Protokół odbioru robót wykonawcy czyste powietrze jak wypełnić
Jak wypelnić wniosek o platność w PP Czyste Powietrze: 11.. Tutaj należy podać termin realizacji przedsięwzięcia, czyli datę jego rozpoczęcia oraz zakończenia.. Dokumenty do oceny zdolności finansowej (zarówno dla Wnioskodawcy, jak i związanych z zabezpieczeniem pożyczki) proszę składać dopiero na prośbę Pracownika Funduszu.. Instrukcja do protokołu końcowego: 09.. Warto wiedzieć, że rozpoczęcie inwestycji to po prostu data wystawienia pierwszej faktury w ramach tzw. kosztu kwalifikowanego (ważne: faktury po 01.01.2018r.. Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte .. określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze ww.. Wzór wniosku o płatność, zestawienia faktur/rachunków oraz protokołu odbioru robót wykonawcy są dostępne na Portalu Beneficjenta WFOŚiGW w Białymstoku w zakładce „Wymagana dokumentacja".. (czytelny podpis Wykonawcy, data) 2 Jeżeli protokół nie dotyczy instalacji, punkt należy przekreślić .13. umową, dokumentacją projektową, przepisami i obowiązującymi Polskimi Normami.. W części pierwszej protokołu opisujemy zakres prac - częściowy lub całkowity, wraz z niezbędnymi informacjami, dotyczącymi zainstalowanych urządzeń i sprzętów.Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac?. Obligatoryjny w tym przypadku jest Protokół końcowyTitle: Protokół odbioru robót Author: j.jurkowski Last modified by: Bromińska Agata Created Date: 4/13/2018 10:15:00 AM Company: Ministerstwo ZdrowiaJakie dokumenty trzeba będzie wypełnić w programie Czyste Powietrze?.

Protokół odbioru robót wykonawcy - obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem.

Wzór karty oceny wniosku o dofinansowanie: 08.. W przypadku, gdy prace były wykonywane przez: 1) Wykonawcę - podpisany przez Beneficjenta i Wykonawcę, 2) Beneficjenta - podpisany przez Beneficjenta.. Po pierwsze należy pamiętać, by data na dokumencie była tożsama z datą na fakturze.. - Czyste Powietrze.. Protokół jest dokumentem potwierdzającym wykonanie zadania, który powinien być zgodny z zakresem wskazanym w Zestawieniu rzeczowo-finansowym.. W przypadku realizacji kilku zadań przez jednego wykonawcę, sporządzany jest jeden Protokół.Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy: 06.. Działalność wynika z ustawy Prawo ochrony środowiska.. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o płatność należy dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zawartej umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o płatność, protokołem odbioru wykonawcy, protokołem końcowym, programem priorytetowym zyste Powietrze.. Od 19 września 2018 r. do 30 czerwca 2027 r. wnioski o wsparcie z programu Czyste Powietrze przyjmują wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz gminy, właściwe ze względu na położenie nieruchomości objętej wnioskiem o dofinansowanie.Instrukcja do WOP w PP Czyste Powietrze wersja 2 INSTRUKCJA JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE ..

Protokół odbioru próby szczelności instalacji c.o. i c.w.u.

WYPŁATA ŚRODKÓW.. Przed przystąpieniem do wypełnienia wniosku o płatność należy dokładnie zapoznać się z dokumentami dotyczącymi zawartej umowy o dofinansowanie, tj. wnioskiem o płatność, protokołem odbioru wykonawcy, protokołem końcowym, programem priorytetowym Czyste Powietrze.. Wypłata środków w ramach programu „Czyste Powietrze" następuje po zrealizowaniu przez beneficjenta całości lub części zadań określonych w umowie zawartej z WFOŚiGW w Gdańsku.Jak wypełnić protokół odbioru ?. Inne protokoły robót zanikających - dotyczy prac termoizolacyjnych przegród zewnętrznych1.. Strona 1 - informacje ogólne o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru.. Protokoły z próby uruchomienia instalacji c.o. i c.w.u.. Instrukcja - JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE PRIORYTETOWYM CZYSTE POWIETRZE wraz z załącznikami : 5.1: Wzór protokołu odbioru prac wykonawcy: 5.2: Wzór zaświadczenia Operatora Sieci Dystrybucyjnej (dotyczy mikroinstalacji fotowoltaicznej) .. określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze ww.. Protokół z próby uruchomienia instalacji wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 5.. (próba na gorąco) 4.. Część dotycząca informacji ogólnych o Beneficjencie, Wykonawcy, zakresie przedsięwzięcia oraz terminach realizacji i odbioru..

Jak wypełnić protokół odbioru robót wykonawcy?

Formularz wniosku o dofinansowanie z załącznikami takimi jak oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie .. (czytelny podpis przedstawiciela Wykonawcy, pieczątka, data) V.. Pismo informujące o zawarciu umowy dotacji: 12.- elektroniczne wnioski dot.. Jak policzyć dochód w PP Czyste Powietrze: 10.. Załącznikiem do niniejszej instrukcji jest wzór protokołu odbioru prac wykonawcy, który może być wykorzystany do potwierdzenia .Czyste Powietrze Strona główna programu Informacje o programie Wymagana dokumentacja Jak wnioskować - instrukcja krok po kroku Pytania i odpowiedzi Zadaj nam pytanie Kalkulator grubości izolacji Kalkulator dotacji2.. Inne postępowanie może skutkować koniecznością ponownego złożenia .Jak poprawnie wypełnić wniosek o rozliczenie i uruchomienie płatności za wykonany zakres prac?. W przypadku instytucji i firm rejestracji musi dokonać osoba, która zostanie wyznaczona do pełnienia funkcji administratora Portalu.3.. LinkOd chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r..

Wzór protokołu odbioru końcowego: 07.

Formy pomocy: preferencyjne pożyczki z możliwością częściowego umorzenia, dotacje, dopłaty do częściowej spłaty kapitału kredytów bankowych i przekazuje środki .Ulga termomodernizacyjna.. Jak wypełnić Wniosek o płatność:W protokole odbioru częściowego beneficjent programu składa również oświadczenia, że: * dany przedmiot odbioru częściowego spełnia wszystkie techniczne wymagania zawarte w programie Czyste Powietrze, został zainstalowany w budynku objętym przedsięwzięciem, będzie użytkowany zgodnie z przeznaczeniem i jest gotowy do użytkowania;Część A - Informacje Ogólne.. Protokół odbioru robót wykonawcy : Wymagana dokumentacja obowiązująca do 14.05.2020 r. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 28.07.2019 r. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.13.. obu programów będą dostępne w panelach Czyste Powietrze i Moja Woda tylko dla osób które mają Konto na Portalu i prawidłowo się zalogowały - po wypełnieniu wybranego wniosku należy go zweryfikować za pomocą przycisku na pierwszej stronie - wtedy zostanie wygenerowany numer kontrolny (kod kreskowy)Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Jak wypełnić Wniosek o płatność:4 Należy dołączyć Protokół odbioru robót wykonawcy obejmujący zakres rzeczowy objęty wnioskiem.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokalu„Protokołu wykonawcy" należy wypełnić „Oświadczenie Beneficjenta realizującego zadanie siłami własnymi".. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze.. Należy określić, czy protokół dotyczy odbioru robót wykonanych przez zewnętrznego wykonawcę .Wykonawca dokonuje odbioru robót pod względem technicznym i stwierdza, że objęte protokołem roboty branżowe zostały wykonane zgodnie z warunkami pozwolenia na budowę.. Dotyczy wymiany źródła ciepła 5: Oświadczam, że zdemontowane źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku 3 Jeżeli protokół nie dotyczy instalacji, punkt należy przekreślić 4 Wypełnić jeżeli prace wykonywał Wykonawca/jeżeli dotyczy.. 5 Wypełnić jeśli .Po pełnej aktywacji konta otrzymają Państwo mailową informację zwrotną potwierdzającą aktywację konta w pełnym zakresie w PORTALU BENEFICJENTA Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt