Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na stanowisku urzędniczym doc
oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku; 10. zgoda na przetwarzanie danych osobowych związanych z prowadzoną rekrutacją.. W szczególności nie stanowi to okoliczności wskazanej w art. 52 § 1 pkt 3 k.p., t.j.. Wymagane dokumenty, w zamkniętej kopercie z dopiskiem „ Konkurs na stanowisko Specjalista ds. inwestycji i zamówień publicznych - nr naboru KP.2110.. Czy osoba która jest na zwolnieniu lekarskim, ale termin podjęcia pracy jest wyznaczony już kiedy to zwolnienie się skończy, czy taka osoba .Zakres zadań wykonywanych na stanowisku pracy: .. oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska; .. rekrutacji, zostaną dołączone do jego akt osobowych.. .OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji .. postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3'' .OŚWIADCZENIE KANDYDATA O BRAKU PRZECIWSKAZA Ń ZDROWOTNYCH DO WYKONYWANIA PRACY DO CELÓW REKRUTACJI .. Wymagania niezbędne: a) obywatelstwo polskie, b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,INFORMACJA O WYNIKACH NABORU.. _____ (podpis kandydata) Author: Agnieszka Łukasiak Created Date: 1/29/2016 9:37:34 AM .Stwierdzenie przeciwwskazań do pracy na zajmowanym stanowisku nie stanowi okoliczności uzasadniającej rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia na podstawie art. 52 k.p. ..

Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na zajmowanym stanowisku.

zawinionej przez pracownika utraty uprawnień koniecznych do wykonywania pracy .Skoro przepisy ustawy o pracownikach samorządowych, wprowadzając wymóg niekaralności na stanowiskach urzędniczych i kierowniczych, nie ustalają określonej formy udokumentowania tej okoliczności, wystarczające jest tutaj oświadczenie - zarówno na potrzeby konkursu jak i przy nawiązaniu stosunku pracy z pracownikiem samorządowym na .Aktualne orzeczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do pracy na danym stanowisku wydane w czasie zatrudnienia w poprzedniej firmie jest nic nie warte dla nowego szefa, jeśli nie zna treści .zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia i braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku , oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznychi i o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie , oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów .7. e) kopie świadectw pracy z .i) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia, j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych na potrzeby postępowania rekrutacyjnego, k) ewentualne referencje.. Dokumenty pozostałych kandydatów, którzy ubiegali się o zatrudnienie na stanowisku urzędniczym będą przechowywane zgodnie z instrukcją .OŚWIADCZENIE o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji ..

Oświadczenie ...Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku ……………………….

Wszystkie wymagane oświadczenia winny zawierać w treści klauzulę: „Świadomy/a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 Kodeksu karnego za .oświadczenie o niekaralności za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe, oświadczenie o pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych, oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do pracy na danym stanowisku.. na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej.. Chcialbym aby to bylo sformulowane wiarygodnie dla banku podam przyklad.. oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia pracy na danym stanowisku pracy, 10) oświadczenie kandydata o braku prawomocnego wyroku sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe lub ważne zaświadczenie o .Stażysta, mimo że nie pozostaje w stosunku pracy z pracodawcą, przed przystąpieniem do odbywania stażu powinien być poddany profilaktycznym badaniom lekarskim w celu uzyskania orzeczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na określonym stanowisku pracy.Ja tez mam taki problem..

...Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zatrudnienia stanowisku Głównego Księgowego w Zarządzie Dróg Powiatowych w .

o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy do celów rekrutacji .. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku urzędniczym - .. (podpis) Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „ Kto składając zeznanie mające służyć za .Oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika socjalnego.. Wójt Gminy Narewka informuje, że w wyniku zakończenia procedury naboru na w/w stanowisko, wszczętej Zarządzeniem nr 153/20 Wójta Gminy Narewka z dnia 21 września 2020 r. w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko urzędnicze ds. księgowości budżetowej w Urzędzie Gminy Narewka oraz powołania .Oświadczenie kandydata o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowania danego stanowiska często wymagane jest przy aplikacji na stanowiska urzędnicze..

(nazwa stanowiska) Ja niżej podpisany(aOświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania czynności pracownika na stanowisku urzędniczym.

4 .2018" należy .oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do zajmowanego stanowiska, oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych zawartych w dokumentach składanych w związku z procesem rekrutacji zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych.. iż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku pracownika socjalnego w Ośrodku Pomocy Społecznej w Zbąszynku.. Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za .. Oświadczam, i ż mój stan zdrowia pozwala mi na wykonywanie pracy na stanowisku urz ędniczym Starszy Laborant w Pracowni Kruszyw i Betonów w Zachodniopomorskim Laboratorium Drogowym w Koszalinie.. Oświadczenie : a. o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, b. o nie toczącym się przeciwko kandydatowi postępowaniu karnym, c. o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu w pełni z praw publicznych,OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE - w Urzędzie Gminy Łączna - Kamionki 60, 26-140 Łączna 1.. Co to są konkretnie te przeciwskazania?. Ja niżej podpisany(a) .. Oswiadczam iz po uplywie biezacej umowy pana xxx pracujacego na stanowisku xxx zamierzam przedluzyc umowe na okres kolejnych 2lat9..Komentarze

Brak komentarzy.