Zaświadczenie o pomocy de minimis wzór
A - Wpisujemy nr NIP.. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .Formularz Informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis, strona 1.. 2018, poz. 350 (załącznik 1) Formularz obowiązuje od dnia 5 kwietnia 2007 r. Liczba stron: 2 Format pliku: Interaktywny formularz w formacie PDF Odpłatność:OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy).Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie, nie podlegają opłacie skarbowej, ponieważ organ udzielający pomocy ma z urzędu obowiązek ich wydania, a opłacie .Pomoc de minimis 2014 - nowe wzory informacji i zaświadczenia.. 1 i 2, nie mają zastosowania w przypadku udzielania pomocy publicznej będącej pomocą de minimis albo pomocą de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie na podstawie decyzji, jeżeli w jej treści zostaną zawarte wszystkie elementy wymienione odpowiednio w § 3 oraz § 3a.ZAŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS..

z 2015 r., poz. 1023);pomocy de minimis.

Rozporządzenie Komisji (UE) Nr 1407/2013 z 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis .Warunkiem uznania pomocy, jako pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis wydanego przez organ uprawniony do pobierania opłaty.. z 2015 r. poz. 1983); Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 19 grudnia 2007 r. w sprawie zakładowego funduszu osób niepełnosprawnych (Dz.U.. Zaświadczenie to otrzymasz: w dniu zawarcia umowy o udzielenie ulgi lub zawarcia aneksu do tej umowy, w dniu wydania decyzji o umorzeniu należności z tytułu składek.Wzór dokumentu : Zaświadczenie o pomocy De Minimis..

Jeżeli otrzymasz pomoc de minimis, ZUS wyda Ci zaświadczenie o udzieleniu tej pomocy.

WE L 379/5 z 28.12.2006) oznacza pomoc przyznaną temu samemu podmiotowi gospodarczemu w ciąguZaświadczenia o pomocy de minimis wydawane na podstawie przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007r.. 2011 Nr 34, poz. 174 (1) Liczba stron: 2 Format pliku: .Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi uprzejmie informuje, że po uzgodnieniach z Ministrem Finansów dotyczących stosowania przepisów o pomocy de minimis w rolnictwie w odniesieniu do: zwolnienia z podatku od czynności cywilnoprawnych nabycia gospodarstw rolnych, o którym mowa w art. 9 pkt 2 ustawy z dnia 9 września 2000 r. o podatku od .Warunkiem skorzystania z pomocy de minimis jest uzyskanie zaświadczenia o pomocy de minimis wydanego przez właściwy organ uprawniony do pobierania opłaty.. D - Wpisujemy identyfikator gminy, zgodny z adresem zameldowania.Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych: Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o pomocy De Minimis: Opis: Dz.U.. Jeżeli nie mamy NIP, wpisujemy "nie posiadam" B - Wpisujemy imię i nazwisko.. I Nazwa podmiotu udzielającego pomocy publicznej Województwo Lubuskie Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego II Numer identyfikacji podatkowej (NIP) podmiotu udzielającego pomocy publicznej 973-05-90-332 III Siedziba i adres podmiotu udzielającego pomocy publicznej ul. Podgórna 7W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń..

Pobierz: WNIOSEK o skierowanie na szkolenie indywidualne grupowe.docx (docx, 19 KB)Zaświadczenie o udzieleniu pomocy de minimis.

UE L 379 z 28.12.2006, str. 5).Wzory, o których mowa w ust.. W przypadku opłaty za udzielenie zezwolenia na obrót hurtowy w kraju napojami alkoholowymi o zawartości powyżej 18 % organem właściwym jest Minister Rozwoju, Pracy i Technologii.Wysłany: Czw 14:33, 15 Lis 2018 Temat postu: korekta zaświadczenia o pomocy de minimis dzień dobry, proszę o odpowiedz, czy należy wystawić korektę zaświadczenia podatnikowi w sytuacji, kiedy nie wywiązał się z zapłaty w terminie określonym decyzją o odroczeniu terminu zapłaty podatku.Amortyzacja jednorazowa - ważne informacje: - łączna pomoc de minimis w ciągu 3 kolejnych lat nie może przekroczyć co do zasady 200 tys. euro, - brak zaświadczenia o pomocy de minimis nie pozbawia podatnika prawa do dokonywania jednorazowych odpisów amortyzacyjnych, może jednak uniemożliwić uzyskanie innej pomocy, w postaci np. dofinansowania na zakup środków trwałych, szkoleń .Pobierz: Oświadczenie wnioskodawcy o pomocy de minimis.doc (doc, 51 KB) Pobierz: de minimis -Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis.pdf (pdf, 1003 KB) Bony szkoleniowe i szkolenia.. UE L 379 z dnia 28 grudnia 2006 r.), regulującego zasady pomocy de minimis nie stosuje się .Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U..

Jednakże przepisów rozporządzenia Komisji (WE) Nr 1998/2006 w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.

Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Stan na dzień: 06/09/2020: Kategoria dokumentu: Pomoc Publiczna, Realizacja zadań publicznych: Tytuł dokumentu: Zaświadczenie o pomocy De Minimis: Opis: Dz.U.. W dniu 12 września 2014 r. Komitet Rady Ministrów przyjął nowelizacje dwóch rozporządzeń, kluczowych z punktu widzenia przedsiębiorców ubiegających się o tzw. pomoc de minimis oraz organów, które takiej pomocy udzielają.Pomoc de minimis - formularz.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.. C - Wpisujemy adres zameldowania..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt