Zgodą organu prowadzącego na godziny ponadwymiarowe dyrektora szkoły
Zmiana wejdzie w życie 1.9.2018 r.zgoda nauczyciela na uzupełnianie etatu w innej szkole - napisał w Praca: witam.. 2 ustawy o systemie oświaty, który przewiduje możliwość powołania na stanowisko dyrektora .Zgodnie z § 3 ust.1 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 28 marca 2017r.. poz.703) organ prowadzący szkołę, na wniosek dyrektora szkoły, może dodatkowo przyznać nie więcej niż 3 godziny tygodniowo dla każdego oddziału (grupy międzyoddziałowej lub międzyklasowej) w danym roku szkolnym na:Zgoda na zatrudnienie w godzinach ponadwymiarowych, bez względu na ich liczbę, wymagana jest od: kobiety w ciąży, osoby wychowującej dziecko do lat 4, nauczyciela w trakcie odbywania stażu.. Z tego wniosek, że decyduje stanowisko organu prowadzącego, który zatwierdza arkusz organizacyjny.Nie ma możliwości podzielenia 2 godzin przyrody w tej samej klasie pomiędzy 2 nauczycieli, dlatego konieczne jest zagwarantowanie, aby wicedyrektor prowadził samodzielnie te godziny.. .Wynagrodzenie za jedną godzinę ustala się z pensum uśrednionego (na podstawie uchwały organu prowadzącego).. Nauczyciel może starać się o dodatkowe godziny ponadwymiarowe, których liczba maksymalnie może wynosić 9, czyli połowę nauczycielskiego pensum.. Nauczyciel, który dobrowolnie zgodził się na wyższe pensum przed rozpoczęciem roku szkolnego, nie może ubiegać się o godziny .Do zadań organu prowadzącego szkołę należy zapewnienie jej odpowiednich warunków działania, w tym zapewnienie środków finansowych na jej działalność..

Trudno bowiem ... mogą stanowić godziny ponadwymiarowe.

3 Karty Nauczyciela.W interpelacji nr 33729 posłowie wskazują, że ze względu na podwójny rocznik, w szkołach brakuje nauczycieli i zdarza się, że lekcje muszą prowadzić dyrektorzy lub wicedyrektorzy, którym obniżono pensum ze względu na sprawowane stanowisko.. Na wniosek rodziców wymiar godzin może być też zmniejszony, ale dziecko nadal będzie musiało zrealizować podstawę programową.Dodatkowe godziny.. Przepisy nie pozbawiają tej grupy nauczycieli możliwości pracy w godzinach ponadwymiarowych.. W takiej sytuacji konieczny jest przydział jednej godziny ponadwymiarowej, do czego nie jest potrzebna zgoda organu prowadzącego.Godziny ponadwymiarowe to przydzielone nauczycielowi godziny zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych powyżej tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych.. Czy burmistrz może nie wyrazić zgody na nadgodziny jakiegoś nauczyciela bez podania przyczyny i co mam zrobić w takiej sytuacji ?W zakresie spraw, o których mowa w ust.. Parlamentarzyści pytają, czy w takim przypadku stosuje się zakaz zawarty w Karcie Nauczyciela.. Urlop zdrowotny bez dodatkowego wynagrodzenia Nauczyciel uprawniony jest do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe, obliczonego w wysokości średniej z roku szkolnego, wyłącznie w okresie przebywania na urlopie wypoczynkowym.Pytanie: W szkole jest przydzielonych 12 godzin w bibliotece..

Dotychczas osoba ta realizowała 2-godziny ponadwymiarowe.

w sprawie ramowych planów nauczania dla publicznych szkół (Dz.U.. Obok godzin ponadwymiarowych przydzielanych nauczycielom na początku roku szkolnego występują godziny doraźnych zastępstw.Jakie działania powinnam podjąć, jeśli dyrektor szkoły nie chce wliczyć mi 2 godzin nauczania indywidualnego do obowiązkowego pensum, a jestem zatrudniona na 13/18 etatu?. Czy od września 2012 r. można organizować kursy zawodowe dla absolwentów obecnych .. Wykorzystujemy je m.in. w celach statystycznych i funkcjonalnych.. Wynika to wprost z art. 42a ust.. Dyrektor placówki korzysta ze zniżki do 5 godzin pensum.. Zapewnił, że wszyscy nauczyciele będą mieli etaty.. Godziny ponadwymiarowe ani godziny doraźnych zastępstw nie są godzinami nadliczbowymi w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy.. Niestety pod wpływem knowań nauczycielki, która ma poparcie wójta i której członkowie rodziny również uczą w naszej szkole, dyrektor zmienił decyzję.Od 1 września 2018 r. pensum specjalistów oraz obliczanie tzw. pensum łączonego nie będzie już należało do organu prowadzącego szkołę, ale będzie wynikało z Karty Nauczyciela..

Dyrektor twierdzi, że będzie mi wypłacał 2 godziny tygodniowo jako ponadwymiarowe, co jest dla mnie krzywdzące.

"Uzupełnianie etatu Na podstawie art. 22 ust.1 KN.. Korzystając z serwisu bez zmiany konfiguracji przeglądarki, wyrażasz zgodę na zapisanie plików cookies w pamięci Twojego urządzenia.Organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym lub - za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć dydaktycznych, wychowawczych lub opiekuńczych w wymiarze nie większym niż 1/2 obowiązkowego wymiaru .Godziny wyliczone ponad ten wymiar będą stanowiły godziny ponadwymiarowe (nowy art. 42 ust.. Pensum nauczycieli-specjalistów.. Przepis ten stanowi, że organ prowadzący szkołę może nałożyć na nauczyciela obowiązek podjęcia pracy w innej szkole lub szkołach i na tym samym - lub za jego zgodą - na innym stanowisku, w celu uzupełnienia tygodniowego obowiązkowego wymiaru .Dyrektor gimnazjum, w którym pracuję, przedstawił radzie pedagogicznej arkusz organizacji szkoły z przydziałem godzin na przyszły rok szkolny.. Czy od 1 września 2018 r., za zgodą organu prowadzącego, będzie mógł realizować 7 godzin ponadwymiarowych?O dodatkowe godziny dyrektor powinien wnioskować na etapie tworzenia arkusza organizacji pracy szkoły..

Jeżeli organ nie wyraża zgody na wprowadzenie zawodu, to dyrektor szkoły nie może tego zawodu wprowadzić.

7 tego artykułu organ prowadzący szkołę określa zasady udzielania i rozmiar obniżek oraz przyznaje zwolnienia od obowiązku realizacji zajęć.. Karta Nauczyciela z uwagi na specyficzny czas pracy nauczycieli przewiduje jako jeden ze składników wynagrodzenia nauczyciela wynagrodzenie za pracę w godzinach .Przypominamy, że niespełna 5 miesięcy temu Ministerstwo Edukacji Narodowej w odpowiedzi na pytanie o sposób rozliczania wycieczek szkolnych wyraziło pogląd, iż kilkudniowe imprezy wyjazdowe z uczniami mieszczą się w kategorii przestoju z art. 81 § 1 k.p., za który nauczyciel zachowa prawo do wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe.Godziny ponadwymiarowe i doraźne zastępstwa Znajdziesz tu aktualne porady ekspertów dotyczące przydzielania i rozliczania godzin ponadwymiarowych nauczycieli, a także realizowania przez nauczycieli doraźnych zastępstw.Postępuj zgodnie z radami naszych Ekspertów i optymalnie zarządzaj czasem pracy swoich pracowników!Dyrektor placówki na podstawie ramowych planów nauczania, które obejmują: .. Dyrektor za zgodą organu prowadzącego szkołę obniża wymiar pensum tego nauczyciela jednak tylko do 12 godzin.. Istnieje możliwość dorobienia przez nauczyciela w swojej szkole macierzystej.. • Dyrektorzy szkół kierują do nauczycieli polecenie, aby ci wskazali zatrudniające ich szkoły, wymiar etatu i podstawowe miejsce pracy.Zgodnie z przepisami dyrektor szkoły może zwiększyć tygodniowy wymiar godzin nauczania indywidualnego - za zgodą organu prowadzącego placówkę.. Można złożyć wniosek później, ale organ prowadzący musi mieć czas na podjęcie decyzji, a dyrektor na zamieszczenie dodatkowych godzin w szkolnym planie nauczania.Dyrektor - jak każdy nauczyciel - może więc pracować w wymiarze pensum + 1/4 etatu bez jego zgody bądź pensum + 1/2 etatu za jego zgodą (art. 35 KN).. Dyrektor jest przełożonym służbowym wszystkich pracowników szkoły, członkiem i przewodniczącym Rady Pedagogicznej oraz sprawuje opiekę nad dziećmi uczącymi się w szkole.Nauczyciel, który realizuje 18 godzin pensum i 8,5 godziny ponadwymiarowej tygodniowo, ma jeszcze 13,5 godziny na realizację innych zadań i czynności w ramach 40-godzinnego tygodnia pracy.. w tej samej szkole, na tym samym lub za jego zgodą innym stanowisku, .. dyrektor szkoły będzie miał obowiązek w pierwszej kolejności zwiększenia wymiaru zatrudnienia tego nauczyciela .. Za ich pomocą zbierane są informacje, które mogą stanowić dane osobowe.. Zgodnie z ust.. Należy zauważyć, iż dyrektor szkoły jest jednocześnie nauczycielem zatrudnionym w tej szkole, z wyjątkiem określonym w art. 36 ust.. Obowiązuje zasada, zgodnie z którą 1 etat w bibliotece tworzy się w szkole liczącej 301 uczniów i więcej, przy czym norma ta wzrasta o 0,5 etatu na każdych 250 uczniów.Wysłany przez dobrochna (at) 2006-11-29 18:02:08: kompetencje organu prowadzącego jeżeli organem prowadzącym szkołę jest Rada Miasta, to czy o arkuszu organizacyjnym, nadgodzinach itp. może decydować tylko burmistrz - bez konsultacji z radą.. Nie ma zatem przeszkód, aby realizował w tym czasie godzinę doraźnego zastępstwa.Ta strona wykorzystuje pliki cookies..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt