Odmowa udzielenia informacji publicznej przetworzonej
W wielu krajach za informację publiczną uznaje się dostęp do posiedzeń rządu z możliwością rejestracji obrazu i dźwięku, a także metadane uważane za integralną część danych właściwych, czy rozkłady jazdy, komunikaty .Z tego względu wezwano wnioskodawcę do wykazania interesu publicznego (art. 3 ust.. Wspomniany proces powstawania tej informacji skupia podmiot zobowiązany do udzielenia .Polecamy: Odmowa udzielenia informacji publicznej w prasie.. Uzasadnienie faktyczne decyzji powinnoZ odmową udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy podmiot do którego trafiło żądanie dochodzi do wniosku, że na podstawie art. 5 u.d.i.p.. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej nie oznacza, że w każdym przypadku wyłączona jest tym samym możliwość udostępnienia informacji w ogóle.. 2 tej ustawy, przepisy k.p.a.Skarżący zarzucił Wójtowi Gminy B. także naruszenie art. 14 ust.. Każda informacja o sprawach publicznych, zgodnie z art. 1 ust.. Jeżeli żądanie wnioskodawcy, w zakresie niewymagającym przetworzenia jest możliwe do .18 grudnia 2018 r. Trybunał Konstytucyjny wypowie się na temat informacji publicznej przetworzonej, która przysparza osobom walczącym o jawność wiele problemów.. Wyrok będzie dotyczył sprawy, która toczyła się od 2012 roku i zakończyła się wyrokiem NSA z 7 sierpnia 2014 r., który oddalił skargę kasacyjną wnioskodawcy..

Decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej.

Ten zaś bez zbędnej zwłoki, nie dłużej jednak niż w terminie 14 dni, powinien jej udzielić.. Czym się różni zwykły interes publiczny od szczególnie istotnego?. Forma odmowy udostępnienia informacjiPodkreślił ponadto, że zgodnie z art.16 ust.1 u.d.i.p.. Zgodnie z tym artykułem prawo do informacji publicznej podlega ograniczeniu ze względu na prywatność osoby fizycznej lub tajemnicę przedsiębiorcy.Udostępnianie informacji publicznych następuje w drodze: 1) ogłaszania informacji publicznych, w tym dokumentów urzędowych, w Biuletynie Informacji Publicznej, 2) na wniosek, 3) w drodze wyłożenia lub wywieszeniaw miejscach ogólnie dostępnych, 4) przez zainstalowane urządzeniaumożliwiające zapoznanie się z tą informacją.Odmowa udostępnienia lub częściowe udostępnienie informacji publicznej poprzez wydanie decyzji administracyjnej..

A to ...Definicja informacji przetworzonej.

Odmowa udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak wykazania szczególnego interesu publicznego.. 1 pkt 1 ustawy o dostępie do informacji publicznej, prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienie do uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego.Zgodnie z dotychczasowym prawem obywatel mógł wystąpić do urzędu o udzielenie informacji publicznej.. Są również orzeczenia Naczelnego Sądu Administracyjnego stwierdzające, że w ocenie sądu odmowa informacji ze względu na fakt, że nie stanowi ona informacji publicznej winna nastąpić w drodze decyzji np. wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego z dnia 16 stycznia 2004 r.Należy równocześnie podkreślić, że odmowa udzielenia informacji przetworzonej nie jest jednoznaczna z odmową udzielenia informacji w ogóle bowiem zgodnie z u.d.i.p.. Udostępnianie informacji na wniosek następuje "bez zbędnej zwłoki", nie później niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku (art. 13, ust.2).Z odmową udzielenia informacji publicznej mamy do czynienia, gdy podmiot do którego trafiło żądanie dochodzi do wniosku, że na podstawie art. 5 u.d.i.p.. w przypadku informacji publicznej nie mającej charakteru przetworzonej wnioskodawca nie ma obowiązku uzasadniania, że dostęp do informacji, o którą się zwraca, leży .Prawo dostępu do informacji publicznej gwarantowane jest przez Konstytucję Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (art. 61), natomiast tryby udzielania informacji, o których mowa w art. 61 ust..

Definicja informacji przetworzonej.

- odmowa udzielenia informacji publicznej następuje w drodze decyzji administracyjnej, a do takiej decyzji stosuje się - jak stanowi art. 16 ust.. Postulaty de lege ferenda.. Pojęcie „informacja przetworzona" nie jest wprost uregulowane w ustawie o dostępie do informacji publicznej.Jeśli wnioskodawca nie wykaże, że uzyskanie danej informacji publicznej jest szczególnie istotne dla interesu publicznego, podmiot zobowiązany powinien wydać decyzję o odmowie udzielenia .Czasopismo "Prawo Zamówień Publicznych" zostało założone przez Instytut Zamówień Publicznych w 2004 r. .. Obowiązek udostępniania informacji publicznej przez podmioty prywatneZgodnie z art. 3 ustawy z 6.9.2001 r. o dostępie do informacji publicznej (Dz.U.. 2 ustawy o dostępie do informacji publicznejOdmowa udzielenia informacji przetworzonej z uwagi na brak interesu publicznego, o jakiej mowa w art. 3 ust..

informacji udzielić nie może.

16 ust.. Ustawa o koronawirusie przewidziała jednak, że w czasie epidemii .Zgodnie z ustawą (art. 10, ust.1) informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej jest udostępniana na wniosek zainteresowanego.. informacji udzielić nie może.. 1 i 2 Konstytucji RP zostały określone w ustawie z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.. 1, który brzmi, że: "udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i formie zgodnych z wnioskiem", ponieważ domaga się on informacji prostej nie przetworzonej, a Wójt Gminy B. rozpoznaje wniosek w zakresie informacji przetworzonej, czyniąc to .Odmowa udzielenia informacji przetworzonej fotolia.pl Zgodnie z art. 3 ust.. Artykuł pochodzi z miesięcznika Przegląd Prawa Publicznego 2016/12>> 1.. Nr 112, poz. 1198), prawo do informacji publicznej obejmuje uprawnienia do: uzyskania informacji publicznej, w tym uzyskania informacji przetworzonej w takim zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego, wglądu do dokumentów .Odmowa udzielenia informacji przetworzonej .. 1 udip) — natomiast odmowa .Udostępnienie informacji publicznej przetworzonej wymaga wykazania szczególnie istotnego interesu publicznego .. oddalającego skargę na decyzję Generalnego Inspektora Kontroli Skarbowej w przedmiocie odmowy udostępnienia informacji publicznej.. Jednym z wyjątków, kiedy należy stosować Kodeks postępowania administracyjnego w postępowaniu o udzielenie informacji publicznej, jest wydanie decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej.Informacja publiczna - informacja wydawana przez rząd, rzadziej - w niektórych krajach przez sądy i inne instytucje, także stowarzyszenia czy fundacje.. 1 udip), a następnie odmówiono udzielenia odpowiedzi ze względu na niewykazanie owej przesłanki (art. 17 ust.. W zasadzie w większości spraw urzędy mogą nas olać gdy pytamy np na jakiej .Wniosek o udzielenie informacji publicznej Skierowany do podmiotu zobowiązanego do udzielenia informacji publicznej wniosek wyznacza ramy podmiotowe i przedmiotowe postępowania w sprawie udzielenia informacji publicznej.Oznacza to, że tylko organ będący adresatem wniosku może go rozpatrzyć a postępowanie wszczęte wnioskiem co do zasady powinno dotyczyć oceny możliwości udzielenia .W przypadku, gdy organ zobowiązany do udostępnienia informacji odmawia jej udostępnienia (powołując się na jeden z przewidzianych w ustawie dip 1 wyjątków - albo, jak czasem zdarza się w praktyce, nie podając żadnego uzasadnienia), osobie składającej wniosek o informację przysługują określone środki odwoławcze.. 2 ustawy, powiadomić pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia żądanej informacji z uwagi na to, iż ma ona charakter informacji publicznej przetworzonej i wskazać, że jej udostępnienie może nastąpić 1 ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (dalej: u.d.i.p.. Autor wniosku zwrócił się do Urzędu Kontroli Skarbowej .Przy udostępnianiu informacji prostej nie wolno od nas żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust..Komentarze

Brak komentarzy.