Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej doc
Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność karna za poświadczenie nieprawdy.. W przypadku odnalezienia utraconego oryginału zobowiązuję się do zwrócenia go III LO.proszę o wydanie .. Należność proszę wpłacać na konto, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji studenckiej Author: alabiga Last modified by: sokole Created Date: 11/21/1995 4:41:00 PM .złożenie wniosku o wydanie duplikatu świadectwa odbywa się w administracji (Ip.. Druk wniosku do pobrania w sekretariacie szkoły lub ze strony internetowej szkoły.. Pokaż .. Należność proszę wpłacać na kont, nr rachunku: 67 1030 1508 0000 0005 5108 9037za wystawienie duplikatu świadectwa szkolnego - 26 złotych .. ), złożenie wniosku o wydanie duplikat legitymacji szkolnej odbywa się w sekretariacie uczniowskim (IIp.). Title: Microsoft Word - wniosek1.doc Author:Podanie o wydanie legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie nowej legitymacji szkolnej.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Title: Microsoft Word - Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej.doc Author: ZSP Created Date: 9/22/2016 6:59:24 PMWniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Author: ANIA Last modified by: sekretariat Created Date: 11/16/2012 12:35:00 PM Company: Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu Other titles: Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejświadectwa dojrzałości / promocyjnego / ukończenia szkoły / legitymacji szkolnej..

Zasady wydawania duplikatów legitymacji szkolnej.

Dane wnioskodawcy (rodzica) ……………………………… (imię .Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej .. który występuje o ponowne wydanie legitymacji szkolnej/karty z powodu jak okre śliło się w punkcie 2 .. Międzypowiatowy Bank Spółdzielczy w Myszkowie 18 8279 0000 0123 5458 2001 0004 Termin wydania duplikatu wynosi 7 dni.. Szkolna 3; 42-436 Pilica Bank Spółdzielczy w Wolbromiu, o/Pilica nr konta: 16 8450 0005 0040 0409 8850 0001Title: Microsoft Word - wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej_2019.doc Author: Sekretariat Created Date: 9/12/2019 12:39:19 PM>>Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (doc) >>Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (doc) Wniosek o wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej Popularny.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.. Ważne!Do wniosku o wydania duplikatu legitymacji należy załączyć: * dowód wpłaty, * aktualne zdjęcie, * zniszczoną legitymację (w przypadku występowania o wydanie duplikatu z powodu zniszczenia oryginału) lub informację o zagubieniu / kradzieży oryginału legitymacji.. Wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej stanowi załącznik nr 1 do procedury.. Podanie o wydanie legitymacji szkolnej2 Author: Szymañska Created Date: 10/25/2009 8:50:30 PM .Proszę o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

za wystawienie duplikatu legitymacji szkolnej - 9 złotych.

Zobowiązuję się do wpłaty 9zł za wydanie duplikatu legitymacji .I.. Karta rowerowa, motorowerowa - zwolniona z opłatySkarżysko - Kamienna, dnia ………………………….. >>Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (doc) (1) >>Wniosek o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej (pdf) (1)dowód wpłaty za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej w wysoko ści 9,00 zł Wpłat ę nale ży dokona ć na konto: Zespół Szkół: Szkoła Podstawowa nr 2 im.. J.A. Komeńskiego w Lesznie WNIOSEK DO DYREKTORA SZKOŁY O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJIZwracam się z prośbą o wydanie * : duplikatu świadectwa ukończenia .. wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych, kart rowerowych, zaświadczeń potwierdzających przebieg nauki oraz potwierdzonych za zgodność z oryginałem kopii arkuszy ocen .. Pani/Pana dane osobowe zawarte we wniosku o wydanie duplikatu dokumentów .szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. karna za poświadczenie nieprawdy.WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ .. Nr 97, poz. 624) za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej za poświadczenie własnoręczności podpisu, tj. 9,00 zł.. Jednocześnie przyjmuję do wiadomości, że z chwilą otrzymania duplikatu traci ważność oryginał dokumentu.Podanie o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej Zwracam się z uprzejmą prośbą o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej..

proszę o wydanie duplikatu tego dokumentu.

opłaty: 9 PLN - za wydanie duplikatu legitymacji (opłata w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręcznego podpisu).do PROCEDURY WYDAWANIA LEGITYMACJI SZKOLNYCH, ICH DUPLIKATÓW, DUPLIKATÓW KART ROWEROWYCH I ŚWIADECTW SZKOLNYCH WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ.. 3Imię i nazwisko rodzica / opiekuna prawnego Adres zamieszkania:WNIOSEK O WYDANIE DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ Proszq o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej dla mojego dziecka: (imiç i nazwisko dziecka) ucznia/uczennicy klasy zamieszkaly(a) ( kod pocztowy, miejscowošé, ulica, numer domu, numer mieszkania ) nr pesel Przyczyna utraty oryginalu legitymacji/ duplikatu legitymacji:(tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu świadectwa szkolnego wynosi 26 zł.. 2.WNIOSEK O WYDANIE LEGITYMACJI EMERYTA-RENCISTY Instrukcja wypełniania Wypełnij ten wniosek jeśli: - Twoja legitymacja emeryta-rencisty zniszczyła się lub uszkodziła, - utraciłeś legitymację emeryta-rencisty, - zmieniły się Twoje dane osobowe (imię, nazwisko, PESEL) i chcesz abyśmy wydali Ci nową legitymację.. Za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub legitymacji przedszkolnej dla dziecka niepełnosprawnego pobiera się opłatę w wysokości równej kwocie opłaty skarbowej od poświadczenia własnoręczności podpisu- 9 zł.Wnioski o wydanie duplikatu legitymacji szkolnej lub świadectwa..

W załączeniu: * wzór wniosku o wydanie duplikatu legitymacji szkolnejsię o duplikat.

(podać okoliczności zniszczenia, zagubienia).. Title: Microsoft Word - Wniosek-duplikat legitymacji szkolnej.doco Załącznik do ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej "Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki tej opłaty oraz zwolnienia" ~tekst jednolity: Dz. U. z 2015 r. poz. 783) opłata za wydanie duplikatu legitymacji szkolnej wynosi 9 zł.. tego dokumentu.. Do wniosku należy dołączyć podpisane aktualne zdjęcie legitymacyjne (imię, nazwisko, data urodzenia, pesel, adres zamieszkania).. Henryka Sienkiewicza i Gimnazjum nr 2 w Wierbce Wierbka, ul. Pobierz.. Opłatę za wydanie duplikatu należy uiścić na rachunek bankowy Zespołu Szkół ul. Św. Mikołaja 6, 87-410 Kowalewo Pomorskie na numer konta: 18 9551 0002 0105 2126 2000 00 24.Załącznik Nr 3 do procedur wydawania duplikatów świadectw, legitymacji szkolnych (.). w Zespole Szkół Ekonomicznych im.. Oświadczam, że znana mi jest, wynikająca z art. 272 Kodeksu Karnego, odpowiedzialność.. W przypadku utraty oryginału legitymacji szkolnej uczeń może wystąpić do dyrektora szkoły z pisemnym wnioskiem o wydanie duplikatu legitymacji z podaniem przyczyny ubiegania się o duplikat.. 6.OPŁATA OD DUPLIKATU LEGITYMACJI SZKOLNEJ WYNOSI 9,00 zł, KTÓRE NALEŻY WPŁACIĆ NA KONTO NUMER 18 8909 1016 2001 0006 6745 0001..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt