Oswiadczenie o utracie legitymacji cmuj
4.LEGITYMACJE STUDENCKIE PRz O miejscu i terminie odbioru ELS student powiadamiany jest rownież stosownym komunikatem.. W przypadku kradzieży dodatkowo na komisariacie policji.. Karta wpisowa 2020/2021OsWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI Author: konstanciak Created Date: 7/30/2018 2:25:27 PM .Imię i nazwisko miejscowość, data …………………………………………… adres korespondencyjnyOŚWIADCZENIE O UTRACIE LEGITYMACJI.. "Do wniosku o wydanie legitymacji, w przypadku utraty legitymacji emeryt musi dołączyć oświadczenie uprawnionego o utracie legitymacji wraz z zobowiązaniem do zwrotu utraconej legitymacji w przypadku jej odzyskania.. Oświadczam, że legitymacja studencka nr albumu .. uległa:  zniszczeniu  zagubieniu  kradzieży * W przypadku odnalezienia w/w dokumentu zobowiązuję się do niezwłocznego zwrócenia go do dziekanatu Wydziału Ekonomii, Finansów i Zarządzania.. Jestem świadomy/a* pełnej odpowiedzialności karnej 1 za złożenie fałszywego oświadczenia.. W niosek o wyrażenie zgody na III termin egzaminu.. 3 Rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 14 września 2011 r. w sprawie przebiegu dokumentacji studiów: „W przypadku zniszczenia lub utraty legitymacji studenckiej student jest obowiązany do niezwłocznego zawiadomienia uczelni.. z 2012 r. poz. 229).Oświadczenie o utracie elektronicznej legitymacji Oświadczam, że moja legitymacja studencka/doktorancka * uległa:W związku z powyższym, proszę o unieważnienie utraconej legitymacji..

...O Ś W I A D C Z E N I E o utracie legitymacji studenckiej Zgodnie z § 7 ust.

Ile będziesz czekać.. Powyższe oświadczenie składam pouczony o odpowiedzialności karnej, za składanie fałszywych zeznań - art. 233 KK * niepotrzebne skreślić .zaświadczenie o uczęszczaniu do szkoły (podstawowej, gimnazjalnej, zawodowej, technikum, liceum) lub szkoły wyższej (tj. uczelnie w rozumieniu ustawo o Prawo szkolnictwie wyższym a także kolegia nauczycielskie, nauczycielskie kolegia języków obcych - NKJO oraz kolegia pracowników służb społecznych - KPSS) lub kopia decyzji o .zdjęcie o wymiarach 3,5 cm x 4,5 cm /fotografia nie może być zeskanowana/, jeżeli patent żeglarski został wydany przed 2006 r. - oryginał patentu żeglarskiego lub kserokopia patentu żeglarskiego potwierdzona „za zgodność z oryginałem" przez notariusza lub właściwy okręgowy związek żeglarski*, który patent wydał,Administratorem danych osobowych jest e-file sp.. Ważne!uprzedził zeznającego o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebrał od niego przyrzeczenie.. Wniosek o anulowanie wpisu na listę studentów 2020/2021 Oświadczenie o zmianie danych osobowych .. Legitymacja emeryta przekazywana jest zgodnie z wnioskiem emeryta, pod wskazany we wniosku adres zameldowania na pobyt stały .wniosek o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej - formularz aktywny wniosek o wymianę elektronicznej legitymacji studenckiej Wniosek o wydanie odpisów dokumentów poświadczających ukończenie studiów wyższych w tłumaczeniu na język angielski dla absolwentów, którzy rozpoczęli studia przed rokiem akademickim 2019/2020Wydział Lekarski Wydział Farmaceutyczny Wydział Nauk o Zdrowiu Szkoła Medyczna dla Obcokrajowców Medyczne Centrum Kształcenia Podyplomowego CM Szkoła Doktorska Uniwersytecka Sieć Szpitali Szkolących Biblioteka Medyczna Szpitale Uniwersyteckie Ogłoszenia Zamówienia publiczne Wyszukiwarka pracowników Domy studenckie Sport Promocja Dla .stanu prawnego w drodze zaświadczenia właściwego organu administracji, organ administracji publicznej odbiera od strony, na jej wniosek, oświadczenie złożone pod rygorem odpowiedzialności za fałszywe zeznania..

Pobierz oświadczenie o utracie (zagubieniu, kradzieży) tablicy rejestracyjne pojazdu.

Oświadczam, że zostałem/am pouczony/a o odpowiedzialności karnej.. Pouczenie 5.O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. Kierunek: ……………………….. Rok studiów: …………………….Dokumenty związane z tokiem studiów.. Urzędnik przyjmie twoje zgłoszenie od razu.. licencji maszynisty (1.37 MB) [docx] Wniosek o uznanie kwalifikacji zawodowych (38.01 KB)OŚWIADCZENIE Oświadczam, że posiadana przeze mnie elektroniczna legitymacja studencka*: uległa całkowitemu zniszczeniu została zagubiona została skradziona zostanie zwrócona do wła ściwego Dziekanatu w terminie do 31 pa ździernika roku uko ńczenia przeze mnie studiów I stopnia.Informacje o adresach punktów znajdziesz na stronach internetowych urzędów wojewódzkich..

Oświadczenie o utracie legitymacji studenckiej (plik należy zapisać na dysku, a następnie otworzyć i uzupełnić).

(tj. Dz. U. Nr 98, poz. 1071 z 2000 r. z późn.. Oswiadczenie o utracie legitymacji.. Author: Wies aw Pyrczak Created Date: 9/10/2013 9:44:30 PM .Imię i nazwisko: .Kraków, dnia ………….……….. Zgoda rodziców na ponoszenie konsekwencji działań dziecka.. Zaznacz, jak chcesz odebrać zaświadczenie: Wpisz adres korespondencyjny, jeśli chcesz otrzymać zaświadczenie pocztą.. Rozporządzenie Ministra Obrony Narodowej z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie wzoru legitymacji weterana i weterana poszkodowanego oraz trybu ich wydania, wymiany lub zwrotu (Dz.U.. data złożenia oświadczenia czytelny podpis studenta/doktorantaOswiadczenie o zagubieniu legitymacji studenckiej Author: Pawe Created Date: 1/23/2011 7:20:31 PM .. [doc] Oswiadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie (24.5 KB) [pdf] Oświadczenie o zapoznaniu się z informacją dotyczącą przetwarzania danych osobowych (190.7 KB) [doc] Wniosek o wydanie licencji maszynisty (62 KB) [rar] Wzór wypełnionych dokumentów dot.. Powyższe pouczenie zrozumiałem/am i przyjąłem/am do wiadomości i stosowania co potwierdzam własnoręcznym podpisem.Oświadczenie o utracie tablicy rejestracyjnej.. Napiszesz przy nim oświadczenie o okolicznościach utraty lub zagubienia, a on anuluje ten paszport w ewidencji paszportów.Oświadczenie o utracie tablic rejestracyjnych, karty pojazdu* Ja niżej podpisany/a ..

Poniżej możesz pobrać gotowy wzór oświadczenie o utracie (zagubieniu, kradzieży) tablicy rejestracyjne pojazdu.

Pobierz w formacie .pdf .Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze przedsiębiorców - towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych (KRS-Z8) Wniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22)Ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (tekst jednolity Dz.U..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt