Likwidacja stanowiska pracy podstawa prawna w świadectwie pracy 2020
Jako tryb i podstawę prawną rozwiązania umowy o pracę wpisano) wypowiedzenie umowy o pracę przez pracodawcę - na podstawie art. 30 par 1 pkt 2 KP.podpunktu b oraz c nie wypełniono.Polecamy: e-wydanie Dziennika Gazety Prawnej.. była dyrektor departamentu prawnego jednej z największych firm doradczych.. W orzecznictwie przyjmuje się bowiem, iż niedotyczącymi pracownika przyczynami rozwiązania stosunku pracy są wszystkie okoliczności niezwiązane z cechami psychofizycznymi pracownika i sposobem wywiązywania się przez niego z obowiązków pracowniczych.Z praktyki wynika, że pracodawcy często popełniają błąd, sądząc, że rozwiązanie z pracownikiem stosunku pracy z powodu likwidacji stanowiska pracy jest łatwym sposobem rozwiązania umowy o pracę z niechcianym pracownikiem.. W przypadku rozwiązania umowy w ramach zwolnienia indywidualnego z powodu likwidacji stanowiska w pkt 3 świadectwa pracy należy wpisać: rozwiązania umowy o pracę przez pracodawcę za wypowiedzeniem, art. 30 § 1 pkt 2 k.p. w zw. z art. 1 ustawy z dnia 13 marca .Odpowiedź: Likwidacja stanowiska pracy stanowi niedotyczącą pracownika przyczynę rozwiązania stosunku pracy.. 1 pkt.. Zwalnianej osobie przysługują zatem wszystkie prawa tak jak przy rozwiązaniu stosunku pracy za wypowiedzeniem.Dlatego winna być w świadectwie pracy podstawa prawna: art 30 par..

zm.)"Likwidacja stanowiska pracy a odprawa z ustawy o zwolnieniach grupowych.

Co do zasady każda likwidacja stanowiska pracy może być uzasadnioną i .W świadectwie pracy pracodawca zamieszcza informację o trybie i podstawie prawnej tego sposobu rozwiązania umowy o pracę, która może brzmieć: „Rozwiązanie umowy o pracę nastąpiło w trybie art. 23 1 § 4 kp ze skutkiem prawnym zrównanym z rozwiązaniem stosunku pracy przez pracodawcę za wypowiedzeniem".W ten sposób można rozwiązać umowę o pracę zawartą na czas nieokreślony - wówczas w oświadczeniu o wypowiedzeniu pracodawca musi wskazać wyraźną przyczynę tego wypowiedzenia np. likwidacja stanowiska z przyczyn ekonomicznych.Pracodawca wypowiedział pracownicy umowę o pracę na podstawie art. 32 § 1 pkt 3 i § 2 k.p., z zachowaniem 3-miesięcznego okresu wypowiedzenia.. Świadectwo pracy w pkt 3 powinno zawierać sformułowanie: "rozwiązanie umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy na podstawie ustawy z 13 marca .8.. W takim wypadku prawidłowa likwidacja stanowiska .W świadectwie pracy lub w odrębnym zaświadczeniu pracodawca, powinien wskazać, że rozwiązanie stosunku pracy nastąpiło z przyczyn leżących po stronie pracodawcy oraz podać podstawę prawną rozwiązania stosunku pracy..

Mam pytanie odnośnie wypełnionego pola nr 3 w świadectwie pracy.

Pod pewnymi warunkami będzie to oznaczać, że pracownikom należy się dodatkowo odprawa pieniężna.. W tym wypadku podstawa prawna to np. art. 30 § 1 pkt 2 w związku z art. 33 kodeksu pracy.. Przepisy, które omawiają taką sytuacją jak odprawa po zwolnieniu z pracy (odprawy pracownicze podstawa prawna), znajdują się w Ustawie z dnia 13 marca 2003 roku o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotyczących .Wypełnianie świadectwa pracy przy rozwiązaniu umowy z powodu likwidacji stanowiska pracy.. W pkt 3 świadectwa pracy pracodawca jest zobowiązany wskazać, jaką pracę wykonywał pracownik.. Nie wynika to wprost z przepisów, ale poszczególne stanowiska .Inaczej ma się sprawa w przypadku zatrudnienia większej liczby pracowników, przekraczającej 20 osób.. Wypowiadam umowę o pracę z zachowaniem okresu wypowiedzenia.. W świadectwie pracy zamieszcza się informacje niezbędne do ustalenia uprawnień ze stosunku pracy i uprawnień z ubezpieczeń społecznych.. Nr 90, poz.844 z 2003 z późn.zm.. Stosunek pracy ustał w wyniku: a) rozwiązania w drodze wypowiedzenia umowy o pracę przez pracodawcę z przyczyn niedotyczących pracownika (likwidacja stanowiska) - art. 30 § 1 pkt 2 kp w związku z art. 10 ust.. Likwidacja ta jest podyktowana złą kondycją finansową zakładu pracy.Moim zdaniem powinno być napisane na świadectwie: "rozwiązanie umowy za wypowiedzeniem przez pracodawcę Art. 30 par..

Przyczyną wypowiedzenia jest likwidacja stanowiska pracy.

Dokument aktualny.. 1 pkt.. 1 (zwolnienia indywidualne) ustawy z dnia 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach .Likwidacja stanowiska pracy jest przyczyną uzasadniającą wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę.. )".Jak orzekł Sąd Najwyższy: potrzeba porównania z innymi pracownikami powstaje wówczas, gdy następuje likwidacja jednego lub kilku spośród większej liczby jednakowych stanowisk i konieczne jest dokonanie wyboru pracowników, z którymi zostanie zakończony stosunek pracy (wyrok SN z dn. 3 listopada 2010 r., sygn.. Likwidacja stanowiska pracy, jako przyczyna wypowiedzenia, w razie sporu sądowego jest często trudna do wybronienia.Likwidacja stanowiska pracy to jedna z wielu przyczyn wypowiedzenia, które zawsze leżą po stronie pracodawcy..

strony stosunku pracy ...Świadectwo pracy po likwidacji stanowiska pracy.

Należy pamiętać, że w przypadku gdy pracodawca zatrudnia co najmniej 20 pracowników, a jako przyczynę zwolnienia wskazał likwidację stanowiska pracy, to zwalnianemu pracownikowi należy się odprawa.W zakładzie pracy zatrudniającym mniej niż 20 pracowników, likwidacja stanowiska pracy regulowana jest przepisami Kodeksu Pracy, dotyczącymi rozwiązywania umów o pracę za wypowiedzeniem.. W takiej sytuacji likwidacja stanowiska pracy określana jest jako wypowiedzenie z przyczyn niedotyczących pracownika, które regulują przepisy ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników.W świadectwie pracy trzeba wskazać tylko podstawę prawną rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy; nie wskazuje się natomiast przyczyny ustania stosunku pracy.. W przypadku wygaśnięcia umowy o pracę w świadectwie pracy należy wpisać podstawę prawną właśnie takiego trybu zakończenia stosunku pracy, np.: art. 63 1 k.p. - w razie wygaśnięcia umowy o pracę na skutek śmierci pracownika,Świadectwo pracy a zajmowane stanowiska.. Wykonywana praca.. W tym miejscu świadectwo zawiera zatem wszystkie stanowiska, które zajmował zatrudniony u przedsiębiorcy wystawiającego świadectwo pracy oraz informacje o tym, jakie pełnił funkcje.. Likwidacja stanowiska pracy wypowiedzenie Przede wszystkim pracodawca ma obowiązek wręczyć pracownikowi pisemny dokument, w którym będą podane przyczyny wypowiedzenia , w tym właśnie likwidacja stanowiska pracy.Uzasadnienie: w świadectwie pracy należy wpisać podstawę rozwiązania stosunku pracy.Nie podaje się natomiast przyczyny.. 2 K.P, zgodnie z ustawą z 13.03.2003 o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami z przyczyn niedotyczących pracowników(Dz.U.. W przypadku braku wystarczającego powodu uzasadniającego wypowiedzenie pracownikowi umowy o pracę, pracodawcy często sięgają po „likwidację stanowiska" jako furtkę do rozstania się z pracownikiem.Podstawa prawna w świadectwie pracy przy likwidacji pracodawcy Likwidujemy małą firmę i daliśmy wypowiedzenia pracownikom z uzasadnieniem zwolnienia: likwidacja pracodawcy art. 41' kp.. W ust.. Dodam tylko, że musi być dokładnie napisane (jesli tak było również w Pani przypadku): 3.. Powodem rozwiązania .Świadectwo pracy wskazuje podstawowe informacje na temat przebiegu zatrudnienia danego pracownika.. 2 świadectwa należy wskazać rodzaj pracy, jaką wykonywał pracownik albo zajmowane przez niego stanowiska bądź też pełnione w trakcie zatrudnienia funkcje.Jako przyczynę podano: "likwidacja stanowiska pracy oraz sytuacja ekonomiczna firmy".. 2 k.p. z powodu likwidacji stanowiska pracy w związku z ustawą z dnia 13.03.2003 r. o szczególnych zasadach rozwiązywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn niedotyczących pracowników (Dz.U.nr 90, poz. 844 z późn.. Sprawdź, czy w świadectwie pracy pracownika zwalnianego w trybie ustawy o zwolnieniach grupowych zamieszcza się dodatkowe informacje dotyczące .Strona 1 z 5 - świadectwo pracy - likwidacja stanowiska - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Zastanawiam się, co wpisać w świadectwie pracy w przypadku likwidacji stanowiska.. Mam prośbę o podpowiedź: czy w świadectwie pracy możemy wpisać: "rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem pracodawcy, z zachowaniem okresu .„§ 2..Komentarze

Brak komentarzy.