Wniosek dyrektora do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli
Nr 97, poz. 674 z późniejszymi zmianami) - Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału .Przystępując do sporządzania wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego, dyrektor, z uwagi na to, że przepisy prawa nie określają wzoru wniosku obowiązującego we wszystkich placówkach, uprzednio powinien upewnić się, czy wzór takiego wniosku nie stanowi załącznika do uchwały lub zarządzenia organu prowadzącego w zakresie .Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust.. W oparciu o powyższe oraz coroczne wytyczne organu prowadzącego w szkołach funkcjonują regulaminy dofinansowywania nauczycieli kształcących się.. Wnioski te należy złożyć do organu prowadzącego.. Dyrektorzy, do 30 listopada danego roku, są zobligowani do składania do organu prowadzącego wniosku o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, czyli począwszy od 1 stycznia.Począwszy od roku szkolnego 2016/2017 obowiązuje roczny plan doskonalenia zawodowego.. 2 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie sposobu podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze .1 Regulamin dofinansowania doskonalenia zawodowego nauczycieli Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Miliczu Opracowany na podstawie: - art. 70 a ust..

W terminie do dnia 30 listopada dyrektor szkoły składa do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli.

Nauczyciele, składają indywidualne wnioski do dyrektora szkoły lub placówki o dofinansowanie pozaszkolnych form doskonalenia zawodowego (zał.. Do 31 marca danego roku dyrektor składa organowi prowadzącemu sprawozdanie ze sposobu wykorzystania przyznanych środków za poprzedni rok budżetowy.Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 4 ust.. Sprawdźmy, komu i jakie formy doskonalenia zawodowego .Proszę o przykład wniosku dyrektora składanego do organu prowadzącego o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2017r.. finansowanie kosztów przejazdów i wyżywienia nauczycieli, którzy na podstawie skierowania udzielonego przez dyrektora szkoły uczestniczą w różnych formach doskonalenia zawodowego, a w szczególności uzupełniają lub podnoszą .- wniosek o zabezpieczenie środków w planie dofinansowania zawodowego nauczycieli dla Zespołu Szkół w Karczmiskach.. 1.1 września 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które zobowiązuje dyrektorów do złożenia do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, do 31 października..

1.wnioski wynikające z badania potrzeb szkoleniowych nauczycieli.

Niewątpliwie uzyskanie dofinansowania na poszczególne formy dokształcenia i doskonalenia zawodowego może przyczynić się do poprawy jakości .§ 4.. Wnioski te powinny uwzględniać w szczególności potrzeby w zakresie doskonalenia zawodowego opracowywane przez dyrektora na każdy kolejny rok szkolny.30 listopada upływa termin na składanie przez dyrektora szkoły wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli na 2017 rok.. 1 i 2.Dyrektorzy szkół powinni złożyć do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem zmian przewidzianych przepisami rozporządzenia, a organ prowadzący powinien opracować plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, uwzględniający przedstawione zmiany.5/ wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego, których mowa w § 2 pkt.1 lit. a lub opłat, o których mowa w § 2 pkt..

Z wnioskiem o ...Do końca listopada dyrektor składa do organu prowadzącego wniosek o dofinansowanie form doskonalenia nauczycieli.

Wytyczne mogą wyglądać następująco: ustala się, że maksymalna .1.. Natomiast sam organ prowadzący, do dnia 31 stycznia danego roku, musi op.Wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego do 31 października.. Dyrektor w terminie do 31 marca 2021 r. składa w 2 egz.. posiadanych środków finansowych i po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego.. Od tego roku szkolnego, dyrektorzy szkół składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego do końca października, a nie jak było do tej pory - do końca listopada.Dyrektorzy szkół do dnia 31 października danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 3 ust.. Natomiast do 31 marca dyrektor szkoły jest zobowiązany do złożenia organowi prowadzącemu sprawozdania ze sposobu wykorzystania środków przyznanych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w poprzednim roku budżetowym.c) wnioski nauczycieli o dofinansowanie form doskonalenia zawodowego.. 1 i 2.Do 30 listopada danego roku dyrektor składa organowi prowadzącemu wniosek dotyczący dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli na następny rok budżetowy..

Nr 3).…oraz składa wniosek z zapotrzebowaniem do organu prowadzącego.

Dyrektor Szkoły na podstawie Wieloletniego Planu Doskonalenia Zawodowego i informacji otrzymanej z Wydziału Edukacji o wysokości limitu środków finansowych na kolejny rok kalendarzowy opracowuje Roczny Plan Doskonalenia Zawodowego, który przekłada organowi prowadzącemu do dnia 30 listopada każdego roku.Organy prowadzące szkoły i placówki opracowują na podstawie § 6 ust.. Dyrektorzy szkół i placówek do 30 listopada danego roku składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego w następnym roku budżetowym uwzględniające potrzeby nauczycieli.Przekazane przez organ prowadzący środki finansowe na doskonalenie zawodowe nauczycieli dyrektor przeznacza na: a) organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli szkoły, .. Wniosek o dofinansowanie doskonalenia nauczyciela.. 2. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania formDyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym, uwzględniające potrzeby, o których mowa w § 4 ust.. Dyrektorzy szkół i placówek, do dnia 30 listopada danego roku, składają do organu prowadzącego wnioski o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku budżetowym stanowiące załącznik nr 3 do Regulaminu.. 3 rozporządzenia.. 6 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (tekst jednolity Dz. U. z 2006r.. Szanowni Państwo, w serwisie nadzórpedagogiczny.pl pojawił się zamówiony przez Państwa przykładowy dokument:1 września 2019 r. weszło w życie nowe rozporządzenie w sprawie doskonalenia zawodowego nauczycieli, które zobowiązuje dyrektorów do złożenia do organu prowadzącego wniosków o dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli w następnym roku kalendarzowym, do 31 października.Sprawdźmy, komu i jakie formy doskonalenia zawodowego nauczycieli można sfinansować.4 2.. 3. Organ prowadzący opracowuje na każdy rok budżetowy plan dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, biorąc pod uwagę wnioski dyrektorów szkół i placówek złożone do dnia 30 listopada każdego roku .2. plany rozwoju zawodowego poszczególnych nauczycieli, 3. wnioski nauczycieli o dofinansowanie doskonalenia zawodowego.. Wójtowi Gminy sprawozdanie ze sposobu wykorzystania środków przeznaczonych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli za 2020 r..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt