Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis 2019
A - Wpisujemy nr NIP.. Przy wypełnianiu wniosku należy zwrócić uwagę, że łączna wartość pomocy de minimis dla jednego beneficjenta nie może przekroczyć równowartości 200 tys. euro brutto w okresie 3 lat kalendarzowych, a w przypadku podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w .Pomoc de minimis - formularz.. 2010 Nr 53, poz. 311 Created Date: 5/19/2010 9:07:00 AM Company: PARP Other titles: Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De MinimisInformacje, o których mowa w ust.. We would like to show you a description here but the site won't allow us.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu UniiFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

UE L 352 z 24.12 ...Formularze informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.

UE L 352 z 24.12 .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (RFI).. C - Wpisujemy adres zameldowania.. Dokumenty możesz: złożyć w dowolnej placówce ZUS, wysłać pocztą, przesłać przez Platformę Usług Elektronicznych.Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Pomorskiego na lata 2014 - 2020 informuje, że dnia 25 lutego 2016 roku w Dzienniku Ustaw zostało opublikowane rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 2 lutego 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz..

Jeżeli brak jest możliwości ...Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.

Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc rekompensującą .. (aktualne na dzień 31 grudnia 2019 r.) 3) zy podmiot spełnia kryteria kwalifikujące go do objęcia postępowaniem upadłościowym?. pomocy publicznej ") stanowiącego załącznik do rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przy ubieganiuFormularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie zawierający wszystkie części musi być podpisany przez wnioskodawcę lub osobę upoważnioną przez wnioskodawcę stosownym pełnomocnictwem dostarczonym do .Instrukcja wypełnienia tabeli w części D formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.. .Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie: Opis: Dz.U..

Podaje się klasę działalności, w związku z którą podmiot ubiega się o pomoc.

UE L 352 z 24.12.2013, str. 1).Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Gdzie złożyć dokumenty?. Należy podać informacje o dotychczas otrzymanej pomocy, w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których udzielana będzie pomoc de minimis.Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Stosuje się do pomocy de minimis udzielanej na warunkach określonych w rozporządzeniu Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz.. Informacje dotyczące pomocy otrzymanej w odniesieniu do tych samych kosztów kwalifikujących się do objęcia pomocą, na pokrycie których ma być przeznaczona pomoc de minimis9) 9) Należy wypełnić zgodnie z instrukcją stanowiącą załącznik do „Formularza informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis"..

UE L 352 z 24.12 ...Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc De Minimis Author: agnieszka_cwiklo Description: Dz.U.Komentarze

Brak komentarzy.