Dokumentacja osobowa i płacowa - archiwum
Archiwum to obejmuje obszar całej Polski i przyjmuje dokumentację osobową i płacową od: pracodawców, których postawiono w stan likwidacji lub których upadłość ogłoszono,Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej: dane kontaktowe.. Archiwum Państwowe w Łodzi 91-415 Łódź, pl. Wolności 1, tel.. Szyby Rycerskie 22: Zakład Archiwalny Składnica SP.. dokumentacji osobowo-płacowej na adres: Archiwum Państwowe w Piotrkowie Trybunalskim.. : - dokumentacja osobowa z lat 1982-2008 - dokumentacja płacowa z lat 1983-2008, w tym: - listy płac 1984-2008Dokumentacja osobowa i płacowa 5 maja 2015 W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.W archiwum tym - pod numerem telefonu 22 635 68 22 - działa punkt konsultacyjno-informacyjny.. Dokumentacja osobowa i płacowa W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.Zgodnie z art. 13 ust.. Zakład pracy jest zobowiązany przechowywać listy płac, karty wynagrodzeń albo inne dowody, na podstawie których następuje ustalenie podstawy wymiaru emerytury lub renty .W celu odnalezienia dokumentacji należy wpisać dane bez polskich znaków diakrytycznych np. Lodz zamiast Łódź W bazie zamieszczono dane o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych , urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą .Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców Ewidencja przechowawców akt osobowych i płacowych znajduje się na stronie Naczelnej Dyrekcji Archiwów Państwowych pod adresem:Zadania..

8.Dokumentacja osobowo-płacowa.

Stawki 2, Warszawa), gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO.. Andrzeja Wojtasika w Krynicy Morskiej, umowa przechowania nr 2/09 z dnia 08.04.2009r.. W oparciu o podane przez Panią/Pana dane osobowe Administrator nie będzie podejmował zautomatyzowanych decyzji, w tym decyzji będących wynikiem profilowania w rozumieniu RODO.. Jednak do czasu wejścia w życie ustawy z dnia 17 października 1991 r. o rewaloryzacji emerytur i rent, o zasadach ustalania emerytur i rent oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. Nr .. Podstawowym zadaniem archiwum jest przechowywanie i udostępnianie dokumentacji płacowej i osobowej pracowników, do której przechowywania zasadniczo przepisy zobowiązują pracodawców, w przypadku, gdy pracodawca zostanie postawiony w stan likwidacji lub upadłości, zaś sąd rejestrowy stwierdzi brak środków na dalsze właściwe przechowywanie tej dokumentacji.Jest archiwum dokumentacji.. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Ogólne Rozporządzenie") Archiwum Państwowe w Gdańsku informuję, że >>> czytaj dalejDla dokumentacji osobowej okres przechowania wynosi i wynosił 50 lat..

Prosimy o składanie wniosków pisemnych.Dokumentacja osobowa i płacowa .

Akta płacowe (listy płac, karty wynagrodzeń) przechowuje się obecnie również 50 lat.. Archiwum to prowadzi największą w Polsce internetową bazę danych o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.BAZY DANYCH OGÓLNODOSTĘPNE.. SZANOWNI PAŃSTWO, Prosimy o kierowanie podań ws.. z o.o. Ożarów Mazowiecki 05-850 Poznańska 44. z o.o. w Łódź.. 27 maja 2015 Nie jesteśmy w stanie udzielać telefonicznie informacji o miejscach przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej.. Oddział w Tomaszowie Mazowieckim.. 3 tej ustawy, oraz prowadzenie i administrowanie bazą .Archiwum Dokumentacji Osobowej i Płacowej przechowuje dokumentację osobową i płacową następujących firm.. pocz. 164; adres internetowy).. Do zadań Archiwum Państwowego w Warszawie należy również prowadzenie spraw przechowywania dokumentacji o czasowym okresie przechowywania w zakresie ustalonym Ustawą z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, w szczególności realizacja zadań wynikających z art. 51 u ust.. Baza firm zlikwidowanych zawiera informacje o dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców przechowywanej w archiwach państwowych, urzędach administracji centralnej i terenowej oraz u przedsiębiorców i innych przechowawców, którzy prowadzą w tym zakresie działalność gospodarczą.Dokumentacja osobowa i płacowa..

Jego wyjątkowością jest posiadanie dokumentów kancelarii typowej dla średniowiecza, kancelarii pruskiej, austriackiej i rosyjskiej, a także dokumentów autonomicznego województwa śląskiego z okresu międzywojnia.Dokumentacja osobowa i płacowa.

Od 1 kwietnia 2003 r. w związku z wejściem w życie ustawy z dnia 18 grudnia 2002 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 241, poz. 2074) wiele osób poszukuje dokumentacji związanej z przebiegiem ich zatrudnienia.Ustawa z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2018 r., poz. 217 z późn.. 1 i ust.. (43) 827-16-42Od 2019 r. pracodawca przekaże dokumentację osobową i płacową na przechowanie wyłącznie przedsiębiorcom zajmującym się czasowym przechowywaniem dokumentacji, którzy zostaną wpisani do .Zarówno akta osobowe, jak i płacowe muszą być przechowywane przez 50 lat, co wynika z przepisów emerytalno-rentowych, prawa pracy i archiwizowania dokumentacji.. zm.) stanowi, że działalność gospodarczą w zakresie przechowania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców mogą prowadzić jedynie przedsiębiorcy posiadający wpis do rejestru przechowawców akt osobowych i płacowych .Archiwum Państwowe w Katowicach należy do grupy największych w Polsce.. 4 MEDIA S.A. w upadłości.. (42) 632-62-01; Archiwum Państwowe w Łodzi Oddział w Sieradzu 98-200 Sieradz, ul. POW 5, tel.. Warszawa 02-871 ul. Dane o miejscach przechowywania akt pracowniczych po zakładach z całej Polski można znaleźć w Internecie w dwóch bazach danych o zasięgu ogólnopolskim, wskazujących miejsca przechowywania dokumentacji pracowniczej nieistniejących już zakładów pracy.Daty krańcowe dokumentacji przechowywanej w archiwach państwowych Rodzaj dokumentacji Źródło; SYNKRET S.A. w upadłości z siedzibą w Bytomiu - Bytom, ul. Gdańsk .W 2004 r. utworzone zostało Archiwum Państwowe Dokumentacji Osobowej i Płacowej (05-822 Milanówek, ul. Stefana Okrzei 1, skr..

pocz. 164, adres ...Pierwsze archiwum o charakterze historycznym na Suwalszczyźnie, Archiwum Państwowe w Suwałkach, rozpoczęło działalność w 1921 r. Zgromadziło archiwalia pozostałe po administracji ogólnej i specjalnej guberni suwalskiej różnych szczebli.

Zamiany 16/28.. Dokumenty osobowo-płacowe - przechowywane przez Archiwum Państwowe w Łodzi.. Podanie można pobrać pod adresem: podanie - osobowo-płacowaEwidencja zawiera wykaz przechowawców akt osobowych i płacowych (aktywnych i wykreślonych), natomiast baza "Miejsca przechowywania dokumentacji osobowej i płacowej pracodawców" Archiwum Państwowego w Warszawie służy do ustalenia, który z przechowawców dysponuje dokumentacją wskazanego zakładu pracy._Cennik wydawanych przez Archiwum zaświadczeń, odpisów i kserokopii _ Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Kultury w sprawie maksymalnej wysokości opłat za sporządzenie odpisu lub kopii dokumentacji o czasowym okresie przechowywania (dz. U. z 2005 r., nr 28, poz. 240) za wykonanie kopii względnie odpisów dokumentów do celów emerytalno-rentowych pobierane są następujące opłaty:Dokumentacja osobowa i płacowa..Komentarze

Brak komentarzy.