Zażalenie na odrzucenie skargi o wznowienie postępowania podstawa prawna
Na żądanie sądu skarżący uprawdopodobni okoliczności .Przyjmując, iż skarżący faktycznie nie wskazał dopuszczalnej ustawowo podstawy wznowienia postępowania na podstawie art. 410 § 1 k.p.c. skargę odrzucił.. Zażalenie musi spełniać określone warunki:Odrzucenie przez sąd drugiej instancji zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji nie jest rozpoznaniem zażalenia w rozumieniu art. 394(1) 2 KPC.. Wymogi zażalenia.. § 3.Zgodnie z nową regulacją zażalenie zamiast skargi kasacyjnej będzie służyć także na postanowienia w przedmiocie umorzenia postępowania (art. 161 § 1 p.p.s.a.). Niedopuszczalne jest dalsze wznowienie postępowania zakończonego prawomocnym orzeczeniem wydanym na skutek skargi o wznowienie.. ).12) oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego; 13) zatwierdzenie ugody zawartej przed mediatorem; 14) odrzucenie zażalenia; 15) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.. Sąd odrzuca skargę wniesioną po upływie przepisanego terminu, niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie.. Pisma wnoszone przez adwokata lub radcę prawnego, które nie są należycie opłacone, pozostawia się bez rozpoznania albo są odrzucane bez wezwania o uiszczenie .11) odrzucenie zażalenia.. Jest możliwe m.in. w przypadku ujawnienia nowych faktów i dowodów lub braku udziału strony w postępowaniu.. Podstawa prawna: Kodeks postępowania cywilnegoKodeks postępowania cywilnego w § 3 art. 767 stwierdza, iż zażalenie na postanowienie sądu przysługuje w wypadkach w ustawie wskazanych..

Jak doprowadzić do wznowienia postępowania administracyjnego?

Wyjaśnia adwokat z kancelarii adwokackiej w Krakowie.. Powyższe wynika z treści art. 399 k.p.c.. Skarga o wznowienie przysługuje, gdy postępowanie zostało zakończone: - prawomocnym wyrokiem, - postanowieniem, gdy Trybunał Konstytucyjny orzekł o niezgodności aktu normatywnego z Konstytucją, ratyfikowaną umową międzynarodową lub z ustawą, na podstawie którego zostało wydane orzeczenie, - mogą być także uchylone postanowienia niekończące .W sytuacji, w której sąd oddalił skargę o wznowienie postępowania cywilnego, a sądem tym był sąd II instancji (tak wydaje się być w przypadku opisanym w pytaniu, bowiem sądy apelacyjne nie rozpoznają spraw w I instancji), stronie nie przysługuje zażalenie na postanowienie o oddaleniu skargi o wznowienie postępowania, jak również zażalenie na postanowienie o odrzuceniu tej skargi.Z przytoczonych wyżej powodów, Sąd Najwyższy na podstawie art. 373 w związku z art. 370, art. 397 § 2, art. 391 § 1, art. 39821, art. 3941 § 3 i art. 13 § 2 k.p.c. odrzucił zażalenie na postanowienie o odrzuceniu skargi o wznowienie postępowania, jako niedopuszczalne.Charakter skargi o wznowienie postępowania..

od wniosku o przeprowadzenie postępowania pojednawczego.

Termin do wniesienia zażalenia jest tygodniowy i liczy się od doręczenia postanowienia, a gdy strona nie zażądała w terminie przepisanym doręczenia postanowienia zapadłego na rozprawie - od ogłoszenia postanowienia.. A zatem nie ma zasady zaskarżalności postanowienia sądu o odrzuceniu skargi na czynności komornika.5a jeżeli interes prawny lub uprawnienie wnoszącego skargę na uchwałę lub akt, o którym mowa w art. 3 § 2 pkt 5 i 6, nie zostały naruszone stosownie do wymagań przepisu szczególnego; 6) jeżeli z innych przyczyn wniesienie skargi jest niedopuszczalne.. Problemem jest okreś.Art.. Zobacz serwis: W sądzie.. W postępowaniu nieprocesowym zażalenie przysługuje na postanowienia inne niż orzekające co do istoty sprawy, ale możliwość wniesienia zażalenia zawsze wynika z przepisu szczególnego..

12) odrzucenie skargi na orzeczenie referendarza sądowego.

Zażalenie,Ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. - Kodeks postępowania cywilnego ,Dz.U.2020.0.1575 t.j.od apelacji, zażalenia, skargi kasacyjnej, skargi o wznowienie postępowania i skargi o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia w sprawie, w której postępowanie nieprocesowe zostało wszczęte z urzędu.. § 12.Znalazło się w nim m.in. postanowienie o odrzuceniu apelacji, jak również postanowienia, których przedmiotem jest: odmowa ustanowienia adwokata lub radcy prawnego, oddalenie wniosku o wyłączenie sędziego, zwrot kosztów procesu, o ile nie wniesiono skargi kasacyjnej, zwrot kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej z urzędu .Skarga, skarga kasacyjna, zażalenie oraz skarga o wznowienie postępowania, od których pomimo wezwania nie został uiszczony należny wpis, podlegają odrzuceniu przez sąd.. 40 zł.. Wojewódzki sąd administracyjny odrzuca skargę postanowieniem.W wyniku skutecznego wniesienia skargi o wznowienie postępowania, sąd rozpoznaje sprawę na nowo w granicach, jakie zakreśla wskazana przez skarżącego podstawa wznowienia..

410 Kodeks postępowania cywilnego (KPC) .

W tej sytuacji rozstrzygające znaczenie dla oceny zasadności zażaleniaKiedy skarga przysługuje?. Tymczasem w sprawie .Wznowienie postępowania administracyjnego pozwala wzruszyć ostateczne decyzje administracyjne.. oraz odrzucenia skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia i skargi o wznowienie postępowania z uwagi na nieuiszczenie - pomimo wezwania - należnego wpisu (art. 220 § 3 p.p.s.a.. Po ponownym zaś rozpoznaniu sąd - stosownie do okoliczności - bądź oddala skargę o wznowienie, bądź - uwzględniając ją - zmienia zaskarżone .Chodzi więc o przypadki spraw, gdzie zapadł wyrok, nakaz zapłaty lub postanowienie wydane w postępowaniu nieprocesowym - wyjaśnił sąd apelacyjny.. 40 zł.. od wniosku o zabezpieczenie dowodu.. Przemysław Wierzbicki.Skarżący nie zakwestionował oparcia skargi o wznowienie postępowania na podstawie przewidzianej w art. 402 pkt 2 k.p.c., zarzucił natomiast, że Sąd naruszył ten przepis, ponieważ wadliwie uznał, iż wskazana podstawa wznowienia nie zachodzi.. Sąd odrzuca skargę o wznowienie postępowania wniesioną po upływie przepisanego terminu, skargę niedopuszczalną lub nieopartą na ustawowej podstawie.. Zażalenie na powyższe orzeczenie wywiodła skarżąca kwestionując je w całości i wnosząc o jego uchylenie oraz przekazanie sprawy do ponownego rozpoznania Sądowi Okręgowemu w .4) na postanowienie sądu o odrzuceniu skargi, skargi kasacyjnej, zażalenia oraz skargi o wznowienie postępowania, jeżeli pomimo wezwania do uiszczenia wpisu należnego od tych pism, nie został on uiszczony; 5) "oczywiście uzasadnione" w rozumieniu art. 195 § 2 p.p.s.a.W sprawach, w których przysługuje skarga kasacyjna, zażalenie przysługuje także na postanowienie sądu drugiej instancji kończące postępowanie w sprawie, z wyjątkiem postanowień, o których mowa w art. 398 1 , a także postanowień wydanych w wyniku rozpoznania zażalenia na postanowienie sądu pierwszej instancji.. Teza ta ma bardzo duże znaczenie praktyczne dla postępowań zażaleniowych w polskiej procedurze cywilnej - twierdzi adw.. Sprawdź: M. Krudysz, Odrzucenie skargi o wznowienie postępowania jako nieopartej na ustawowej podstawie>> Umorzenie po ugodzie..Komentarze

Brak komentarzy.