Zestawienie rzeczowo-finansowe czyste powietrze
Wniosek o płatność w ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.. Dla wniosków o dofinansowanie złożonych po 15 maja 2020r.. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxx„Czyste Powietrze" (dalej Program), to pierwszy ogólnopolski program dopłat do wymiany starych pieców oraz docieplenia domów jednorodzinnych.. dotacja do 10-15 tys. zł dla osób, które wymieniły źródło ciepła.. Wzór wniosku o płatność z załącznikamiProgram priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. (przyłącze gazowe), w kolumnie 3. Minister Środowiska Henryk Kowalczyk, ogłosił że budżet wynosi 103 mld zł i będzie wykorzystany na dofinansowanie nowych źródeł ciepła oraz termomodernizację budynków jednorodzinnych.Część 2 Programu.. Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. UWAGA!. Zestawienie rzeczowo - finansowe dla przedsięwzięcia .. Czas realizacji przedsięwzięcia 24 miesiące od dnia podpisania umowy o dofinansowanie.. Wypłata dotacji lub pożyczki odbywa się na podstawie WNIOSKU O PŁATNOŚĆ, którego druk do pobrania jest na portalu beneficjenta.Każdy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przyjmuje już wnioski do programu „Czyste Powietrze"..

Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.

do umowy -Zestawienie rzeczowo-finansowe 8.Arial CE,Pogrubiona kursywa"Program priorytetowy Czyste Powietrze - dok.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.na dofinansowanie przedsięwzięcia, którego zakres wyznacza zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 2 do niniejszej umowy, zwanego dalej „przedsięwzięciem".. Załącznik nr 1 - Wymagania techniczne Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste Powietrze wraz z załącznikami: a.Program Priorytetowy Czyste Powietrze Wniosek o płatność -szczegółowa instrukcja wypełniania formularza 1.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Projekt ulgi termomodernizacyjnej pozwala na jedno odliczenie do wysokości 53 000 zł na podatnika niezależnie od liczby posiadanych nieruchomości - dodatkowo z ulgi może skorzystać każdy ze współwłaścicieli budynku lub lokaluZestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7.. Ulga podatkowa, która może łączyć się z innymi dotacjami np. z programu Czyste Powietrze..

Pozycja z ZRF - należy przepisać nr pozycji z Zestawienia rzeczowo-finansowego (zał.

Udzielone Dotowanemu dofinansowanie w formie dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.. Wniosek o płatność (poziom podstawowy) - dotyczy wniosków w wersji 5.0 i wyższej.. Część 2 Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze" (dalej: Część 2 programu), z wyłączeniem .. 22 Załącznik nr 1 do umowy o dofinansowanie Zestawienie rzeczowo - finansowe (ZRF) Numer wniosku o dofinansowanie nr C1xxxxx Data złożenia 18.10.2018 Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji xxxx/2019/CD/OA Data podpisania xx.xx.xxxx Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki xxxx/2019/CP/OA Data podpisania xx.xx.xxxx1 JAK WYPEŁNIĆ WNIOSEK O PŁATNOŚĆ W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE Informacje ogólne: 1. krótszy czas oceny wniosków - do 30 dni.Ulga termomodernizacyjna.. 22 wersja 1.4/14.09.2018 .. Udzielone Dotowanemu dofinansowanie w formie dotacji nie podlega waloryzacji z tytułu inflacji.. dotacja do 10-15 tys. złotych.. 2 powoduje, że Dotowany otrzymał kwotę wyższą, .Strona 2 z 9 z tytułu inflacji.. Koszt kwalifikowany dla zadania z ZRF - przepisać kwotę kosztu kwalifikowanegozestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej „przedsięwzięciem".. Koszty przedsięwzięcia .Program Priorytetowy Czyste Powietrze obowiązujący od 15 października 2020 r. Załącznik nr 1 Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Łączenie dotacji z termomodernizacyjną ulgą podatkową Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze - Koszty kwalifikowane oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu ..

3.Program priorytetowy „Czyste powietrze" obowiązujący od 15.05.2020 r. ze zmianami wprowadzonymi od dnia 21.10.2020 r. 01a.

wnioski on-line.. Regulamin naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu priorytetowego Czyste powietrze wraz z załącznikami ():- załącznik - Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego; - załącznik - Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych;Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową: 4.. Wzór zestawienia zawierającego zakres rzeczowo-finansowy przedsięwzięcia objętego zawartą umową; 4. .. zestawienie rzeczowo-finansowe Zał _1 _do _Pisma _informującego _- _zestawienie _rzeczowo-finansowe.xlsx 0.01MB Instrukcja wypełnienia wniosku o płatność .a.. Jeżeli zmniejszenie kwoty dotacji, zgodnie z ust.. Nr 1 do umowy) np. 2.2.2.. Wzór protokołu końcowego Wersja edytowalna; 10.Zmiany w programie Czyste Powietrze.. w proporcji zgodnej z postanowieniami Programu priorytetowego Czyste Powietrze.. Po zawarciu umowy dotacji/pożyczki i zrealizowaniu całości lub części zadań określonych w ww.. Integralną część niniejszej Umowy stanowią następujące załączniki: 1) zestawienie rzeczowo-finansowe - załącznik nr 1; 2) wzór wniosku o płatność- załącznik nr 2; 3) wzór zgody na obciążenie rachunku - załącznik nr 3; 4) wzór zlecenia wpłaty gotówki/polecenia przelewu - załącznik nr 4;Zestawienie rzeczowo - finansowe Numer wniosku o dofinansowanie nr Data złożenia Numer umowy o dofinansowanie w formie dotacji Data podpisania Numer umowy o dofinansowanie w formie pożyczki Data podpisania Termin rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia: Dotacja do kwoty Termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia: Pożyczka do kwotyZestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór: 7. b.Zestawienie dowodów księgowych - w kolumnie 2. umowie, ujętych w zestawieniu rzeczowo-finansowym, eneficjent może wystąpić doZestawienie rzeczowo-finansowe ..

Wzór wniosku o płatność Jak wypełnić wniosek o płatność w programie Czyste powietrze; 8. możliwość składania wniosków on-line na gov.pl.

zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 1 do .Program priorytetowy Czyste powietrze wraz z załącznikiem: a. do 14.05.2020r.. Program piorytetowy „Czyste powietrze" 1.. 3.Dotyczy wniosków o dofinansowanie złożonych.. zakres nie został ujęty w Zestawieniu rzeczowo-finansowego (tj. w załączniku nr 1 do umowy dotacji/pożyczki .Od chwili zawarcia umowy o dofinansowanie w ramach programu Czyste Powietrze beneficjent ma 2 lata na realizację wskazanych w umowie przedsięwzięć - nie później jednak niż do 30.06.2029r.. Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie (dalej: WFOŚiGW) ogłasza, że od dnia 21.10.2020 r. rozpoczęty zostanie nabór wniosków o dofinansowanie dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania w oparciu o:.. Wzór protokołu odbioru robót wykonawcy Wersja edytowalna; 9.. Zestawienie rzeczowo-finansowe (wspólne dla umowy dotacji i pożyczki) - wzór.. Wzór wniosku o płatność z załącznikami .. Program priorytetowy "Czyste powietrze" obowiązujący od 01.01.2019 do 30.06.2019 r. Wymagana dokumentacja obowiązująca do 31.12.2018 r.na dofinansowanie przedsięwzięcia, którego zakres wyznacza zestawienie rzeczowo-finansowe stanowiące załącznik nr 1 do niniejszej umowy, zwanego dalej „przedsięwzięciem"..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt