Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu
Ustanawia się go dla ochrony praw osoby, która z powodu nieobecności nie może prowadzić swoich spraw, a nie ma pełnomocnika.Niezbędność decyzji Trybunału Sprawiedliwości do wydania wyroku przez sąd odsyłający, jako przesłanka dopuszczalności wniosku o wydanie orzeczenia w trybie prejudycjalnym Powołanie sędziego do pełnienia urzędu na stanowisku sędziego sądu wyższego szczebla a rozpoznanie sprawy przydzielonej w dotychczasowym miejscu służbowymSądu wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu dłużnika Jacka Nowaka w postępowaniu egzekucyjnym prowadzonym przez Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu Romana Lipińskiego (obecnie Zastępcę Jakuba Witosławskiego) pod sygnaturą akt Km 2833/15.zamieszkania, miejsce jego pobytu nie jest znane.. Dowód: akta egzekucyjne jw.. W sprawach o roszczenia alimentacyjne, jak również w sprawach o ustalenie pochodzenia dziecka i o związane z tym roszczenia, przewodniczący przed ustanowieniem kuratora przeprowadzi stosowne dochodzenie w celu ustalenia miejsca zamieszkania lub pobytu pozwanego.Otrzymałam z sądu wniosek o zniesienie współwłasności wraz z wnioskiem o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu uczestnika postępowania.. Wniosek taki należy uprawdopodobnić - na przykład wskazując, iż pozwany został wymeldowany z ostatnio znanego adresu lub wyprowadził się nie .WNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA DORĘCZEŃ DLA NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU 1..

Wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego ..... .

Z wnioskiem o ustanowienie takiego kuratora może wystąpić osoba, która ma w tym interes prawny, np. chce wytoczyć przeciwko nieobecnemu powództwo.Podkreśla się, że wystąpienie z takim wnioskiem i w konsekwencji ustanowienie kuratora dla strony powinno mieć miejsce dopiero po wyczerpaniu środków zmierzających do ustalenia miejsca .UZASADNIENIE.. To jest krok w złym kierunku - doświadczone osoby nie będą chciały pełnić funkcji, co wydłuży postępowania.Aleksandra Partyk: Jeśli nie jest znany aktualny (i faktyczny) adres pozwanego, należy w pozwie złożyć stosowny wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego.. Podstawę prawną ustanowienia takiego kuratora stanowi art. 144 kodeksu postępowania cywilnego, zgodnie z którym przewodniczący składu orzekającego ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.Mikasaty napisał w dniu 09.03.2011 o godzinie 20:16:47 :..

Wnoszę o ustanowienie dla p.

Jeżeli w/w działania okazały się bezskuteczne, można złożyć do sądu wniosek o kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.. W drugim przypadku, znacznie trudniejszym nie wiadomo, kto jest spadkobiercą - ani gdzie mieszka, ani jakie nosi imię i nazwisko, ani czy w ogóle żyje - wtedy niezbędne jest .Kuratora dla nieobecnego ustanawia sąd opiekuńczy właściwy ze względu na ostatnie miejsce zamieszkania lub pobytu osoby nieobecnej.. Zgodnie z regulacjami Kodeksu postępowania cywilnego w tym zakresie, przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.. Komornik przeprowadził na ten temat wywiad wśród sąsiadów, zaciągał również informacji w Centrum Personalizacji Dokumentów MSW..

Natomiast czym innym jest ustanowienie kuratora dla osoby nieobecnej.

W tym stanie rzeczy konieczne jest ustanowienie kuratora do reprezentowania interesówKurator do chwili zgłoszenia się strony lub jej przedstawiciela będzie odbierał pisma adresowane do osoby nieznanej z miejsca pobytu i zapewni ochronę jej praw.. Osoby te muszą otrzymać odpis ww.. S. (), a nadto na podstawie art. 177 § 1 pkt 6 k.p.c. zawiesił postępowanie w sprawie ().. Sąd I instancji podał, iż przesłankę ustanowienia kuratora stanowi uprawdopodobnienie, że miejsce pobytu .Z praktyki wynika, że ustanowienie przez sąd kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu członka bliskiej rodziny strony postępowania bardzo często powoduje, że nieznany z miejsca pobytu „odnajduje się".. kuratora dla doręczeń dla nieznanego z miejsca pobytu; 2. jako kandydata na kuratora proponuję starszego pracownika socjalnego tut.4 grudnia 2014 r. powódka wniosła o ustanowienie kuratora dla pozwanych, nieznanych z miejsca pobytu, informując sąd, że występowała do Centrum Personalizacji Dokumentów Ministerstwa Spraw Wewnętrznych, skąd otrzymała informację, iż pozwani nie są zameldowani na terenie Polski.Zwykle więc w takich przypadkach powodowi nie pozostaje nic innego, jak wnioskować o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu..

Mai Prus - Bugayskiej o zwolnienie z funkcji kuratora p o s t a n a w i a: 1) zwolnić adw.

UzasadnieniePodstawa prawna ustanowienia kuratora osoby nieznanej z miejsca pobytu - Wniosek o ustanowienie kuratora Właściwe przepisy prawa znajdują się w art. 144 oraz 143 Kodeksu postępowania cywilnego.. Uprawdopodobnienie - przesłanka warunkująca wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytuWNIOSEK O USTANOWIENIE KURATORA DLA POZWANEGO NIEZNANEGO Z MIEJSCA POBYTU Na podstawie art. 143 i 144 k.p.c. wnosz ę o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego .. (imi ę i nazwisko) UZASADNIENIE W uzasadnieniu nale ży uprawdopodobni ć, że obecne miejsce pobytu pozwanego nie jest znane.§ 1.. Nie jestem jednak pewna na czym ma polegać moja rola, jakie mam obowiązki i jakie prawa.Skarżąca wnosząc do Sądu wniosek o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu kierowała się przede wszystkim dobrem postępowania egzekucyjnego, gdyż w jego trakcie dłużnik nie odebrał żadnej korespondencji, nie skontaktował się ani z komornikiem ani z wierzycielem, a w postępowaniu egzekucyjnym z nieruchomości będzie .Nieznane miejsce pobytu pozwanego.. Przewodniczący ustanowi kuratora, jeżeli wnioskodawca uprawdopodobni, że miejsce pobytu strony nie jest znane.. Osoby z bliskiej rodziny strony ustanowione kuratorem niechętnie bowiem pełnią swoją funkcję (często błędnie myślą, że .W pozwie należy złożyć wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby nieznanej z miejsca pobytu.. Postanowieniem z dnia 24 czerwca 2016 r. Sąd Okręgowy w Kielcach oddalił wniosek pełnomocnika powódki o ustanowienie kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu pozwanego M. w przedmiocie wniosku kuratora adw.. W przedmiotowych postępowaniach bardzo często zachodzi potrzeba ustanowienia kuratora dla uczestnika nieznanego z miejsca pobytu.o ustanowienie kuratora dla nieznanej z miejsca pobytu dłużniczki Doroty Kumańskiej.. wniosku, gdyż będą uczestnikami takiego postępowania.. nasza okręgówka stoi na stanowisku niepobierania opłat od gminy w sprawach o kuratora dla nieznanego z miejsca pobytu - przećwiczone dwukrotnieWe wniosku tym należy wskazać poprzednich właścicieli nieruchomości oraz ich adresy.. Zgodnie z poglądami doktryny oraz orzecznictwa, osobą nieobecną jest osoba nieznana z miejsca pobytu, co do której istnieje prawdopodobieństwo, iż przebywa ona poza granicami kraju.Za osobę nieobecną uznać należy osobę, która przebywa za granicą, nawet jeżeli organ posiada wiedzę o jej miejscu pobytu.Natomiast Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim w wyroku z dnia 20 lutego 2008 r., II SA/Go 213/06 (LEX nr 45997) uznał, że "przepis art. 34 § 1 k.p.a.. Wnoszę o: Ustanowienie dla nieznanej z miejsca pobytu uczestnika.. kuratora w osobie pracownika Sądu Rejonowego w .. wyznaczonego przez Sąd.. Kuratorem mam być ja, wyraziłam na to wcześniej zgodę.. zobowiązuje organ administracji publicznej do wystąpienia do sądu z wnioskiem o wyznaczenie przedstawiciela dla osoby nieobecnej lub niezdolnej do czynności prawnych.W dniu 15 marca 2018 r. weszło w życie rozporządzenie w sprawie stawek wynagrodzenia dla kuratorów w sprawach cywilnych..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt