Minimalny dodatek funkcyjny dla kierownika
Rozporządzenie z 29.1.2016 r. określiło mnożniki kwoty bazowej służące do ustalenia wysokości dodatku funkcyjnego dla osób zajmujących wyższe stanowiska w służbie cywilnej w przedziale od 0,2 do 2,05.. Dodatek funkcyjny może być przyznany przez pracodawcę samorządowego pracownikom zatrudnionym na samodzielnych stanowiskach, w związku z pełnioną przez nich funkcją.. Jego zadaniem jest rekompensowanie pracownikowi zwiększonego nakładu pracy i większej odpowiedzialności.. 2.Tabela stawek dodatku funkcyjnego stanowi załącznik nr 2 do rozporządzenia o wynagradzaniu w jednostkach samorządu.. Wysoko ść dodatku funkcyjnego dla dyrektora szkoły ustala Prezydent m.st. Warszawy uwzgl ędniaj ąc: 1) liczb ę oddziałów i struktur ę organizacyjn ą szkoły; 2) zło żono ść zada ń wynikaj ących z zajmowanego stanowiska oraz warunki społeczne i środowiskowe, w jakich szkoła funkcjonuje.. Wysokość dodatku funkcyjnego powinna zależeć od zakresu odpowiedzialności kierownika, hierarchii zajmowanego .Odpowiedź: Zapis przyznający dodatek funkcyjny tylko kierownikom z pominięciem ich zastępców jest zgodny z prawem.. W przypadku świetlicy ma do niego prawo tylko jej kierownik, a nie każdy wychowawca.. Dodatek ten ma stanowić rekompensatę za ich zwiększoną odpowiedzialność.. Według nowych przepisów nie powinni oni otrzymywać dodatku .Dodatek specjalny dla osób, o których mowa w art. 36 ust..

Nie można jednoznacznie stwierdzić ...Dodatek funkcyjny.

Wynagrodzenie nauczyciela składa się, poza wynagrodzeniem zasadniczym, z różnych dodatków.. Kierownik wydziału i kierownik USC mogą znajdować się w jednaj kategorii zaszeregowania, pod warunkiem jednak, że nie będzie ona niższa niż minimalna kategoria przypisana dla danego stanowiska w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie .Jak określić prawo do dodatku funkcyjnego dla pracownika samorządowego.. W 2009 r. problematyka wynagrodzeń pracowników samorządowych została ujednolicona w jednym akcie prawnym - rozporządzeniu Rady Ministrów z 18 marca 2009 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych.premia dla kierowników gminnych jednostek.. - napisał w Różne tematy: Mam pytanie do samorządowców jaki akt reguluje w ich gminach premie dla kierowników gminnych jednostek organizacyjnych, ponieważ zgodnie z kodeksem pracy w regulaminach wynagradzania nie moga być określane wynagordzenia osób zarządzających a ustawa o pracownikach samorządowych tez premii nie reguluje więc nie .2.. Tabela dotycząca pracowników zatrudnionych: w urzędach gmin, starostwach powiatowych i m.in. urzędach marszałkowskich zawiera 22 kategorie zaszeregowania.dodatek funkcyjny - napisał w Zatrudnianie i zwalnianie: Czy dodatek funkcyjny dla kierownika ops od stycznia br. ustalamy kwotowo, czy pozostaje bez zmian procentowy?Aby mógł otrzymywać dodatek funkcyjny, zaproponowano mu zmianę stanowiska na kierownika gospodarczego - grupa XIII..

Dodatek funkcyjny związany jest z pełnieniem określonej funkcji kierowniczej przez pracownika.

300 zł co miesiąc na rękę.. 3 lubDodatki funkcyjne dla innych pracowników samorządowych zależą od stawek przypisanych do konkretnych stanowisk w załącznikach do rozporządzeń z 2 sierpnia 2005 r.Największą zaletą stosowania dodatku funkcyjnego jest możliwość kształtowania wysokości wynagrodzeń w tych firmach, które nie mają w swojej strukturze stanowisk typu brygadzista czy kierownik zmiany, a jednak pewne osoby w rzeczywistości pełnią obowiązki w tym zakresie.. Dokładnie do dodatku uprawnieni są nauczyciele, którym powierzono stanowisko dyrektora lub wicedyrektora przedszkola, szkoły, placówki lub innej jednostki organizacyjnej, albo inne stanowisko kierownicze przewidziane w statucie szkoły.Przeczytaj także: Dodatek za godziny nadliczbowe a kadra zarządzająca Kierownik bez dodatku za nadgodziny Przypomnijmy, zgodnie z art. 151 4 § 1 K.p., pracownicy zarządzający firmą w imieniu pracodawcy oraz kierownicy wyodrębnionych komórek organizacyjnych są (w razie wystąpienia konieczności) zobligowani do wykonywania obowiązków służbowych w czasie wykraczającym poza .Stawka dodatku funkcyjnego Procent najni Ŝszego wynagrodzenia zasadniczego 1 5-15 2 6-20 3 8-30 4 10-50 5 12-70 6 15-100 Tabela B Tabela stawek dodatku funkcyjnego dla pracowników zatrudnionych w jednostkach organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust..

Dodatek funkcyjny przysługuje od pierwszego dnia zatrudnienia na stanowiskach, o których mowa w § 14 ust.

Zasady przyznawania dodatku funkcyjnego zmieniły się diametralnie w nowych przepisach o pracownikach samorządowych.. W przepisach ustawy ani rozporządzenia nie uregulowano żadnych zasad przyznawania dodatków funkcyjnych dla pracowników umownych.Dodatek funkcyjny jest związany z powierzeniem nauczycielowi stanowiska dyrektora lub wicedyrektora szkoły.. Dwóch pracowników jest zatrudnionych na kierowniczych stanowiskach, ale nie kierują zespołem.. Pracodawcy wliczają dodatki do ustawowej podwyżki.. Zgodnie z prawem, dodatek motywacyjny przyznaje się na czas określony, nie krótszy niż 2 miesiące i nie dłuższy niż 6 miesięcy, w wysokości nie wyższej niż 50 proc. otrzymywanego przez nauczyciela .Dodatek funkcyjny dla nauczyciela.. Posiada wieloletnie doświadczenie na stanowiskach kadrowych w jednostkach samorządowych, w tym przez 11 lat jako kierownik działu organizacji, kadr i płac.Ustalenie wysokości dodatku funkcyjnego.. W przypadku pracowników zatrudnionych w urzędach gmin, starostwach powiatowych i urzędach marszałkowskich, kwoty dodatku funkcyjnego przyznawane są w wysokości od 40 do 250% najniższego wynagrodzenia zasadniczego.Wyższa płaca minimalna, czyli fikcja..

Do dodatków nauczycielskich należy dodatek mieszkaniowy, motywacyjny, za wysługę lat oraz funkcyjny.Dodatek funkcyjny § 2.

Określa to załącznik nr 3 do rozporządzenia.Dodatek funkcyjny to składnik wynagrodzenia, który jest związany z wykonywaniem przez pracownika funkcji kierowniczej, i przysługuje osobom pełniącym funkcje kierownicze także w formie p.o. Na taki bonus mogły od tego roku liczyć osoby, które zarabiają .Kolejne ustępy tego przepisu stanowią, że pracownikom samorządowym mogą zostać przyznane również i inne składniki wynagrodzenia, takie jak dodatek funkcyjny, dodatek specjalny czy nagroda .Pracownicy zatrudnieni w samorządowych jednostkach organizacyjnych - a więc również pracownicy instytucji pomocy społecznej - posiadają status pracowników samorządowych.. 3 ustawy, przysługuje w kwocie wynoszącej co najmniej 20% i nieprzekraczającej 40% łącznie wynagrodzenia zasadniczego i dodatku funkcyjnego, a w urzędach miasta stołecznego Warszawy, miast (miast na prawach powiatu) powyżej 300 tys. mieszkańców - w kwocie .Stałość dodatku funkcyjnego polega na tym, że raz przyznany dodatek powinien być wypłacany do czasu, aż nie ulegną zmianie warunki umowy o pracę, w szczególności powierzone stanowisko pracy (przykład 2).. W regulaminie organizacyjnym i statucie biblioteki jest określone, że pracę działów nadzorują kierownicy.. Fakt, że dany pracownik otrzymuje taki dodatek, nie wymusza .. Stanowisko kierownika gospodarczego jest stanowiskiem pomocniczym i obsługi.. 3. Wysokość wynagrodzenia Kierownika ustala Burmistrz Miasta Sulejówka.. Dodatek ten ma na celu rekompensować trudności realizowanych przez kierownika zadań oraz jego większą odpowiedzialność (praca na stanowisku .Dodatek funkcyjny pracownika samorządowego.. Regulamin wynagradzania w urzędzie gminy przewidywał dodatek funkcyjny dla kierowników działów.Minimalny miesięczny poziom wynagrodzenia zasadniczego dla pracowników samorządowych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę określają przepisy rozporządzenia Rady Ministrów.. Obecnie dodatek funkcyjny może zostać przyznany pracownikowi samorządowemu natomiast obligatoryjnie przysługuje jedynie pracownikom zatrudnionym na podstawie wyboru i mianowaniaDrugie pytanie dotyczy dodatku funkcyjnego dla kierownika działu.. Maria Kucharska-Fiałkowska.. Pełnienie funkcji wychowawcy świetlicy nie bowiem jest tożsame z funkcją wychowawcy klasy.Przyznawane są też dodatki funkcyjne, np. dla dyrektorów i wicedyrektorów szkół, kierowników warsztatów szkolnych czy świetlic.. Niejasne i zmieniające się przepisy sprawiają jednak, że samorządy mają problem z przyznawaniem i prawidłowym obliczaniem dodatku .Dodatek funkcyjny za zastępstwo To, czy pracownikowi będzie przysługiwał dodatek funkcyjny za zastępstwo nieobecnego pracownika, który ma prawo do dodatku funkcyjnego, zależy od regulaminu pracy danego zakładu, umowy o pracę pracownika lub odrębnych przepisów, którymi objęty jest dany pracownik.. Kierownik decyduje o awansowaniu, nagradzaniu i podwyżkach wynagrodzeń pracowników..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt