Zapomoga uniwersytet szczeciński
Zostałem (am) poinformowany(a) o przysługującym mi prawie wglądu do m oich danych i ich aktualizacji.Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Uniwersytet Szczeciński 2 obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust.. Stypendium socjalne jest formą wsparcia finansowego dla studentów, których sytuacja materialna kształtuje się poniżej progu dochodowego określanego co roku w zarządzeniu rektora Uniwersytetu Szczecińskiego.Uniwersytet Szczeciński dysponuje czteroma domami, o miejsce w jednym z nich może się ubiegać każdy student.. Obowiązki prawne wynikają z ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. z 2018 r. poz. 1668) w szczególności art. 86-Uniwersytet Szczeciński Strona główna - Zarząd Związku Zawodowego Pracowników Niebędących Nauczycielami Akademickimi Uczelniane Centrum Informatyczne - nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej i serwerów na Uniwersytecie Szczecińskim, bieżąca pomoc dla użytkowników.Dział Socjalny - Wnioski.. Rejestracja odbywa się poprzez osobiste konto w E-dziekanacie.. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.Uniwersytet Szczeciński Strona główna - Doktoranci Uczelniane Centrum Informatyczne - nadzór nad funkcjonowaniem sieci komputerowej i serwerów na Uniwersytecie Szczecińskim, bieżąca pomoc dla użytkowników.zgodę na gromadzenie i przetwarzanie przez Uniwersytet Szczeciński moich danych osobowych do celów stypendialnych..

UJ - polski publiczny uniwersytet w Krakowie, najstarsza polska uczelnia, jeden z najstarszych uniwersytetów na świecie.. Uniwersytet (studium generale) został założony w 1364 roku w Kazimierzu z fundacji Kazimierza III Wielkiego, i składał się początkowo z trzech wydziałów: sztuk wyzwolonych, medycyny i prawa.

Stypendiów i Sprawozdawczości ul. Wojska Polskiego 65 pok.5 Szczecin 70-47834) 24-25 listopada 2017 r., Szkolenie z zakresu czynności podejmowanych w sekretariatach sądowych w ramach nadzoru administracyjnego nad komornikami sądowymi i kontroli finansowej kancelarii komorniczych, organizowane w ramach projektu „NKCK dla kadr sądów rejonowych", Uniwersytet Szczeciński 2017 r.,Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.. Po wygenerowaniu wniosek należy wydrukować, podpisać i dostarczyć go .Możliwość otrzymania zapomogi z funduszu stypendialnego i zwolnienie z opłat za pobyt w domu studenckim - m.in. takie rozwiązania rekomenduje Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego dla .UNIWERSYTET SZCZECIŃSKI Terminy i miejsca składania wniosków o stypendia na rok akademicki 2017/2018 ŚWIADCZENIA SOCJALNE I TERMIN 19 czerwca - 10 lipca 2017 roku Sekcja ds.. Zasady przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020Uniwersytet Szczeciński.. ZARZĄDZENIE NR 136/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie szczególnych zasad dotyczących procedury stosowanej przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136.2020 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136.2020Zarządzenie nr 100/2019 Rektora Uniwersytetu Szczecińskiego z dnia 19 lipca 2019 r. w sprawie ustalenia Zasad przyznawania stypendium rektora dla doktorantów w Uniwersytecie Szczecińskim w roku akademickim 2019/2020..

Papieża Jana Pawła II 31 70-453 Szczecin pokój 5 parterna działalność grup związkowych wypłacane jest raz w roku 50 zł na każdego członka (w ramach w/w sumy można indywidualnie rozliczyć się fakturą wystawioną na Związek Nauczycielstwa Polskiego w Uniwersytecie Szczecińskim, ul. Szwoleżerów 18, 71-062 Szczecin, NIP: 8510310-28-85, na zakup rzeczy dla potrzeb działalności ...zapomoga.

Zapomoga to jednorazowe świadczenie pieniężne, o które może ubiegać się student znajdujący sie z przyczyn losowych w .Close the accessibility toolbar .. General.. * Zgodnie z ustawą świadczenia przysługują studentowi tylko na jednym, wskazanym przez niego kierunku studiów.. Prof. dr hab. Waldemar Tarczyński - rektor Uniwersytetu Szczecińskiego podpisał zarządzenie w sprawie ustalenia sposobu prowadzenia zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021, w związku z przeciwdziałaniem rozprzestrzeniania się wirusa SARS-CoV-2 wśród społeczności akademickiej naszej uczelni.Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.. 21 773 osoby lubią to · 359 osób mówi o tym.. Uniwersytet Szczeciński Wydział Prawa i Administracji ul. Narutowicza 17a 70-240 Szczecin (+48) 91 444 28 26 .Regulamin zasad i trybu przyznawania pomocy materialnej dla studentów Uniwersytetu Szczecińskiego Uniwersytet Szczeciński 2 obywateli polskich albo na zasadach określonych w art. 43 ust.. 3-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyŜszym.. Opłaty wahają się w granicach 295-430 zł, w zależności od tego, iluosobowy jest pokój.. Podstawę przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust.. 3-4 ustawy z dnia 27 lipca 2005 roku Prawo o szkolnictwie wyższym.. 7.Program studiów w pełni odpowiada aktualnym wymogom ministerialnym dotyczącym treści merytorycznych przedmiotu wychowanie do życia w rodzinie.Obejmuje on problematykę podstaw psychologii rozwojowej, społecznej i osobowości, psychologii relacji międzypłciowej i małżeństwa, pedagogiki rodziny, podstaw seksuologii i wychowania seksualnego, etyki i bioetyki, wybranych zagadnień .Uniwersytet Szczeciński, Szczecin.. Dział Socjalny Al.. zoom_out Zoom out; zoom_in Zoom in; FontsZapomogi przyznawane z ZFŚS w 2020 r. Zapomoga socjalna; Zapomoga socjalna w formie rzeczowej lub pieniężnej może być udzielona raz w roku na pisemny wniosek uprawnionego, jego przełożonego, członka jego rodziny lub statutowy organ związków zawodowych działających w Uczelni.ZARZĄDZENIE NR 136/2020 REKTORA UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO z dnia 27 października 2020 r. w sprawie szczególnych zasad dotyczących procedury stosowanej przy przyznawaniu zapomogi dla studentów i doktorantów Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 136.2020 Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 136.2020Czytaj .. Uniwersytet Szczeciński .20.10.2020Ostatnie posiedzenie Komisji Socjalnej w 2020 r. Posiedzenie Komisji Socjalnej odbędzie się 24.11.2020 r. Wnioski o zapomogi losowe i socjalne oraz o pożyczki mieszkaniowe, które będą rozpatry.Organizacja zajęć dydaktycznych w roku akademickim 2020/2021.. o stypendium socjalne oraz zapomogi losowe.. Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.. Oficjalna strona Uniwersytetu Szczecińskiego na FBWydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego.. Zarządzenie nr 136/2020 Rektora US z dnia 27 października 2020 r., w sprawie szczególnych zasad dot.. Studenci wypełniają wniosek o zapomogę poprzez e .zapomóg przyznawanych na Uniwersytecie Szczecińskim oraz obowiązków sprawozdawczych nakładanych przez obowiązujące prawo..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt