Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis 2020
1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. z 2004r., Nr 123, poz. 1291 z późn.. Oświadczam, że w latach 2018, 2019, 2020 - nie otrzymałem pomocy de minimis*; - otrzymałem pomoc de minimis* w łącznej wysokości:oświadczenia o wielkości pomocy de minimis otrzymanej w roku, w którym podmiot ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat podatkowych oraz oświadczenia o nieotrzymaniu takiej pomocy w tym okresie (o których mowa w art. 37 ust.. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t.j.. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 marca 2010 r. w sprawie zakresu informacji przedstawianych przez podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (Dz.U.. W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. zm), oświadczam, iżOświadczenie przedsiębiorcy o nieotrzymaniu Pomocy Publicznej de Minimis/Pomocy Publicznej de Minimis w Rolnictwie/ Pomocy Publicznej de Minimis w Rybołówstwie Aktualizacja formularza: 18 grudnia 2018 r. Formularz: Pobierz plik "Oświadczenie RD-2.pdf" 171 kB.. W bieżącym roku kalendarzowym i w ciągu 2 poprzedzających go lat podatkowych nie otrzymałem(am):* - * pomocy de minimis, - * pomocy de minimis w rolnictwie lub w rybołówstwie..

WED-01-07 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis.

2.miejscowość, data Załącznik do karty usługi WE.III.0143.9.10.2019 Pieczęć Wnioskodawcy OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS Pełna nazwa (firma) albo imię i nazwisko oraz adres zamieszkania lub siedziba podmiotu ubiegającego sięPOMOC DE MINIMIS w LATACH 2014-2020 Prowadzący: Dawid Norbert Piwowarczyk Reda, 22 września 2016. pl .. • wszystkich zaświadczeń o pomocy de minimis, jakie otrzymał w roku, w kórym ubiega .. i przeznaczenia albo oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy.OŚWIADCZENIE o OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY de MINIMIS.. że w okresie od 01.01.2018 roku do .2020 roku* .. 1 pkt 2 ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 18, poz. 99)) oraz o pomoc inną niż pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (art. 37 ust .OŚWIADCZENIE O POMOCY DE MINIMIS Ja niżej podpisany/a, reprezentujący/a.. (nazwa firmy)OŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU / POMOCY DE MINIMIS W związku z art. 37 ust.. Oświadczam, że dane zawarte w niniejszej informacji są zgodne ze stanem faktycznym (podpisy osób uprawnionych do reprezentacji Wnioskodawcy).Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej pomocy de minimis na planowane przedsięwzięcie..

WED-01-05 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie .

2 pkt ustawy o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej.Formularz ZUS-RD-2 stanowi oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t .W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Nr 123, poz. 1291 z późn.. OŚWIADCZENIE O NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS.. zm.),Pomoc de minimis w rozumieniu art. 2 Rozporządzenia Komisji (WE) nr 1998/2006 z dnia 15 grudnia 2006 r. w sprawie stosowania art. 87 i 88 Traktatu do pomocy de minimis (Dz. Urz.. 1 pkt 1 i ust.. Rozporządzenia dotyczące pomocy de minimis wskazują zakres informacji, które powinien przedstawić podmiot ubiegający się o pomoc de minimis (art. 37 ust.. Dz. U. z 2018 r., poz. 362 z późn.. Pomoc de minimis to rodzaj nie podlegającej notyfikacji pomocy publicznej (ingerencji instytucji państwowych w postaci przyznania w jakiejkolwiek formie, pomocy danemu podmiotowi gospodarczemu .W przypadku braku lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. Imię i nazwiskoOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU/ NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS ..

WED-01-06 Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie.

1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (t. j. Dz. U. z 2018r., poz. 362), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w drodze .W przypadku nieprzekazania lub przekazania nieprawdziwych informacji o pomocy publicznej lub o pomocy de minimis, o których mowa w art. 39 ust.. zm.), Prezes Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów może, w .Title: Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie Author: esh Created Date: 12/16/2015 2:23:05 PMOświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwie Author: esh Last modified by: APawicz Created Date: 11/16/2017 9:10:00 AM Other titles: Oświadczenie o otrzymaniu/ nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie/rybołówstwieOŚWIADCZENIE O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS * W związku z art. 37 ust.. * * Zaznaczyć właściwe .. oświadczenie może być pociągnięta do odpowiedzialności karnej zgodnie z art. 297 §1 kk.. 1 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 r. o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy publicznej (Dz. U. Nr 123, poz. 1291, z późn.. 1 i 2 ustawy z dnia 30 kwietnia 2004 roku o postępowaniu w sprawach dotyczących pomocy .OŚWIADCZENIE WNIOSKODAWCY O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY DE MINIMIS w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu 2 (dwóch) ..

Dalsze korzystanie ze strony oznacza, że zgadzasz się na ich użycie.Pomoc de minimis - formularz.

nr 53 .Wzór oświadczenia podmiotu o nieotrzymaniu pomocy de minimis _____ data .. oświadczam, że przedsiębiorstwo1 nie otrzymało pomocy de minimis w roku, w którym ubiega się o pomoc, oraz w ciągu dwóch poprzedzających go lat.. W danych identyfikacyjnych należy podać NIP i REGON, a jeżeli nie nadano tych numerów albo jednego z nich należy wpisać numer PESEL, datę urodzenia lub serię i numer dowodu osobistego lub paszportu albo innego dokumentu potwierdzającego tożsamość obywatela UE.WED-01-04 Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis.. Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy publicznej pomocy de minimis na planowane .. Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2014-2020 oraz ze środków budżetu .O OTRZYMANIU / NIEOTRZYMANIU POMOCY de minimis / de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie W związku z ubieganiem się o udzielenie dofinansowania na realizację zadania współfinansowanego ze środków WFOŚiGW w Warszawie, na podstawie art. 37 ust.. WYPEŁNIJ I WYDRUKUJ.Składanie oświadczenia o nieotrzymaniu pomocy publicznej wraz z wnioskiem o dofinansowanie do wynagrodzeń za miesiąc styczeń 2017 r. .. pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (INF-O-PP) lub Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie inną niż pomoc de .We would like to show you a description here but the site won't allow us.Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 20 marca 2007 r. w sprawie zaświadczeń o pomocy de minimis i pomocy de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie (Dz.U.. _____ pieczęć i podpis osoby/osób upoważnionej/nych .W przypadku otrzymania przez Wnioskodawcę jakiejkolwiek pomocy de minimis w trakcie rozpatrywania Wniosku, należy niezwłocznie przesłać informacje o takiej pomocy wraz z kopiami zaświadczeń..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt