Odmowa udzielenia informacji publicznej przykłady
Prawo przewiduje też sankcję karną dla urzędnika, który dopuścił się zaniedbania.. ), stanowi informację publiczną i podlega udostępnieniu.Tak zdefiniowaną informację publiczną można podzielić na informację prostą oraz informację przetworzoną.Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatne Decyzja odmawiająca dostępu do informacji publicznej Oświadczenie pracownika o wykorzystaniu jego zdjęcia do celów służbowych Dokumentacja w zakresie ochrony informacji niejawnych w jednostce organizacyjnej - Plan ochrony informacji niejawnych .Odmowa udostępnienia lub częściowe udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie decyzji administracyjnej.. Z brzmienia art.16 u.d.i.p.. 16 ust.. W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Zgodnie z dotychczasowym prawem obywatel mógł wystąpić do urzędu o udzielenie informacji publicznej.. Jednym z wyjątków, kiedy należy stosować Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej, jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.stanowisko w toku postępowania o udzielenie informacji oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzje o odmowie udostępnienia informacji /art..

2 pkt 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej/.

Po tym czasie obywatel mógł złożyć skargę na bezczynność organu.. W orzecznictwie a contrario wskazuje się na przykładowe operacje na informacji publicznej jako na proces jej przetwarzania w rozumieniu art. 3 ust.. 3 cyt. artykułu, zgodnie z którym, obowiązane do udostępniania informacji publicznej są podmioty, o których mowa w ust.. 2014 poz. 782 ze zm.).. wydać decyzję o odmowie udostępnienia żądanej informacji publicznej, a .Ponadto, zdaniem NSA, szczególny interes publiczny, o którym mowa w art. 3 ust.. Są również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzające, że w ocenie sądu odmowa informacji ze względu na fakt, że nie stanowi ona informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2004 r.Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. Jeżeli organ uzna, że wnioskowana informacja nie ma charakteru publicznego może odmówić udzielenia takiej informacji.. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, posiadać będzie osoba, która występować będzie o informację publiczną obiektywnie istotną z punktu widzenia społeczeństwa, a więc informacje np. mogące bezpośrednio potwierdzić istnienie .Uzasadnianie wniosków o dostęp do informacji publicznej ..

informacji udzielić nie może.

2 tej ustawy.Niestety, Twoja przeglądarka nie obsługuje ramek lub ich obsługa została wyłączona.. Zasady udzielania informacji publicznej w Ministerstwie .Przeczytaj też: Umowy zawierane przez urzędy - czy są informacją publiczną.. wynika, że podmiot zobowiązany do udzielenia informacji publicznej wszczyna postępowanie administracyjne wówczas, gdy chce wydać decyzję o odmowie udzielenia informacji publicznej, bądź o umorzeniu postępowania w sytuacji określonej w art. 14 ust.. Wszelkie nasze poczynania mają charakter apolityczny, gdyż nie jesteśmy związani z żadną opcją politycznąZazwyczaj oznacza to ukrycie tylko części informacji, nie daje natomiast prawa do odmowy udzielenia informacji publicznej.. Polecamy: Odmowa udzielenia informacji publicznej w prasie.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoW przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej udostępnienia (powołując się na jeden z przewidzianych w ustawie dip 1 wyjątków - albo, jak czasem zdarza się w praktyce, nie podając żadnego uzasadnienia), osobie składającej wniosek o informację przysługują określone środki odwoławcze.. Ten zaś bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni, powinien jej udzielić..

informacji udzielić nie może.Polecamy: Odmowa udzielenia informacji publicznej w prasie.

Składając wniosek o udzielenie informacji publicznej, nie musisz tłumaczyć, kim jesteś i dlaczego potrzebujesz uzyskać daną informację.. Zgodnie z tym artykułem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.„w razie niewykazania przez wnioskodawcę interesu publicznego przemawiającego za udostępnieniem żądanej informacji publicznej organ powinien we własnym zakresie zbadać jego istnienie, dopiero w razie ustalenia jego braku na podstawie art. 16 ust.. Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Ministerstwa Sprawiedliwości i funkcjonowaniu polskiego wymiaru sprawiedliwości w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. Sugerujemy włączenie obsługi ramek lub zainstalowanie nowszej wersji przeglądarki.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. W ich świetle informacją publiczną jest każda informacja o sprawach publicznych, a w szczególności o sprawach wymienionych w art. 6 ustawy.Jeżeli urząd odmawia udzielenia informacji publicznej, powinien wskazać podstawę prawną.. Odnosząc się do pytań z zacytowanego zapytania: Komentarz do pytań 1 i 2 : Otrzymałam sporo pytań, czy można odmówić odpowiedzi argumentując to ustawą o ochronie danych osobowych.publicznej..

1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.

1 i 2, będące w posiadaniu takich informacji.„Pojęcie informacji publicznej ustawodawca określił w art. 1 ust.. Forma odmowy udostępnienia informacjiJeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .Przed przekazaniem zapytania prosimy o zapoznanie się z całością poniższej informacji.. 1 i art. 6 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. Nr 112, poz. 1198 z późn.. Ustawa o koronawirusie przewidziała jednak, że w czasie epidemii .Instytucja publiczna - czyli taka, która wykonuje zadania publiczne (czyli zadania państwa) lub zarządza majątkiem publicznym (czyli własnością państwa) - która ma taką informację.Może to być na przykład każde ministerstwo, kuratorium, urząd gminy albo miasta, urząd wojewódzki, starostwo powiatowe, sąd, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, szkoła .Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. Z odmową udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy podmiot do którego trafiło żądanie dochodzi do wniosku, że na podstawie art. 5 u.d.i.p.. Kluczowe jest podkreślenie, iż informacja przetworzona w chwili złożenia wniosku nie istnieje.Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. Każdemu przysługuje skarga na bezczynność organu.. Odmowa ta następuje w formie decyzji administracyjnej - w przypadku organów władzy publicznej, lub podobnego w treści dokumentu - w przypadku innych podmiotów .Z odmową udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy podmiot do którego trafiło żądanie dochodzi do wniosku, że na podstawie art. 5 u.d.i.p.. Znacząca jest treść ust.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Tym samym, jeżeli organ publiczny, rozpoznając wniosek o udzielenie informacji publicznej ma możliwość spełnić żądanie wskazane w treści wniosku nie ujawniając danych osobowych osób, których dane dotyczą, to powinien zrobić to właśnie w taki sposób, aby informacje o osobach nie zostały ujawnione.Jak również, wskazanie podmiotowi żądającemu udzielenia informacji publicznej strony Biuletynu Informacji Publicznej jako jej źródła stanowi prawidłowe załatwienie wniosku tylko i wyłącznie w przypadku, gdy informacje tam zawarte odnoszą się bezpośrednio (wprost) i konkretnie do meritum żądania (wyrok z dnia 27 marca 2008 r.Wojciech K. wystąpił do Prezesa Sądu Okręgowego w Sz. zwracając się o udzielenie informacji publicznej w zakresie ilości spraw rejestrowych o wpis danych do rejestru przedsiębiorców, które podlegały kontroli instancyjnej od 1.1.2001 r., w których to sprawach o udział w charakterze strony ubiegały się podmioty będące wspólnikami lub akcjonariuszami podmiotu rejestrowego.o udostępnienie informacji publicznej Na podstawie art. 2 ust..Komentarze

Brak komentarzy.