Oświadczenie o zagubieniu dowodu rejestracyjnego tymczasowego pdf
Do wniosku i oświadczenia dołącza się .> tablicach rejestracyjnych ?. Ja niżej podpisany/a .Jednocześnie oświadczam, iż w przypadku odnalezienia wyżej wymienionego dokumentu zobowiązuję się niezwłocznego jego zwrotu do Wydziału Komunikacji i Transportu Starostwa Powiatowego w Piszu.Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenie o utracie (zagubieniu, kradzieży) tablicy rejestracyjne pojazdu.. Art. 233 § 1 K.K. „Kto, składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub w innym postępowaniu prowadzonym na podstawie., dnia .….. BZ WBK Leasing SA ul. Czas oczekiwania na nowy dowód rejestracyjny wynosi ok. 30 dni.. Kolorowa 8 60-198 Pozna ń OŚWIADCZENIE Ja, niżej podpisany /-a/ .. zamieszkały/-a/ .Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, dowodu rejestracyjnego, karty pojazdu, znaku legalizacyjnego* Miejscowość .. Oświadczenie o zakupie pojazdu z zagranicy bez tablic rejestracyjnych (pdf, 0.08 Mb) 11.. Dowód rejestracyjny pojazdu (w przypadku gdy został zniszczony w stopniu powodującym jego nieczytelność).. Pelnomocnictwo (pdf, 0.09 Mb)Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a .. Uszkodzony dowód osobisty: 3.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK * niepotrzebne skreślić .Wniosek właściciela o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego..

Pobierz oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej.

Przychodząc do urzędu, należy złożyć stosowne oświadczenie, a następnie uzupełnić specjalny wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego samochodu.wniosek (dostępny w urzędzie lub na stronie internetowej druk),; dotychczasowy dowód rejestracyjny, w przypadku jego zniszczenia, karta pojazdu, jeżeli była wydana (konieczność dostarczenia najpóźniej przy odbiorze wtórnika w celu umieszczenia adnotacji urzędowej),stosowne oświadczenie właściciela w przypadku utraty/kradzieży dowodu rejestracyjnegoW przypadku zagubienia tymczasowego dowodu rejestracyjnego można wystapić o wydanie wtórnika tego dowodu - koszt ok 14,00zł.. Nowy JPK_VAT + Nowe oznaczenia (szczegółowa tabela) + 150 odpowiedzi na .Oznaczenia kodów zastosowanych we wzorze dowodu rejestracyjnego A numer rejestracyjny pojazdu, B data pierwszej rejestracji pojazdu, C dane dotyczące posiadacza dowodu rejestracyjnego i właściciela pojazdu obejmują wydruk następujących kodów i danych: C.1.1 nazwisko lub nazwa posiadacza dowodu rejestracyjnego*), C.1.2 numer PESEL lub REGON, C.1.3 adres posiadacza dowodu rejestracyjnego,§ 2.. Warunkiem odpowiedzialności jest, aby przyjmujący zeznanie, działając w zakresie swoich uprawnień, uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie..

Następnie składa się wniosek o wydanie wtórnika dowodu rejestracyjnego.

Wtórnik zostanie wydany po złożeniu wniosku w Wydziale Komunikacji i Dróg Starostwa Powiatowego.W przypadku utraty dowodu rejestracyjnego trzeba będzie udać się do właściwego Wydziału Komunikacji i złożyć wniosek o wydane duplikatu.. Dokładnie, dwie już na tablicach a trzecia od kompletu grzecznie przyszyta zszywaczem do wniosku o rejestrację sobie czeka na " twardy dowodzik z Warszawy" aby tam sie dac wkleic.OŚWIADCZENIE O UTRACIE KARTY POJAZDU Ja niżej podpisany/a .. Pobierz w formacie .pdfOświadczenie o pojeździe sprowadzonym na lawecie- wniosek: 20: Oświadczenie o zagubieniu dokumentu - wniosek: 21: Oświadczenie za zgodą właściciela wymiana Dowodu Rejestracyjnego, dokonanie zgłoszenia zbycia pojazdu, dokonanie adnotacji w Dowodzie Rejestracyjnym- wniosek: 22: Wniosek o dopuszczenie pojazdu do ruchu- wniosek: 23Wypełnij w przypadku zaznaczenia opcji „uszkodzenie dowodu".. 4 ustawy Prawo o ruchu drogowym w przypadku utraty dowodu rejestracyjnego lub karty pojazdu, zamiast tych dokumentów należy przedstawić zaświadczenie potwierdzające dane zawarte w utraconym dokumencie wystawione .Jeśli zgubiłeś dowód rejestracyjny i chcesz uzyskać duplikat, do wniosku załącz dodatkowo oświadczenie o utracie dokumentu..

Należy jednak przygotować odpowiednie dokumenty i złożyć oświadczenie.

(czytelny podpis) *niepotrzebne skreślić Uwaga: Do oświadczenia dodatkowo dokument potwierdzający dane zawarte w dowodzie rejestracyjnymPowyższe dane podaję świadomy(a) o odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 K.K. za składanie fałszywych zeznań.. W przypadku utraty, zniszczenia tablic rejestracyjnych, właściciel pojazdu do wniosku załącza: dowód .Oświadczenie o zagubieniu/zniszczeniu tablic rejestracyjnych - Zaświadczenie wypełniamy TYLKO w przypadku jeśli tablice rejestracyjne pojazdu zostały zagubione lub zniszczone.. Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej.W sytuacji zagubienia pozwolenia czasowego, wymiana dowodu rejestracyjnego możliwa jest na podstawie oświadczenia o zagubieniu pozwolenia czasowego.. W czasie oczekiwania na wyrobienie dowodu rejestracyjnego, dokumentem dopuszczającym samochód do ruchu jest pozwolenie czasowe.dowód rejestracyjny pojazdu, dotychczasowa karta.. Do wglądu: dowód uiszczenia opłaty komunikacyjnej i ewidencyjnej,Zgodnie z art. 71 ustawy Prawo o ruchu drogowym dokumentem stwierdzającym dopuszczenie do ruchu pojazdu samochodowego jest dowód rejestracyjny.Natomiast zgodnie z art. 72 ust.. Oświadczenie o utracie dowodu .dowód rejestracyjny, oświadczenie o utracie karty pojazdu, pełnomocnictwo albo oświadczenie jednego z właścicieli, że działa za zgodą większości współwłaścicieli, klauzula informacyjna do przetwarzania danych osobowych..

Zaznacz, jak chcesz odebrać zaświadczenie:Oświadczenie o wymianie dowodu rejestracyjnego (pdf, 0.05 Mb) 10.

Zaświadczenie o pozytywnym wyniku badania technicznego pojazdu lub wyciąg z rejestru badań technicznych, jeżeli są wymagane.. Upoważnienie - Jeśli nie mogą Państwo przekazać samochodu osobiście, uprzejmie prosimy o wypełnienie upoważnienia.oryginał dowodu rejestracyjnego (pozwolenia czasowego), oświadczenie o zagubieniu tablic(y), w przypadku załatwiania sprawy przez pełnomocnika lub przez jednego z współwłaścicieli pojazdu wymagany jest dokument stwierdzający udzielenie pełnomocnictwa - wzór do pobrania.. (WSO-31) (.pdf, 119 KB) I Informacja o wytworzeniu danych dla strony - informacje wyświetlane są pod linkiem I .OŚWIADCZENIE O ZAGUBIENIU DOKUMENTU.. W przypadku zagubienia karty pojazdu przed ponownym zarejestrowaniem: zaświadczenie wystawione przez organ rejestrujący właściwy ze względu na miejsce ostatniej rejestracji, oświadczenie o zagubieniu karty pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań.Oryginał zaświadczenia z Policji o kradzieży dowodu rejestracyjnego lub oświadczenie korzystającego o zagubieniu dowodu rejestracyjnego (Oświadczenie o zgubieniu dowodu rejestracyjnego powinno zawierać treść: „Uprzedzony o odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań art.223 k.k. oświadczam, że zgubiłem dowód .Brak dokumentu pojazdu, czyli dowodu rejestracyjnego, należy niezwłocznie zgłosić w odpowiednim wydziale komunikacji.. przeciez one sa naklejane na stalym > i czekaja sobie w UK az przyjdzie staly DR .. Skan odeślij na adres: [email protected]órnik dowodu rejestracyjnego .. (WSO-31) - wniosek wypełnia właściciel składając stosowne oświadczenie w o utracie dowodu rejestracyjnego..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt