Wniosek o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej 2019
Organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne oraz organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne mają obowiązek występować do dyrektora właściwego archiwum państwowego o zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, co wynika z zapisów art.5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie .Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej po dokonaniu oceny jej przydatności do celów praktycznych, po uzgodnieniu i na podstawie zezwolenia wydanego przez właściwe terytorialne archiwum państwowe.. Podstawy prawne Na podstawie art. 5 ust.. z dnia 2019.02.08 Wersja od: 8 lutego 2019r.. Ankieta zgłoszeniowa na kurs archiwalny (wersja .doc): I stopnia.. 2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym3.. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej , której termin przechowywania już upłynął, w państwowych i samorządowych jednostkach organizacyjnych może odbywać się wyłącznie na podstawie zgody .Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej z uwzględnieniem zmian w prawie o ochronie danych osobowych - szkolenie w formie warsztatów Pomoc Kategorie usługWzór wniosku o wydanie zgody na brakowanie .. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U..

Spis na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

Przeglądu i wydzielenia dokumentacji, dokonuje na wniosek pracownika danego archiwum lub składnicy akt, komisja powołana przez kierownika jednostki organizacyjnej.6.. O zamiarze podjęcia czynności brakowania, o której mowa w ust.. 2019, poz. 246) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na .Wniosek o wydanie zgody na brakowanie powinien zawierać: Nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.. 2019, poz. 246).Wniosek o wydanie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.. tekst jednolity .. Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej odbywa się na wniosek kierownika jednostki, za uprzednią zgodą .. dokumentacji niearchiwalnej, gdy wniosek lub spis nie spełniają wymogów, o których mowa w § 9, wskazując .. 1 Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U.. Dyrektor archiwum ABW wraz z powiadomieniem przekazuje spis dokumentacji niearchiwalnej proponowanej do wybrakowania.BRAKOWANIE DOKUMENTACJI NIEARCHIWALNEJ Z UWZGL ĘDNIENIEM ZMIAN W PRAWIE O OCHRONIE DANYCH OSOBOWYCH Data: 27.09.2019 r., Godzina: 10:00 - 15:00 Miejsce: Rzeszów, budynek Center Parku wejście od ul. Żeromskiego (od strony Sądu Apelacyjnego) sala konferencyjna (sprawdź dojazd) Adresaci:Należy zdać sobie sprawę z tego, że brakowanie dokumentacji to nie to samo co jej niszczenie - to tak naprawdę dwa oddzielne procesy..

Składanie wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.

2 Ustawy z dnia 14 lipca 1983 roku o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, zwanej dalej ustawą archiwalną (Dz.U z 2020, poz. 164) oraz § 9-12 rozporządzenia Ministra .Wydawanie zgód na brakowanie dokumentacji.. 00-463 Warszawa.. zaloguj się lub zamów dostęp.. Data publikacji: 26 listopada 2018 r. Poleć znajomemu.. Spis zdawczo-odbiorczy akt .. Podanie o wydanie uwierzytelnionej kserokopii akt z zespołu wersja .doc - wersja .pdfBrakowanie dokumentacji.. Podmiot udostępniający informację: Data utworzenia: 2015-05-27: Data publikacji: 2015-05-27: Osoba sporządzająca dokument:- spis dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej - wzór wniosku o brakowanie.. Podstawy prawne Na podstawie art. 5 ust.. Wniosek do archiwum państwowego o brakowanie dokumentacji niearchiwalnej - Serwis ZOZ xBrakowanie dokumentacji .. Zgodnie z art. 5 ust.. 1 oraz art. 36 ust.. Podchorążych 38.. POZOSTAŁE.. Spis dokumentacji niearchiwalnej podlegającej brakowaniu zawiera: 1) pełną nazwę organu lub jednostki organizacyjnej wnioskującej o wyrażenie zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej;B" - oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji niearchiwalnej, z tym że: symbolem B z dodaniem cyfr arabskich (np. B2 , B3 , B5 , B10 , B20 , B25 , B50 ) oznacza się kategorię archiwalną dokumentacji o czasowym znaczeniu praktycznym, która po upływie obowiązującego okresu przechowywania podlega brakowaniu.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest to wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania (określony w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt) upłynął oraz po uznaniu przez jednostkę organizacyjną/wydział, że dokumentacja niearchiwalna utraciła dla nich znaczenie, w tym wartość dowodową.Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej..

Podstawę kwalifikowania dokumentacji niearchiwalnej.§ 10.

2 pkt 2 ustawy archiwalnej) upłynął oraz po uznaniu przez organ lub .Na podstawie § 9 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U. poz. 1743) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na brakowanie .ADRES.. Organy państwowe i państwowe jednostki organizacyjne oraz organy jednostek samorządu terytorialnego i samorządowe jednostki organizacyjne mają obowiązek występować do dyrektora właściwego archiwum państwowego o zgodę na zniszczenie dokumentacji niearchiwalnej, co wynika z zapisów art.5 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie .Źródło informacji o zarządzaniu placówką medyczną, dokumentacji medycznej, NFZ, e-zdrowiu.. Rozwiń Metryka.. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach do zakresu działania Archiwum Państwowego w Szczecinie należy kontrola postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną powstałą i zgromadzoną w organach państwowych i państwowych .Dz.U.2019.246 t.j..

Spis dokumentacji niearchiwalnej .

Brakowanie dokumentacji niearchiwalnej jest to wydzielenie i przekazanie do zniszczenia tej części dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania (określony w jednolitym rzeczowym wykazie akt lub kwalifikatorze dokumentacji, o których mowa w art. 6 ust.. 2019, poz. 246) zwracam się z wnioskiem o wydanie zgody na .Wniosek należy złożyć zgodnie z przepisami Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 20 października 2015 r. w sprawie klasyfikowania i kwalifikowania dokumentacji, przekazywania materiałów archiwalnych do archiwów państwowych i brakowania dokumentacji niearchiwalnej (Dz. U.. Zgodnie z art. 28 ust.. Nazwę organu lub jednostki organizacyjnej, której dokumentacja niearchiwalna jest brakowana.. Spis materiałów archiwalnych (dokumentacja kartograficzna) Spis materiałów archiwalnych (dokumentacja techniczna) Spis materiałów archiwalnych (akta osobowe) Spis materiałów archiwalnych .Kontrole i ekspertyzy archiwalne .. Dyrektor właściwego archiwum państwowego może odmówić wyrażenia zgody na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej, gdy wniosek lub spis nie spełniają wymogów, o których mowa w § 9, wskazując jednocześnie przyczyny odmowy oraz wydając odpowiednie zalecenia.. Wniosek o wydanie dokumentacji .. Kultury z dnia 10.02.2005 rok w sprawie określenia maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu .2.wyłączenie dokumentacji niearchiwalnej, której okres przechowywania już upłynął; 3.wyłączenie dokumentacji podlegającej ekspertyzie kategorii „BE".. 1 oraz art. 36 ust.. Archiwum zakładowe lub składnica akt.. Podanie do Archiwum Państwowego w Poznaniu wersja .doc - wersja .pdf.. 1 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach dokumentacja niearchiwalna powstająca w organach państwowych, państwowych jednostkach organizacyjnych, organach jednostek samorządu terytorialnego i samorządowych jednostkach organizacyjnych, a także napływająca do nich, może ulec brakowaniu za zgodą dyrektora .Zgodadyrektora właściwego archiwum państwowego na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej zawiera w szczególności: 1) informację o wniosku, którego dotyczy zgoda; 2) charakterystykę dokumentacji zawartej we wniosku (rodzaj dokumentacji, okres, z jakiego pochodzi dokumentacja,Brakowanie dokumentacji Składanie wniosku na brakowanie dokumentacji niearchiwalnej.. Przyczynę odmowy może stanowić także zmiana kwalifikacji .Na podstawie § 9 ust.. Archiwum zakładowe lub składnica akt.. Uzyskaj dostęp do Portalu Oświatowego a wraz z nim .Protokół oceny dokumentacji niearchiwalnej.. Do wniosku dołącza się spis dokumentacji niearchiwalnej, która ma podlegać brakowaniu, osobny dla dokumentacji oznaczonej symbolami B, BE, Bc..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt