Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola 2020
Imię i nazwisko osoby upoważnionej do odbioru dziecka z PrzedszkolaWyżej wymienione dane przekazywane są dobrowolnie, jednak niezbędne celem odbioru dziecka z Przedszkola nr 164, ul. Szanajcy 12 Oświadczam, że mam świadomość, że wyrażoną zgodę mogę w każdej chwili wycofać, ale nie wpłynie to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem.Oświadczenie do odbioru dziecka z przedszkola .. Oświadczenie o dochodach.. z o.o.Oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka, kandydata do przedszkola.. W dniu 1 września 2020 roku nastąpi długo oczekiwany przez wszystkich powrót dzieci do przedszkola na warunkach .. Dla rodziców > Dokumenty do pobrania.. Deklaracja kontynuowania wychowania przedszkolnego.. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 2020 / 2021 Jako rodzic/ opiekun prawny, upoważniam do odbioru mojego dziecka.. następujące osoby: l/p Nazwisko i imię Nr dowodu osobistego Numer telefonu 1.. PILNE!. Załączniki.⇒ Upoważnienie do druku ⇐ Skip to content .. UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z przedszkola.. 26 sierpnia 2020 dodał/a: Jarosław Kaliszuk 0 .. 30 października 2020 r. Imieniny: Augustyny, Łukasza, Urbana.. Drodzy Rodzice!. Prosimy wypełnić wszystkie rubryki, łącznie z podpisem osoby upoważnionej.. Wniosek o zwolnienie z oplaty.. 4.Upoważnienie do odbioru dziecka z Publicznego Przedszkola Przyjaciół Puszczy Kampinoskiej w Zaborowie w roku szkolnym 2020/2021 Oświadczamy, że moje dziecko ..

Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

I Wytyczne przeciwepidemiczne Głównego Inspektora Sanitarnego z dnia 4 maja 2020.. 1 i 2 RODO, informuję: 1.. 9.UPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 Niniejszym upoważniamy (upoważniam) wymienione poniżej osoby do odbioru naszego (mojego) dziecka tj. .. (imię i nazwisko dziecka) z Przedszkola Miejskiego nr 163 w Łodzi Informacje na temat osób upoważnianychWyżej wymienione dane przekazywane są dobrowolnie, jednak niezbędne celem odbioru dziecka z Przedszkola nr 132 Realizując obowiązek wynikający z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie .Upoważnienie do odbioru dziecka.. 5 stycznia 2020 8 września 2019.. Pana/Pani dane osobowe pozyskane zostały od Rodzica / prawnego opiekuna w związku z upoważnieniem do odbioru dziecka z Przedszkola w Żórawinie..

upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola1 października 2020.

4.Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola S t r o n a | 1 .. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola S t r o n a | 2 .. okres roku szkolnego 2020/2021, a następnie zostaną trwale zniszczone.. Upoważnienie jest ważne jeden rok szkolny.Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola .. Miejskie Przedszkole nr 15 im.. Przysługuje Pani(a) prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym .Upoważnienie jest ważne jeden rok szkolny Upowaznienie-do-odbioru-dziecka-z-przedszkola-Bajka-Skosna-45 Pobierz Materiały do pobrania dla Rodziców, których dzieci rozpoczynają nowy rok szkolny 2020/21UPOWAŻNIENIA DO ODIORU DZIEKA Z PRZEDSZKOLA NA ROK SZKOLNY 2020/2021 .. że biorę na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo odebranego dziecka od momentu jego odbioru z placówki przez wskazane wyżej, upoważnione przeze mnie osoby i zobowiązuję się zapoznać te osoby z klauzuląodbiorem z przedszkola naszego dziecka danych osobowych naszych i dziecka oraz upoważnionych do odbioru dziecka osób, przez Dyrektora i nauczycieli przedszkola, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r .. Ferie zimowe zaczną się za 93 dni, 13 godzin; Pogoda w Janowie Podl..

W załączeniu poniżej upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola.

Posiada Pan/Pani prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu.. 5 .Załącznik nr 1 do upoważnienia do odbioru dziecka z przedszkola Klauzula informacyjna i zgoda na przetwarzanie danych osoby upoważnionej przez rodzica do odbioru dziecka z Miejskiego Przedszkola Nr 2 1.. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest: Przedszkole Nr 26 w Elblągu, ul. II Procedura BHP obowiązująca w przedszkolu w związku z pandemią .Dane będą przetwarzane przez okres na jaki Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola zostało wydane i zostanie zniszczone najpóźniej do zakończenia roku szkolnego 2020/2021 tj. do dnia 31 sierpnia 2021 r. zgodnie z wytycznymi przewidzianymi przepisami szczegółowymi.Zobowiązuję się do zapoznania osób upoważnionych do odbioru dziecka z przedszkola, których dane zostały umieszczone w karcie informacyjnej z klauzulą informacyjną administratora danych dotyczącą zasad i sposobu przetwarzania danych osobowych otrzymaną przeze mnie w momencie złożenia upoważnienia.. Oświadczam, że poinformuję .załącznik nr 1 do Upoważnienia odbioru dziecka z Przedszkola nr 26 INFORMACJA ADMINISTRATORA DLA OSÓB UPOWAŻNIONYCH DO ODBIORU DZIECKA W trybie art. 13 ust..

Upoważniona do odbioru dziecka z przedszkola może zostać wyłącznie osoba pełnoletnia.

Statut .upowaŻnienia do odbioru dziecka z przedszkola 23 sierpnia 2020 , ( Administrator ) Prosimy o dostarczenie wypełnionych upoważnień pierwszego dnia pobytu dziecka w przedszkolu.Klauzula informacyjna dla osoby upoważnionej do odbioru dziecka z przedszkola w roku szkolnym 2020/2021 Informujemy, że: 1.Administratorem danych osób upoważnionych do odbioru dziecka w roku szkolnym 2020/2021 jest: Publiczne Przedszkole nr 5 , ul.6.. Oświadczenie rodziców .. Upoważnienie do odbioru dziecka z przedszkolaUpoważnienie do odbioru dziecka z przedszkola Strona 1 z 1 .. Oświadczamy, że bierzemy na siebie pełną odpowiedzialność prawną za bezpieczeństwo dziecka od chwili jego odbioru z przedszkola przez wskazaną wyżej osobę.. poz. 1000 zUPOWAŻNIENIE DO ODBIORU DZIECKA Z PRZEDSZKOLA 2019/2020 ]ako rodzic / opiekun prawny, upoważniam do odbioru mojego dziecka .. następujące osoby: 1/ P Nazwisko i imię Nr dowodu Numer telefonu osoblstego 1.. Dane osobowe będą przetwarzane nie dłużej niż do końca okresu wskazanego w upoważnieniu to jest do końca roku szkolnego 2020/2021.Poniżej znajduje się druk upoważnienia dla osób wyznaczonych przez Rodziców do odbioru dzieci z przedszkola"Bajka" Jeden druk dla każdej upoważnionej osoby, która musi się podpisać.. Gen. Bema 59; 2.31 Sie 2020 UWAGA!. .Podanie danych jest dobrowolne, jednak odmowa ich podania skutkuje brakiem możliwości upoważnienia do odbioru dziecka z Przedszkola przez osobę inną niż rodzic/opiekun prawny..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt