Regionalny program operacyjny covid-19
Dla kogo: Przedsiębiorstw posiadających status mikro, małego lub średniego, prowadzących działalność na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, które odnotowały spadek dochodu na poziomie co najmniej 25%.. Celem projektu realizowanego przez ROPS w Lublinie jest zapobieganie rozprzestrzenianiu się wirusa COVID-19 w 213 ośrodkach pomocy społecznej, 20 powiatowych centrach pomocy rodzinie, 11 instytucjach .Instytucja Zarządzająca Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 1.19 Wsparcie mikro i małych przedsiębiorstw w walce ze skutkami epidemii COVID-19 w trybie nadzwyczajnym mającym na celu ograniczenie wystąpienia negatywnych skutków COVID-19, o którym mowa w art. 10 ustawy z dnia 3 .Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020.. Pojawienie się COVID-19 spowodowało daleko idące zmiany w funkcjonowaniu całego społeczeństwa europejskiego.. Na walkę z COVID-19 Samorząd Województwa przeznacza kwotę blisko 31,5 mln w ramach Zachodniopomorskiego Pakietu Antykryzysowego.. Ułatwienie korzystania z funduszy unijnych swoim beneficjentom - taki cel wyznaczyła sobie Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie, Instytucja Samorządu Województwa Lubelskiego, która za zgodą Marszałka Województwa Jarosława Stawiarskiego może teraz .Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020..

W odpowiedzi na te zmiany Komisja Europejska, rząd i samorząd województwa bardzo szybko podjęły prace, aby dostosować programy operacyjne, w tym Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego do przekierowania ...Razem przeciwko COVID-19 to nazwa projektu, który w procedurze pozakonkursowej został wybrany do dofinansowania przez władze województwa.

Dzięki dofinansowaniu z Unii Europejskiej do placówek medycznych trafia specjalistyczny sprzęt do diagnostyki i leczenia pacjentów, a także środki ochrony dla lekarzy, ratowników medycznych oraz opiekunów środowiskowych.Regionalny Program Operacyjny .. .− Regionalny Program Operacyjny Województwa Łódzkiego na lata 2014-2020 zatwierdzony przez Komisję Europejską decyzją z dnia 18 grudnia 2014 r. z późn.. naboru Poddziałanie 1.3.5 Usługi dla MŚP Schemat B Typ 3 Produkcja wyrobów służących zwalczaniu epidemii COVID-19.. 08.04.2020 .. zwalczaniu epidemii COVID-19 oraz wsparciu podmiotów negatywnie dotkniętych skutkami epidemii COVID-19.. Aktualności fundusze a koronawirus 2020-04-09 12:55.. Spadek obrotów o co najmniej 30 proc. musiał być wykazany w każdym z trzech wybranych miesięcy, nie było możliwości wyciągania średniej.. Fundusz Wsparcia Inwestycyjnego COVID-19 (poddziałanie 1.6.2).. Inwestycja powstała dzięki środkom unijnym z konkursu stoczniowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa .W art. 6 ust 1 ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r. poz. 374 z późn.. Na walkę z epidemią COVID-19 i jej skutkami przeznaczymy nierozdysponowane dotąd środki naszego Regionalnego Programu Operacyjnego.Projekt „Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020, 10.1..

Zmiany programu są stosowane od dnia 8 kwietnia 2020 r., z zastrzeżeniem, że wydatki w projektach realizowanych w ramach RPO WŁ 2014-2020 ...Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych 2014-2020 Firmy dotknięte trudną sytuacją związaną z pandemią COVID-19 będą mogły skorzystać ze specjalnych rozwiązań obejmujących wsparcie z wykorzystaniem środków unijnych, które przygotowuje BGK we współpracy z ministerstwami i samorządami.DOTACJE .

Fundusze a koronawirus.. tarczy zdrowotnej czyli unijnych funduszy przeznaczonych dla świętokrzyskich placówek służby zdrowia na walkę z COVID-19.. Konkurs nr RPWM.01.03.05-IZ.00-28-003/20 , to podziel .Poznaj Program Regionalny i jego zasady.. Jeśli nie blokujesz tych plików, to zgadzasz się na ich użycie oraz zapisanie w pamięci Twojego komputera.Portal współfinansowany przez Unię Europejską ze środków EuropejskiegoFunduszu Rozwoju Regionalnego w ramach pomocy technicznej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2007-2013 oraz budżetu samorządu województwa.Kolejny już nabór wniosków o Dotacje na kapitał obrotowy dla mikro- i małych przedsiębiorstw w woj. mazowieckim zaplanowano od 2020-10-14 do 2020-10-21 do godz. 15.00.Regionalny Program Operacyjny Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020 .. z zakłóceniami gospodarki na skutek COVID-19.. Na co i kto może składać wnioski?. Lubelska Agencja Wspierania Przedsiębiorczości w Lublinie - działania w dobie Covid-19.. Zarząd Województwa Świętokrzyskiego podjął decyzję o zwiększeniu zakresu rzeczowego projektu realizowanego przez Wojewódzki Szpital Zespolony w partnerstwie ze .Zmiany w Regionalnym Programie Operacyjnym Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020 7 lipca 2020 r. Zarząd Województwa Warmińsko-Mazurskiego podjął uchwałę w sprawie przyjęcia zmian „Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020" o treści zatwierdzonej przez Komisję .E-konferencja „Instrumenty wsparcia dla polskich przedsiębiorców w dobie COVID-19" 24.06.2020 Zapraszamy do udziału w e-konferencji poświęconej sytuacji gospodarczej w Polsce w okresie pandemii.Regionalny Program Województwa Opolskiego | Strona internetowa RPO WO 2014-2020 Regionalny Program Operacyjny Województwa Opolskiego na lata 2014-2020 wersja nr 5 - zmiany finansowe, dokonane w celu niwelowania negatywnych skutków związanych z rozprzestrzenianiem się epidemii COVID-19.Pożyczki unijne z Regionalnych Programów Operacyjnych Pożyczki unijne udzielane są mikro, małym i średnim firmom na rozwój, poprawę potencjału na rynku i podniesienie konkurencyjności..

zm. dalej: „RPO WŁ 2014-2020"; − Szczegółowy Opis Osi Priorytetowych Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa ŁódzkiegoZarząd Województwa Wielkopolskiego jako Instytucja Zarządzająca Wielkopolskim Regionalnym Programem Operacyjnym na lata 2014‑2020 z dniem 15.05.2020 r. ogłasza nabór nr RPWP.07.02.02-IZ.00-30-002/20 w ramach Poddziałania 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19.O programie; COVID-19 Finansowanie wydatków MŚP, których sytuacja pogorszyła się w związku z pandemią COVID-19, dotyczących utrzymania bieżącej działalności firmy i zapewnienia jej płynności finansowej, nr RPMA.03.03.00-IP.01-14-112/20 w trybie nadzwyczajnym.

Z uwagi na konieczność podjęcia działań skierowanych na walkę z epidemią wirusa COVID-19 oraz łagodzenie jej negatywnego wpływu na gospodarkę, podjęto decyzję o przeznaczeniu na ten cel ponad 124 mln zł z Europejskiego Funduszu Społecznego .. Ułatwienia w spłacie pożyczek unijnych to pomoc oferowana przedsiębiorcom, którzy z powodu pandemii COVID-19 znaleźli się w trudnej sytuacji lub .Fundusze europejskie.. Infrastruktura Zdrowia - projekt związany z przeciwdziałaniem i zwalczaniem skutków epidemii COVID-19 w rejonie" realizowany jest przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Stację Pogotowia Ratunkowego w Częstochowie.. zm.) (dalej: ustawa o COVID-19) przewidziano, że: Do zamówień na usługi lub dostawy niezbędne do przeciwdziałania COVID-19 nie stosuje .Wsparcie z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego w okresie pandemii COVID-19 - stan na 31 lipca 2020-04-27 W tej zakładce znajdziesz bieżącą informację na temat działań z RPO WSL 2014-2020, które już zrealizowaliśmy oraz tego, jakie kroki planujemy podjąć w najbliższej przyszłości w walce z pandemią .W związku decyzją wykonawczą Komisji Europejskiej z dnia 12 lutego 2015 r. nr C(2015)910 przyjmującą Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 do wsparcia z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach celu „Inwestycje na rzecz wzrostu i zatrudnienia" dla .Serwisy Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Wielkopolskiego używają plików cookies, aby ułatwić Internautom korzystanie z naszych stron www oraz do celów statystycznych..Komentarze

Brak komentarzy.