Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej
Celem tym jest nierzadko udręczenie adresata wniosku.Proszę pamiętać o terminach!. Nie ma żadnej reakcji ani odpowiedzi.. Informacja publiczna na wniosek jest udostępniana bez zbędnej zwłoki - najpóźniej w terminie 14 dni od złożenia wniosku, a jeśli nie może zostać udostępniona w tym terminie, należy poinformować wnioskodawcę o powodach opóźnienia i wskazać nowy termin - ale nie dłuższy niż 2 miesiące od złożenia wniosku.Skargi na bezczynność organów administracji publicznej w zakresie udostępnienia informacji publicznej są często rozpatrywane przez sądy administracyjne.. - wyświetleń: 13 601O działalności organów administracji obywatel ma prawo się dowiedzieć, np. obserwując posiedzenia organów kolegialnych władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów.. O najczęstszych nieprawidłowościach i o tym, jak prawidłowo udzielić odpowiedzi na zapytanie o udzielenie informacji, piszemy poniżej.Wniosek o udzielenie informacji publicznej Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia .PKP Intercity S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej jako: „PKP IC"), w odpowiedzi na wniosek o udostępnienie informacji publicznej złożony przez Fundację Panoptykon z siedzibą w Warszawie - na podstawie art. 2 ust..

Rodzaj Wniosek o dostęp do informacji publicznej.

2.Wniosek o udostępnienie informacji publicznej (14.09 KB) Instrukcja udostępniania informacji publicznej obowiązująca w Urzędzie Miejskim w Gdańsku.. Witam serdecznie.. Status W trakcie rozpatrywania"Nawiązując do Pana wniosku Nr ZZ Celnicy PL-95/14 z dnia 16.12.2014 r. o udostępnienie informacji publicznej, mając na uwadze uzupełnienie powyższego wniosku z dnia 19.12.2014 r. uprzejmie wyjaśniam, iż udzielenie odpowiedzi wymaga podjęcia dodatkowych czynności mających na celu opracowanie wnioskowanych informacji, z .Często gminy są wprost zasypywane wnioskami o udostępnienie informacji publicznych, które co prawda nie są informacjami przetworzonymi, ale z uwagi na ich ogromną ilość, przekształcenie ich na formę wskazaną we wniosku, niemal paraliżuje funkcjonowanie komórki odpowiedzialnej za ich udzielenie.Informacja publiczna może być udostępniona bez pisemnego wniosku.. - INFORFK.pl to platforma dla nowoczesnych księgowych i kadrowych.Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust.. I nawet jeśli jest przesłany drogą mailową - musi mieć podpis - orzekł Naczelny Sąd Administracyjny, oddalając skargę Stowarzyszenia Watchdog Polska w sprawie nagród.Dlatego informacja o wydatkach takiej organizacji jak najbardziej stanowi informację publiczną, która powinna być udostępniana na wniosek, w trybie ustawy o dostępie do informacji publicznej .Informacje o stanie załatwianych spraw dotyczących udostępnienia informacji publicznej można uzyskać pod numerem telefonu 22 23-90-384..

13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Prawo dostępu do informacji publicznej to również dostęp do materiałów, w tym audiowizualnych i teleinformatycznych, dokumentujących posiedzenia tych organów.W takiej sytuacji osoba, która wystąpiła z wnioskiem ustnym powinna być na wstępie poinformowana o braku możliwości udostępnienia informacji w trybie niezwłocznym oraz o konieczności złożenia wniosku pisemnego w celu uzyskania informacji (zob.. W zależności od tego, czy udostępniamy informacje, nie .Poniżej zamieszczamy propozycję odpowiedzi na wniosek skierowany pod adresem kół łowieckich o udzielenie informacji publicznej w zakresie, o którym pisaliśmy w newsie z 10 listopada (dotyczy to planu hodowlanego i zatwierdzonych RPŁ, liczby odstrzałów redukcyjnych i polowań zbiorowych, stanu i pozyskania zwierzyny oraz liczby zorganizowanych szkoleń w zakresie prawidłowego .Wniosek o udostępnienie informacji publicznej musi spełniać wymogi określone w kodeksie postępowania administracyjnego..

z 2016 r. poz. 1764) informuję:Odpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej.

Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 2 i art. 15 zasada pokrywania kosztów podmiotu udostępniającego informację publiczną na wniosek, ust.2.Brak odpowiedzi na wniosek o dostęp do informacji publicznej .. 04-051 Warszawa .. Komórka realizująca Wydział Inżynierii Miejskiej.. A. Knopkiewicz, Tryby udostępniania informacji publicznej, Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i .Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie jest udostępniana na wniosek, zgodnie z ustawą z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1429) - zwaną dalej u.d.i.p.Przedmiot wniosku: dotyczy informacji na temat osiedlowych hal sportowych - wniosek 619/2020.. Art. 13 Ustawa o dostępie do informacji publicznej (inf. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej TRYB WNIOSKOWY UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ W STRAŻY MIEJSKIEJ MIASTA KRAKOWA.. W dziale O ministerstwie » Struktura organizacyjna na stronach zawierających opis zadań poszczególnych komórek organizacyjnych zamieszczone są dane do kontaktu - numery telefonów i adresy e-mail.Art..

...Odpowiedź na wniosek o udostepnienie informacji publicznej Podstawa prawna: art. 13 ust.

1 ustawy o dostępie do informacji publicznej: Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje podmiot obowiązany do udostępnienia, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.Art.. Kategoria inne.. 1 Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalejOdpowiedź na wniosek o udzielenie informacji publicznej - wyświetleń: 20 932; Śpieszmy się… - wyświetleń: 18 215; Grzegorz już wczoraj pytał - wyświetleń: 16 072; Kuczyńska Ewa- radna z Konarzewa:-) - wyświetleń: 15 472; Słownik Twojego dziecka - wyświetleń: 15 460; Komisja Oświaty- 20.08.14r.. U. z 2018 r. poz. 1330, 1669 z późn.. Mam jedno pytanie - jak znajdziesz czas i możliwości to proszę o odpowiedź.. 14 ust.. Złożyłem poprawnie wniosek o dostęp do informacji publicznej- minął termin 14 dni.. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. 2.Składanie wniosków o udostępnienie informacji publicznej nie zawsze ma na celu kontrolę władzy publicznej i jawność życia publicznego.. Przesłane pocztą elektroniczną zapytanie również stanowi wniosek o udostępnienie informacji publicznej, nawet jeżeli nie zostało podpisane podpisem elektronicznym lub w inny sposób określony w art. 63 § 2 i § 3 k.p.a.Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku, z zastrzeżeniem ust.. Należy podkreślić, iż dostęp do informacji publicznej stanowi .Błędy w procedurze udzielania informacji publicznej.. 13 ust, 1 i 2 ustawy o dostępie do informacji publicznej.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. Część z nich podlega uwzględnieniu, na co może mieć wpływ duże skomplikowanie regulacji o dostępie do informacji publicznej.. Wniosek o udostępnienie informacji publicznej prosimy wysyłać na: 1) adresy e-mail: [email protected] lub [email protected], 2) korespondencyjnie na adres pocztowy: Urząd Miejski w GdańskuOdpowiedź na tak złożony wniosek lub zapytanie wysyłana jest do wnioskodawcy drogą elektroniczną..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt