnego składnika wolności słowa.NSA wskazał, że obowiązek udostępnienia informacji publicznej na wniosek istnieje wyłącznie w sytuacji, gdy wnioskodawca nie posiada żądanej informacji publicznej.. Informacja dotycząca ponownego wykorzystywania informacji sektora publicznego umieszczanej na stronie Biuletynu Informacji PublicznejUdostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.W takiej sytuacji, w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, należy powiadomić wnioskodawcę o jej wysokości.. Status .Udostępnianie informacji publicznej Wniosek o udostępnienie informacji publicznej: Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Powiatowego Inspektoratu Nadzoru Budowlanego dla m.st. Warszawy może być udostępniana na wniosek osoby zainteresowanej, zgodnie z zasadami określonymi w ustawie z dnia 6 września 2001r.. Odmowa udostępnienia informacji publicznejWniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego.. Kategoria inne.. Dostęp do informacji publicznej .W wyjątkowych okolicznościach (np. gdy przygotowanie odpowiednich danych zajmie więcej czasu) podmiot obowiązany do udostępnienia informacji publicznej powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.Przedmiot wniosku Dotyczy udostępnienia informacji nt. pomocy wrocławskich wodociągów dla Policji w odzyskiwaniu dopalaczy wylewanych do kanalizacji - wniosek 610/2020.. 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej decyzja administracyjna może być wydana tylko w razie możliwości zastosowania tej ustawy, tzn. gdy organ odmawia udostępnienia informacji, lub w przypadku określonym w art. 14 ust.. Kamila Kędzierska.. ; Złóż wniosek w najbliższej siedzibie Urzędu m.st. Warszawy lub wyślij pocztą, pocztą elektroniczną, faksem lub za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej; .. Rejestr wniosków o udostępnienie informacji publicznej.. Używają go zarówno dziennikarze, jak i zwykli obywatele..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt