Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola 201920
Po pierwsze sprawozdanie z nadzoru powinno .Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska WYNIKI I WNIOSKI z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2018/2019Kontrola jest jedną z form sprawowania nadzoru pedagogicznego.. Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymańska Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego z roku szkolnego 2016/2017Sprawozdanie z nadzoru rok 2019/2020; Sprawozdanie_z_nadzoru_2019-2020.pdf .. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004r.nr 256, poz2572 ze zm.) oraz § 22 Rozporządzania w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz. U. z 2009r nr 168 poz. 1324 ze zm.sprawozdanie-z-nadzoru-pedagogicznego-dyrektora-przedszkola.. Podsumowanie roku szkolnego 2019/2020.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Sprawozdanie dyrektora ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2019/220 Opracowała: mgr Lucyna Jolanta Szymaoska Dyrektor Przedszkola nr 5 w Sokółce 2049 godzin doskonalenia zawodowego: najwięcej godzin ma dyrektor 684 godzin, Agnieszka O.- 659 i Lucyna Ś.486,5 Pozostali nauczyciele od 15 godzin do 37..

Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.

Dyrektor przedszkola jest zobowiązany do 31 sierpnia przedstawić radzie pedagogicznej wyników i wniosków ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w danym roku szkolnym.. Podstawa prawna: Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 roku -Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 59, z późn.. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) - art. 69 ust.. rozwoju 2.Przedszkole nr 5 w Sokółce Osiedle Centrum 18 16-100 Sokółka tel :85-711-25-39 NIP 545-180-60-15, REG.200415781 1 Sprawozdanie dyrektora przedszkola z realizacji nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2012/2013 Nadzór pedagogiczny w Przedszkolu nr 5 w Sokółce prowadzony był zgodnie z rocznymUstawa z 14 grudnia 2016 r. ‒ Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 i 1078), Rozporządzenie MEN z dnia 25 sierpnia 2017 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.. Sprawozdania - 2 półrocze 2019/2020.. Linki; Webmaster; .. dyrektor przyjmuje interesantów codziennie w godz. 8.00 - 14.00 po uprzednim umówieniu się, a w sprawach pilnych w innym dogodnym terminie, w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00 .. w godzinach pracy przedszkola 6.30-17.00 .SPRAWOZDANIE Z REALIZACJI PLANU NADZORU PEDAGOGICZNEGO DYREKTORA SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 IM.. Dokumenty na rok szkolny 2017/2018 .. Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora Przedszkola nr 3 w Brwinowie za rok szkolny 2018/2019 Podstawa prawna: • Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U..

zrealizowany Ujęto w koncepcji pracy przedszkola do realizacji w rocznym w planie.

z 2018 r. poz. 996) - art. 70 ust.. Sprawozdanie nauczyciela z pracy dydaktycznej .. Adama Mickiewicza w Siedlcach na rok szkolny 2017/2018Do 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. Wniosek Stopień realizacji wniosku Uwagi do realizacji wniosku 1.. 1 pkt 6.Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola w roku szkolnym 2019/2020: kontrola, ewaluacja, wspomaganie, monitorowanie udzielania pomocy psychologiczno-pedagogicznej i innej działalności przedszkolaDo 31 sierpnia dyrektor szkoły i przedszkola przedstawia na zebraniu rady pedagogicznej wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego.. W sprawozdaniu pozostawiono wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do własnych potrzeb.. Przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego.. Program wychowania przedszkolnego Zabawy z porami roku; Plan Pracy przedszkola na rok szkolny 2017/2018; Statut Przedszkola ; Realizacja projektu Nowoczesne Przedszkole - koła zainteresowań; Kalendarz .Wnioski z nadzoru dyrektora przedszkola w roku 2015/2016: L.p.. 7 ustawy Prawo oświatowe (Dz. U. z 2018 r., poz. 996, 1000, 1290, 1669 i 2245 oraz z 2019 r., poz. 534)..

21 Statutu ZPS w Szerzawach) 1.Sprawozdanie dyrektora z nadzoru pedagogicznego 2018/2019; Raport z ewaluacji wewnętrznej 2018/2019 .

Sprawozdanie z zajęć pozalekcyjnych.. z 2009 r. Nr 168, poz. 1324), jednym z zadań dyrektora przedszkola jest prowadzenie ewaluacji wewnętrznej - w obszarach i w odniesieniu do wymagań określonych w załączniku do rozporządzenia - oraz kontroli wewnętrznej w zakresie przestrzegania przez .Podstawa prawna: Dyrektor szkoły lub placówki przedstawia radzie pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, ogólne wnioski wynikające ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności szkoły - art. 69 ust.. Sprawozdania - 1 półrocze 2019/2020.. Wykonując czynności kontrolne, kuratorium oświaty (bądź inny organ sprawujący nadzór pedagogiczny) ocenia stan przestrzegania w danej jednostce oświaty przepisów prawa dotyczących działalności dydaktycznej, wychowawczej i opiekuńczej oraz innej działalności statutowej prowadzonej przez te jednostki.Sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego Rok szkolny 2019/2020.. Sprawozdanie zawiera wykropkowane miejsca, aby dyrektor mógł go zmodyfikować i dostosować do potrzeb placówki.Ogólne wnioski wynikające z realizacji planu nadzoru 2019/2020 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2019/2020 Śródroczne ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2018/2019 Ogólne wnioski z nadzoru pedagogicznego 2017/2018informacja o realizacji wnioskÓw z nadzoru pedagogicznego w poprzednim roku szkolnym: Ocena realizacji wniosków ze sprawowanego nadzoru Z przedstawionych przez nauczycieli poszczególnych grup sprawozdań wynika, że opracowane wnioski do realizacji przez radę pedagogiczną były systematycznie wdrażane i realizowane.Wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018 Przedszkole nr 5 w Sokółce Nadzór pedagogiczny obejmował formy wynikające z planu nadzoru: ewaluację, kontrolę, wspomaganie i monitorowanie..

Sprawozdanie z zajęć rewalidacyjnych ...Poniżej przedstawiamy propozycję sprawozdania z nadzoru pedagogicznego za rok szkolny 2017/2018.

Plan nadzoru pedagogicznego dyrektora przedszkola na rok szkolny 2020/2021.Sprawozdanie ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego dyrektora Zespołu Placówek Specjalnych w Szerzawach w I półroczu roku szkolnego 2018/2019 (na podstawie art. 40 ust.. Zatem co powinien zawierać taki dokument i jak ułatwić jego opracowanie?. Formami nadzoru pedagogicznego są:Przebieg nadzoru W roku szkolnym 2018/2019 dyrektor Szkoły Podstawowej w Strzygach sprawował nadzór pedagogiczny zgodnie z opracowanym przez siebie planem nadzoru pedagogicznego.. ADAMA MICKIEWICZA W SIEDLCACH W ROKU SZKOLNYM 2017/2018 Źródła informacji: • Plan nadzoru pedagogicznego Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 4 im.. Plan ten został przedstawiony na zebraniu rady pedagogicznej w dniu 14.09.2018 r., radę rodziców zapoznano - 14.09.2018r.sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu, ewaluacja wewnętrzna, nadzór pedagogiczny, dokumenty szkolne, rada rodziców w przedszkolu, podstawa programowa, dokumentacja przedszkola, szkolne sprawy, sprawozdanie dyrektora przedszkola z nadzoru pedagogicznego, plan nadzoru pedagogicznego 2013 2014, dokumentacja pracy przedszkola, ko .Sprawozdanie z nadzoru pedagogicznego w przedszkolu.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991r.. Kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2020/2021: .. • Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z 25 sierpnia 2017 r. wWzór sprawozdania z nadzoru pedagogicznego dla dyrektora szkoły (po dostosowaniu można go również wykorzystać w przedszkolu) - można pobrać tutaj>> Ustawa z 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz.U.. Rozporządzenie MEN z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie wymagań wobec szkół i placówek (Dz.U.. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty oraz § 31 ust..Komentarze

Brak komentarzy.