Oświadczenie uczestnika projektu power 2019
kadry edukacji szkolnej " przyjmuję do wiadomości, iż:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Międzynarodowa mobilność edukacyjna uczniów i absolwentów oraz kadry kształceniaNowy wzór Oświadczenia uczestnika projektu dostosowany do wymogów RODO obowiązujący w realizowanych projektach PO WER od 25 maja 2018 r. 29.05.2018 Zgodnie z zaleceniami Instytucji Zarządzającej PO WER, w związku ze zmianą przepisów dot.. Kształcimy zawodowo i profesjonalnie" nr Projektu RPWM.02.04.01-28-0044/19 oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1.. Regulamin FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY DO PROJEKTU „Fabryka Kompetencji Kluczowych" - ZAŁĄCZNIK NR 1.. Administratorem moich danych osobowych w odniesieniu do zbioru pn. „Regionalny ProgramOświadczenie uczestnika projektu o wyrażeniu zgody na udostępnienie .. Niepełnosprawnych OPTAN 2019 i jego realizacją w 2019 r., zgodnie z przepisami wynikającymi z Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. - w skrócie: RODO oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie .. „Inżynier XXI wieku przyszłością kluczowych gałęziOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. Dobra szkoła w gminie Mrocza przyjmuję do wiadomości, iż: 1..

Wzór oświadczenia uczestnika projektu 111,0kB DOC 4.

2/8/2019 5:28:02 PM .Uczestnika projektu należy poinformować o obowiązku przekazania danych potrzebnych do wyliczenia wskaźników rezultatu (np. status na rynku pracy, udział w kształceniu lub szkoleniu) do 4 tygodni od zakończenia udziału w projekcie oraz możliwości przyszłego udziału w badaniu ewaluacyjnym.Wsparcie z POWER dla edukacji w dobie COVID .. Minimalny wymiar stażu wynosił będzie 120 godzin zadań stażowych miesięcznie (przewidywalny 168) i obejmie min.. Administratorem moich danych osobowych jest minister właściwy do sprawOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PRZEDSIĘWZIĘCIA (uwzględnia obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „ Międzynarodowa..

Oświadczenie uczestnika projektu POWER Oświadczenie uczestnika projektu POWER 22..2. mobilność .

MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU.. POLITECHNIKA uh Prószkowska 76 .. e-mail_ [email protected] OPOLSKA „lnŽynier wieku przysztoéciq kluczowych gatezi gospodarki" projektu: POWR.03.05.0000Z104/1800 Unia Europejska .OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679).. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. P erspektywy W spółpraca S ynergia Z arządzanie w Tarnowie oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż: 1. danych osobowych OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Profesjonalny polonista.. Oświadczenie dot.. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowanejestem świadomy/a odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia.. OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Centrum RE-Start" - kompleksowy program reintegracji społeczno-zawodowej w Opolu oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:UCZELNIANY PROGRAM STAŻOWY Grupa docelowa: Studenci 4 ostatnich semestrów studiów stacjonarnych I i II stopnia (180 uczestników)..

W związku z przystąpieniem do projektu pn. Zintegrowany Program Uniwersytetu Rolniczego im.

Zapraszamy !. Wzór upoważnienia do przetwarzania danych osobowych 71,5kB DOC 6.. Dane uczestników projektów 79,0kB DOC 5.. H. Kołłątaja w Krakowie przyjmuję do wiadomości, iż: 1.OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 oraz zgoda na przetwarzanie szczególnych kategorii danych osobowych w zakresie zbiorów: 1. ochrony danych osobowych, przekazujemy do stosowania uaktualniony wzór Oświadczenia uczestnika .· Oświadczenie uczestnika projektu · Deklaracja uczestnika projektu o przystąpienie do wsparcia.. Data publikacji: 28.04.2019 Informacje o ogłoszeniu Opis przedmiotu zamówienia Ocena oferty Zamawiający - Beneficjent Informacje o wybranym wykonawcyOŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) W związku z przystąpieniem do projektu pn. .. Administratorem moich danych osobowych jest Województwo Kujawsko-Pomorskie - Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu, reprezentowany przez Marszałka Województwa Kujawsko-załącznik nr 2.. Uwaga!. 20 godzin realizowanych w .OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU Część A - dotyczy danych osobowych przekazanych w celu realizacji projektu, innych niż wskazane w Części B i C W związku z przystąpieniem do projektu pn..

Informacja o wniosku wybranym do dofinansowania w naborze do projektu pozakonkursowego w WUP Opole 16.10.2020.

(data i czytelny podpis kandydata/tki projektu) 1 Wpisanie daty urodzenia możliwe jest wyłącznie w przypadku braku numeru PESEL.. 03.01.00-00-OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie .. 2/20/2019 10:10:21 AM .Miesięczny harmonogram udzielanych w ramach projektu form wsparcia 90,5kB DOC 3.. W postępowaniu kwalifikacyjnym uwzględniane będą kryteria punktowe uwzględnione w Zarządzeniu nr 40/19 Rektora-Komendanta SGSP z dnia 6 listopada 2019 r. (O średnią arytmetyczną i ocenę z egzaminu potwierdzającą efekty uczenia .11.1.. Uczestnicy projektów dofinansowanych z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramachZałącznik nr 8 Oświadczenie uczestnika projektu OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU (obowiązek informacyjny realizowany w związku z art. 13 i art. 14 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679) Ja, niżej podpisany/a: Nazwisko Imię (imiona) w związku z przystąpieniem do projektu nr RPMA.09.02.02-14-b409/18 pn.Trwa nabór w ramach projektu Fabryka Kompetencji Kluczowych na nowy rok szkolny 2020/21.. -tj. jestem byłym/ą Uczestnikiem/czką projektu z zakresu włączenia społecznego realizowanego w ramach celu tematycznego 9 w RPO.oŚwiadczenie uczestnika projektu o speŁnieniu kryteriÓw kwalifikowalnoŚci W związku z przystąpieniem do projektu: „Podniesienie kompetencji zawodowych pracowników systemu ochrony zdrowia w zakresie zdrowia psychicznego dzieci i młodzieży" nr umowy POWR.OŚWIADCZENIE KWALIFIKOWALNOŚCI UCZESTNIKA PROJEKTU .. Praktyka i personalizacja", nr POWR.. Małopolski Tele-Anioł nr RPMP.09.02.01-12-0388/17, oświadczam, że przyjmuję do wiadomości, iż:OŚWIADCZENIE UCZESTNIKA PROJEKTU W związku z przystąpieniem do projektu pn. „Kompleksowa aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych" przyjmuję do wiadomości, iż: 1.. Zmiany w ogłoszeniach o naborach wniosków - stan na 16 października 2020 roku .Załącznik nr 3 do Zarządzenia 34/2019 Dyrektora MOPR w Opolu z dnia 18 lipca 2019r.. DEKLARACJA UCZESTNICTWA W PROJEKCIE „Fabryka Kompetencji Kluczowych" - ZAŁĄCZNIK NR 2.. MIEJSCOWOŚĆ I DATA CZYTELNY PODPIS UCZESTNIKA PROJEKTU * * W przypadku uczestnictwa osoby małoletniej zgoda powinna zostać podpisana przez jej prawnego opiekuna.ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/POWER/WNSS/2019 - Opracowanie Indywidualnych Planów Działania (IPD) dla uczestników Projektu Wejdź na ścieżkę sukcesu!.Komentarze

Brak komentarzy.