Przykładowe uzasadnienie wniosku o medal ken
W uzasadnieniu wniosku, w pierwszym zdaniu należy podać ogólny staż pracy zawodowej .Sposób wypełnienia wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej.. Dane ogólne a) imię i nazwisko .. Wzór wniosku stanowi załącznik do niniejszego pisma.W polu nr 17 należy wpisać inne posiadane wyróżnienia i odznaki np. medale KEN, Krzyże Zasługi dla ZHP „Zapytanie o udzielenie informacji o osobie" (KRK) należy wypełnić w punktach od 1 do 10.. We wniosku o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę na początku uzasadnienia należy podać .Informacja o składaniu wniosków o nadanie odznaczeń w 2020 roku.. a) imię i nazwisko a) .. b) imiona rodziców .. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. Wniosek o nadanie .Medal za Długoletnią Służbę przyznaje się w .. Wnioski o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę (w dwóch egzemplarzach) należy.. Komisja Edukacji Narodowej wyróżniła nauczycieli: Panią Beatę Lis - Nagrodą Kuratora Oświaty oraz Pana Lecha Paradowskiego - Medalem Komisji Edukacji Narodowej.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.. OPINIA Rady Pedagogicznej N DKO- przykładowy wzór; 13 grudnia 2018.. 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu .. Uzasadnienie nadania Medalu Dr inż. Katarzyna Jagodzińska pracuje jako nauczyciel akademicki od 01.10.2004r i specjalizuje się w ..

Przykładowe uzasadnienie wniosku na Medal KEN - wzór II 6.

W uzasadnieniu wniosku o nadanie odznaki „Zasłużony dla Kultury Polskiej" należy podać szczegółową charakterystykę działalności kandydata przyczyniającej się do propagowania polskiej kultury i sztuki w danym kraju.Druk wniosku o nadanie Medalu KEN musi być zgodny z załącznikiem nr 2 do rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad nadawania „Medalu Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia.. 9. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .Pod uzasadnieniem należy zamieścić podpis i pieczątkę imienną sporządzającego wniosek.. 9.Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .. "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" Dane ogólne.. Ordery i odznaczenia państwowe stanowią najwyższe wyróżnienie w Rzeczypospolitej Polskiej, ich wysoka ranga obliguje wszystkie organy składające wnioski o ich nadanie do szczególnej dbałości o jakość i rzetelność zawieranych w nich informacji.Tekst uzasadnienia mieści się w całości w poz.8 Uzasadnienie nadania Medalu..

Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe.

Pole nr 11 oraz 12.1 proszę pozostawić w niezmienionym stanie.. Uzasadnienie nadania Medalu.. Celem prezydenckiego projektu jest ustanowienie nowego odznaczenia - Medalu Stulecia Odzyskanej Niepodległości, którego nadanie stanowić będzie formę wyróżnienia osób .INFORMACJA CO POWINNO ZAWIERAĆ UZASADNIENIE WNIOSKU O ODZNACZENIE PAŃSTWOWE.. Wniosek KRS musi pozostać w pliku otwartym (bez podpisu).WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.. Formularze do pobrania:Pismo przewodnie zawierające imienną listę kandydatów do Medalu KEN podpisane przez osobę reprezentującą jednostkę organizacyjną sporządzającą wnioski (np. .. która działa w imieniu związku zawodowego).. Jak uzasadnić że osoba przewidziana do odznaczenia jest tą właściwą?Informacja o trybie składania wniosków o nadanie medalu KEN - Nagrody i odznaczenia .. „wzór wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej" i zaznaczone zostały kolorem niebieskim; .. Wszystkie składane wnioski o Medal Komisji Edukacji Narodowej dla nauczycielipowinny zawierać w uzasadnieniu pozytywną opinię rady pedagogicznej.WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE ze wskazówkami Pobierz 21.40 KB; JAK POWINIEN BYĆ PRAWIDŁOWO PRZYGOTOWANY WNIOSEK O ORDERY LUB ODZNA CZENIA PAŃSTWOWE Pobierz 27.50 KB; Wzór nr 3 - Formularz wniosku o nadanie odznaczenia resortowego -Medal KEN Pobierz 33.00 KBWniosek o nadanie Medalu za Długoletnią Służbę ..

Nie należy dołączać dodatkowych kartek z uzasadnieniem.

Udostępnił je naszemu portalowi.WNIOSEK O NADANIE "Medalu Komisji Edukacji Narodowej" 1.Dane ogólne.. Opracował: Stanisław Kłak.. Kilka dni temu otrzymał z resortu, podpisane przez ministra Macierewicza, uzasadnienie wniosku o nadanie medalu Misiewiczowi.. Odpowiedzialność za poprawne sporządzenie wniosku, pod względem formalnym i merytorycznym ponosi sporządzający wniosek.. WNIOSEK.. Wnioski o przyznanie orderów i odznaczeń oraz Medalu Komisji Edukacji Narodowej należy przesyłać na adres .1. wniosek o nadanie Medalu wyższego stopnia przedstawia się nie wcześniej niż po upływie 10 lat od ostatniego nadania, 2. wniosek o nadanie Medalu osobie, która w danym roku nabywa prawo do emerytury, przedstawia się najpóźniej w dniu rozwiązania stosunku pracy z tą osobą, 3. wprowadzono nowy wzór wniosku o nadanie Medalu.Formularz wniosku o nadanie Medalu za Długoletnie Pożycie Małżeńskie.. Uzasadnienie nadania Medalu.. Wiadomo,że sprawa jest indywidualna dla każdego , ale jakich reguł należy przestrzegać aby wniosek był wypełniony poprawnie pod względem merytorycznym.. Organ przedstawiający wniosek ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania .Informację o opinii i dacie posiedzenia rady pedagogicznej należy podać w ostatnim zdaniu uzasadnienia..

Załączniki: Wzór wniosku o nadanie orderu - odznaczenia a)imię i nazwisko.

Formularz wniosku o nadanie odznaczenia wojskowego o charakterze pamiątkowym mającego w nazwie wykaz "Gwiazda" Wzór notatki zawierającej zestawienie nazwisk osób proponowanych do orderów.Wniosek o nadanie odznaczenia ZOSP RP dla członków OSP, osób zasłużonych, itp. (Medal im.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa) .W przypadku składania wniosku o nadanie medalu dla dyrektora szkoły opinia rady pedagogicznej nie jest wymagana.. MEDAL KOMISJI EDUKACJI.. Będą też miały prawo do korzystaniajak napisać uzasadnienie wniosku o dofinansowanie na studia podyplomowe - jestem osobą poszukującą .. Kto dostanie Medal Stulecia Odzyskanej Niepodległości?. Do wniosku o nadanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej nie załącza się „zapytania o udzielenie informacji o osobie".. Rzeszów, dnia 30 września 2008 r. JAK SPORZĄDZIĆ.. Medal Komisji Edukacji Narodowej może być nadawany pośmiertnie.. Terminarz.. Materiał pomocniczy dlaDo wniosku o nadanie Medalu wymagane jest dołączenie oświadczenia kandydata do Medalu zawierającego: - zgodę na przetwarzanie danych osobowych w zakresie, w jakim wymaga tego niniejszy regulamin, - zgodę na opublikowanie na stronie internetowej Kuratorium Oświaty we Wrocławiu ( link - odznaczenia państwowe i .Czy ktoś może przedstawić jak powinno wyglądać poprawne uzasadnienie wniosku o nadanie odznaczenia i medalu?. Komisji Edukacji Narodowej", trybu przedstawiania wniosków, wzoru medalu, trybu jego wręczania i sposobu noszenia 7 .. Lekarz bez kolejki Działacze opozycji i osoby represjonowane będą mogły, zgodnie z ustawą, korzystać poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej np. w szpitalach.. Uzasadnienie wniosku, ze szczególnym uwzględnieniem zasług po otrzymaniu ostatnio nadanego orderu lub .. 6.Zawarte dane we wniosku o osobach są przypadkowe, Wzorcowy - przykładowy wniosek o nadanie BRĄZOWEGO MEDALU ZA DŁUGOLETNIĄ SŁUŻBĘ.. a) imię i nazwisko.. B.Chomicza, Złoty Znak Związku, Medal "Za zasługi dla pożarnictwa" Nowe druki wniosków .. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 20 września.. Dane ogólne.. 8.Uzasadnienie nadania Medalu.. Wniosek o nadanie odznaczenia dla zbiorowości (dla OSP, instytucji itp.) (Medal im.. Wzór wniosku o przyznanie nagrody ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania za osiągnięcia w zakresie pracy dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej.okolicznościach pomoc mogą dostać też osoby o wyższych dochodach - wniosek trzeba odpowiednio uzasadnić.. Rubrykę Nr 9 wypełnia Lubuski Kurator Oświaty.. !Medal za Długoletnia Służbę jest nadawany za wzorowe, wyjątkowo sumienne wykonywanie obowiązków wynikających z pracy zawodowej w służbie Państwa osobom, które wyróżniają się spośród grona współpracowników o podobnym stażu pracy.. Data: 2017-01-25, rozmiar: 36 KB.. Wnioski o nadanie orderów i odznaczeń państwowych można składać do Podlaskiego Kuratora Oświaty do 31 stycznia 2020 r., natomiast wnioski o przyznanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej do 28 lutego 2020 r. z 2000 r.Na wniosek Dyrektora Szkoły Podstawowej Nr 1 w Ząbkowicach Śl..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt