Kiedy złożyć wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy po macierzyńskim




Złożyła już wniosek o zaległy urlop wypoczynkowy i jednocześnie o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu od dnia powrotu z urlopu wypoczynkowego.Odpowiedź: wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy pracownica powinna złożyć na dwa tygodnie przed zakończeniem urlopu wypoczynkowego.. Ubezpieczeni będący płatnicami mogą przesłać taki wniosek przez internet, za pomocą Platformy Usług Elektronicznych ZUS.Moje pytanie dotyczy obniżenia wymiaru czasu pracy pracownicy na podstawie art. 186 K.p. Do końca tego miesiąca pracownica przebywa na urlopie macierzyńskim.. 179 1 § 1 Kodeksu pracy określa, że pracownica może, nie później niż 21 dni po porodzie, złożyć pisemny wniosek o roczny urlop macierzyński, czyli o udzielenie bezpośrednio po urlopie macierzyńskim urlopu rodzicielskiego w pełnym wymiarze.. Zdaniem wiceministra, do ZUS może wpłynąć około tysiąca takich wniosków.. 2 KP, pracownica była objęta szczególną ochroną przed wypowiedzeniem .Czy pracodawca może odrzucić kolejny wniosek o obniżenie czasu pracy?. Pracodawca jest obowiązany uwzględnić wniosek pracownika (art. 186 7 Kodeksu pracy).Według art. 1867 § 1 k.p. pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego etatu na okres .Sam skrócony wymiar czasu pracy nie chroni przed wypowiedzeniem pracownika.Ochrona przysługuje na podstawie przepisów art. 186.8 par..

Dopuszczalne jest obniżenie wymiaru czasu pracy w mniejszym zakresie.

Uzasadnienie: na mocy art. 163 § 3 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r.- Kodeks pracy (tekst jedn.. Czy można zmienić pracownikowi etat w trakcie pobierania dofinansowania?. Osoby, które dopiero będą pobierać zasiłek, nie muszą obawiać się obniżenia świadczenia ze względu na krótszą pracę.Tak, 20% to maksymalne dopuszczalne obniżenie wymiaru czasu pracy jednak nie więcej niż do 0,5 etatu.. Odpowiedzjestem po urlopie macierzyńskim i obecnie przebywam jeszcze na zaległym urlopie wypoczynkowym.. Jednak zwlekałam z jego złożeniem gdyż podejrzewałam kolejną ciążę.Wystarczy, żeby świadczeniobiorca napisał, że występuje o przeliczenie wcześniej wypłaconego zasiłku, niższego w związku z obniżonym wymiarem czasu pracy..

Pracodawca może, ale nie musi wyrazić zgody na wniosek pracownika.

Wniosek należy złożyć 21 dni przed rozpoczęciem wykonywania pracy w obniżonym wymiarze czasu pracy.. Zapamiętaj!Trzeba będzie złożyć wniosek o ponowne przeliczenie podstawy wymiaru zasiłku.. Od 11.04.2020 r. strony ustaliły zmniejszenie wymiaru etatu do ½ z wynagrodzeniem minimalnym proporcjonalnym do wymiaru etatu.Zasiłek macierzyński za okresy wszystkich wymienionych wyżej urlopów przysługuje w wysokości 80% podstawy wymiaru, a więc w wysokości „uśrednionej", ale pod warunkiem, że pracownica nie później niż w ciągu 21 dni po porodzie (albo po przyjęciu dziecka na wychowanie i wystąpieniu do sądu z wnioskiem o wszczęcie .Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.. Zgodnie z art. 186 7 Kodeksu pracy (K.p.): „Pracownik uprawniony do urlopu wychowawczego może złożyć pracodawcy wniosek o obniżenie jego wymiaru czasu pracy do wymiaru nie niższego niż połowa pełnego wymiaru czasu pracy w okresie, w którym mógłby korzystać z takiego urlopu.Instrukcja, jak złożyć wniosek przez portal PUE ZUS (plik docx 496kb)..

Osoba, która wykonuje obowiązki w obniżonym wymiarze czasu pracy, podlega ochronie przed zwolnieniem.

Bezpłatny wzór wniosku w 2020 roku.. Chciałabym złożyć do pracodawcy wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy do 7/8 etatu po urlopie macierzyńskim i wykorzystanym urlopie wypoczynkowym (na 14 dni przed końcem urlopu wypoczynkowego), ewentualnie w czasie zwolnienia na dziecko, które zamierzam jeszcze wykorzystać.Od momentu złożenia wniosku o urlop macierzyński i pozostałe urlopy związane z urodzeniem dziecka zależy wysokość zasiłku macierzyńskiego.. Po urlopie macierzyńskim mam wykorzystać 3 miesiace zaległego urlopu wypoczynkowego, po urlopie planuje powrót do pracy w obnizonym wymiarze.Czy wniosek o obnozony wymiar czasu pracy mogę złożyć pracodawcy już teraz, zaznaczając na nim dokladne daty .ᐅ Pobierz wniosek o urlop macierzyński.. Np. pracownik jest objęty od 01.05.2020 obniżonym etatem o 20% z 1 na 0,8 etatu).Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?.

Czas pracy skróciłam na 7\8.

Kiedy złożyć wniosek o urlop macierzyński?Pracownik może wnioskować o zmianę obowiązującego go wymiaru czasu pracy, wnosząc o zwiększenie wymiaru etatu bądź jego obniżenie.. Jeśli zostały spełnione powyższe wymagania, pracownik chcąc skorzystać z uprawnienia musi złożyć pracodawcy pisemny wniosek o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Po powrocie z urlopu macierzyńskiego przez rok korzystałam z obniżonego wymiaru czasu pracy.. Wniosek o urlop macierzyński jest potrzebny przy ustalaniu wymiaru podstawowego urlopu .. Często spotykaną praktyką jest obecnie składanie przez pracownika wniosku o obniżenie etatu.. Zasiłek macierzyński za okres urlopu macierzyńskiego przysługuje w wysokości 100% podstawy wymiaru.. Zobacz wzór wniosku o obniżenie wymiaru etatu pracownika uprawnionego do skorzystania z urlopu wychowawczego.Wystąpienie przez pracownika uprawnionego do urlopu wychowawczego o obniżenie wymiaru czasu pracy.. Potrzebne będzie także potwierdzenie od pracodawcy, że obniżenie wymiaru czasu pracy nastąpiło na podstawie przepisów ustawy o COVID-19.. Wniosek taki skutkuje 12 - miesięczną ochroną przed wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę od dnia złożenia wniosku.. : Dz. U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 z późn.. Może również wynosić 80%.. Dowiedz się jakie inne formalności są niezbędne przy urlopie macierzyńskim.W związku ze złożeniem przez pracownicę A wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, zgodnie z art. 186(8) § 1 ust.. Do pracy wracam od grudnia, chciałam złożyć wniosek o obniżenie etatu aby być chroniona przed zwolnieniem.. Nie można wypowiedzieć jej umowy od dnia złożenia wniosku do końca okresu wskazanego w dokumencie, o ile nie jest dłuższy niż 12 miesięcy.Pan Artur w okresie od 1.04.2020 r. do 10.04.2020 r. był zatrudniony w pełnym wymiarze czasu pracy z minimalnym wynagrodzeniem, pracując od poniedziałku do piątku po 8 godzin dziennie.. Teraz wreszcie .W przypadku złożenia przez pracownika wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy, wcześniej niż 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu wychowawczego albo obniżonego wymiaru czasu pracy, zakaz, o którym mowa, zaczyna obowiązywać na 21 dni przed rozpoczęciem korzystania z urlopu albo obniżonego wymiaru czasu pracy.Obniżenie wymiaru czasu pracy.. Wniosek może być także złożony do pracodawcy, który powinien niezwłocznie przekazać ten wniosek do ZUS.Złożenie wniosku o obniżenie wymiaru czasu pracy nie powoduje konieczności zawierania z pracownikiem nowej umowy o pracę, w mocy pozostaje dotychczasowa umowa, a podstawę zmiany warunków pracę stanowi sam wniosek pracownika, w którym wskazuje on wymiar obniżonego czasu pracy oraz okres, w jakim planuje skorzystać z obniżenia etatu.Art.. zm.) - dalej k.p. pracodawca ma obowiązek na wniosek pracownicy udzielić jej urlopu wypoczynkowego .Zatrudniony ma prawo wnioskować o obniżenie wymiaru czasu pracy do 1/2 etatu..



Komentarze

Brak komentarzy.