Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów wzór
Wniosek o zezwolenie na wycięcie drzew Kategoria: Zarządzanie .. **- w przypadku prośby o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów należy podać powierzchnię w m 2 gruntu, .. Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów na podstawie ustawy o ochronie przyrody: 17.Za wycinkę drzewa lub krzewu bez wymaganego zezwolenia na mocy art. 88 ust.. Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub wieczystym użytkownikiem gruntu, na którym rosną drzewa lub krzewy do zamierzonego usunięcia, do podania dołącza zgodę .Wzór wniosku na wycinkę drzew lub krzewów Author: xyz Last modified by: komputer Created Date: 3/6/2012 7:03:00 AM Company: Urzad Miasta i Gminy w Bodzen Other titles: Wzór wniosku na wycinkę drzew lub krzewówPobierz gotowy wzór wniosku o wycinkę do wydrukowania i uzupełnienia: wniosek o wydanie pozwolenia na usuniecie drzew i krzewow (PDF) Krok 4 - dołącz wymagane załączniki Po napisaniu wniosku musimy przygotować dodatkowe potrzebne dokumenty.. Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu.. Chcesz wiedzieć czy potrzebujesz zgody?. Oświadczam, że świadomy odpowiedzialności karnej z art. 233 kodeksu karnego własnoręcznym podpisem potwierdzam prawdziwość danych zawartych w zawiadomieniu.Posiadacz nieruchomości ponosi opłaty za usunięcie drzew lub krzewów..

Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.

Przykładowo przy obwodzie od 26 do 50 cm .Opłatę skarbową należy wnieść w przypadku, gdy z wnioskiem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów zwraca się pełnomocnik strony.. Kara pieniężna może być również ustalona na podstawie:Wzór wniosku składanego do urzędu administracyjnego wydającego zezwolenia na usunięcie drzew i krzewów.. Od dnia 1 stycznia 2016 r. kompetencje w zakresie wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i krzewów z terenów nieruchomości będących własnością miasta na prawach powiatu, z wyjątkiem nieruchomości będących w użytkowaniu wieczystym innego podmiotu .Wydanie zezwolenia może być uzależnione od przesadzenia drzew lub krzewów w miejsce wskazane przez wydającego zezwolenie albo zastąpienia ich innymi drzewami lub krzewami, w liczbie mniejszej niż liczba usuwanych drzew lub krzewów.. Zezwolenie na usunięcie krzewów z terenu nieruchomości wydaje właściwy miejscowo wójt (burmistrz albo prezydent miasta).Zezwolenie na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości.. Wpłatę w wysokości 17 zł, z tytułu opłaty skarbowej za udzielone pełnomocnictwo w sprawie wycinki drzew lub krzewów, należy dokonać na numer konta: GETIN NOBLE BANK S.A. w ŁODZI 08 .Zasady dotyczące usuwania drzew i krzewów zostały zawarte w znowelizowanej ustawie z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody..

Wniosek o wydanie zezwolenia na wycinkę krzewów z terenu nieruchomości.

1 pkt 2 u.o.p.. 5 i 7 ustawy o ochronie przyrody stały się ostateczne, opłatę można rozłożyć na raty lub przesunąć termin jej płatności, na okres nie dłuższy niż 3 lata, jeżeli przemawia za tym .Druk: O Ś-01-02/z.1 Strona 3 z 3 oświadczenie o udost ępnieniu informacji o zamiarze zło żenia wniosku o wydanie zezwolenia na usuni ęcie drzewa lub krzewu (dotyczy spółdzielni mieszkaniowych i wspólnot mieszkaniowych); zał ącznik graficzny, okre ślaj ący usytuowanie drzewa lub krzewu w odniesieniu do granicWniosek o wydanie zezwolenia na usuniecie drzew i krzewów (dot.. Ustawa o ochronie przyrody została zmieniona art. 29 ustawy z dnia 25 czerwca 2015 r. o zmianie ustawy o samorządzie gminnym oraz niektórych innych ustaw.Chcesz wyciąć drzewo lub krzew na swojej nieruchomości?. Jesteś właścicielem nieruchomości, z której chcesz .Podobne wzory dokumentów.. Pobierz wzór: Wniosek na wydanie pozwolenia na usunięcie drzew lub krzewówZobacz jak napisać podanie o wycięcie drzewa oraz gdzie je złożyć.. Drukowanie do PDF Wersja do wydruku Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego.. Do wniosku o wycięcie drzewa załączamy:Wniosek o uzyskanie pozwolenia na wycięcie drzew lub krzewów z terenu budowy przed rozpoczęciem inwestycji budowlanej..

Wniosek o wycinkę drzew i krzewów.

Zgłoszenie złomu lub wywrotu.Wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu może być uzależnione od określonych przez organ nasadzeń zastępczych lub przesadzenia tego drzewa lub krzewu.. Metryczka informacji.. Pobierz gotowy wzór wniosku o wycięcie drzewa!. Wniosek o wycinkę drzew.. wymiar administracyjnej kary pieniężnej ustala się w wysokości trzykrotnej opłaty za usunięcie drzew lub krzewów.. Darmowe Wzory Dokumentów.. - Karta usług SEKAP.. Jeżeli przyczyną usunięcia drzewa lub krzewu jest realizacja inwestycji wymagającej uzyskania pozwolenia na rozbiórkę lub pozwolenia na budowę (np. budowy domu), zezwolenie .Zasadą jest, że usunięcie drzewa lub krzewu z terenu nieruchomości lub jej części może nastąpić po uzyskaniu zezwolenia wydanego na wniosek posiadacza nieruchomości - za zgodą właściciela tej nieruchomości (art. 83 ust.. Kompetencje organu:Właściciel działki, na której znajdują się drzewa i krzewy.. pkt 1 Ustawy z 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.. Wysokość opłaty za usunięcie drzewa zależna jest od obwodu pnia (mierzonego na wysokości 130 cm) oraz rodzaju i gatunku drzewa.. Ich wysokość oraz termin usunięcia drzew lub krzewów określone są w wydanym zezwoleniu..

Wniosek o wydanie zaleceń konserwatorskich: 16.

Jeśli jesteś tylko posiadaczem działki (nie jesteś właścicielem lub użytkownikiem wieczystym), do złożenia wniosku potrzebna ci zgoda właściciela.. Masz obowiązek złożyć wniosek o zezwolenie na wycinkę drzew lub krzewów w każdym z poniższych przypadków:.. (Dz. Na mocy art. 89 u.o.p.. Większa ilość krzewów.. Wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów.. Wzór wniosku o wydanie zezwolenia można otrzymać we właściwym wydziale swojego urzędu.Wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - który zawiera: imię, nazwisko i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; oznaczenie terenu, na którym rosną drzewa lub krzewy (podanie numeru działki ewidencyjnej, obrębu jednostki ewidencyjnej zgodnie z ewidencją gruntów, usytuowanie);Przyczyna usunięcia drzew: Oświadczam, że jestem właścicielem/ współwłaścicielem* działki o której mowa we wniosku i posiadam do niej tytuł prawny.. wymierza się administracyjną karę pieniężną.. Zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą wymaga wydania pozwolenia przez odpowiedni organ, taki jak urząd miasta lub gminy, urządNa wniosek, złożony w terminie 14 dni od dnia, w którym zezwolenie na usunięcie drzewa lub krzewu albo decyzja, o której mowa w art. 84 ust.. Kwestię wydawania zezwoleń na usuwanie drzew lub krzewów z terenu nieruchomości reguluje Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody.. Pobierz, wydrukuj i wypełnij wniosek oraz jeśli reprezentujesz spółdzielnię mieszkaniową lub wspólnotę mieszkaniową stosowne oświadczenie o udostępnieniu informacji o zamiarze złożenia wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów (patrz punkt Pliki do pobrania) lub napisz je samodzielnie (formularze wniosku i oświadczeń nie są obligatoryjne).Wypełniony wniosek o wydanie zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewów zawierający: imię, nazwisko, i adres albo nazwę i siedzibę posiadacza i właściciela nieruchomości; oświadczenie o posiadanym tytule prawnym władania nieruchomością; zgodę właściciela nieruchomości, jeżeli jest wymagana; nazwę gatunku drzewa lub krzewu;Z podaniem o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów może wystąpić wyłącznie posiadacz nieruchomości - czyli gruntu, na którym one rosną.. Sprawdź, kiedy musisz wystąpić o zgodę do urzędu.Plik doc wzór oświadczenia o posiadanym tytule władania nieruchomością - rozmiar: 38kb; Plik doc wzór wniosku o wydanie zezwolenia na usunięcie drzew lub krzewów - rozmiar: 111kb; Plik doc wzór oświadczenia o posiadanym prawie własności urzadzeń, o których mowa w art. 49 $1 KC - rozmiar: 35kbb) inne podmioty lub osoby, po przeprowadzeniu oględzin przez organ właściwy do wydania zezwolenia na usunięcie drzewa lub krzewu, potwierdzających, że drzewa lub krzewy stanowią złom lub wywrot; drzew lub krzewów należących do gatunków obcych, określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 120 ust..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt