Rozporządzenie ministra sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki partnerskiej
Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie określenia wzorca umowy spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnianego w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2011.299.1774), które zgodnie z art. 11 ustawy z dnia 28 listopada 2014 r. o zmianie ustawy .ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 1 sierpnia 2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 1571 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2017 r .Obwieszczenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 15 lipca 2019 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 133), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o .§ 1..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

komorn.,Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie .w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym Na podstawie art. 106(1) § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 r. - Kodeks spółek handlowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1578, 1579, 2255 i 2260), zarządza się, co następuje:Dz.U.. 2015 poz. 69 Zmieniający akt prawny: Dz.U.. 2016, poz. 133 Dz.U.. Tekst pierwotny.. o egz.. rok 2015, nr 0, poz. 68 - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznymPodstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2015, poz. 70)..

z 2018 r. poz. 1565 opublikowano rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z 1.8.2018 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.

Nowe wzorce uchwały spółki z o.o. przyjęły brzmienie jak poniżej:Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym.. Wzór obowiązujący od dnia 1 kwietnia 2016 r.Wzorzec uchwały zmieniającej umowę spółki jawnej, stanowi załącznik nr 2 do Obwieszczenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 20 kwietnia 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej … (Obwieszczenie MS z dnia 20 kwietnia 2017 r.) [2].W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca ich udostępniania (Dz. U. z 2015 r. poz. 724, z 2017 r. poz. 1288, z 2018 r. poz. 302 oraz z 2019 r. poz. 1496) wprowadza się następujące zmiany:Złożona petycja dotyczy wprowadzenia zmian w rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 1483, dalej: „rozporządzenie").1a.Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z ograniczoną odpowiedzialnością udostępnionych w systemie teleinformatycznym z dnia 14 stycz-Stosowny wzorzec zawiera rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki z o.o. udostępnionych w systemie teleinformatycznym opublikowane w Dz.U..

z 2015 r., poz. 69.Podstawa prawna: rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz.U.2016, poz. 111).

Zmieniony akt prawny: Dz.U.. W rozporządzeniu Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 stycznia 2015 r. w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 70) wprowadza się następujące zmiany:1) Dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 stycznia 2016 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (Dz. U. poz. 111), które weszło w życie z dniem 1 kwietnia 2016 r. 2) W brzmieniu ustalonym przez § 1 pkt 2 rozporządzenia, o którym mowa w odnośniku 1.Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorców dotyczących spółki: jawnej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (DzU z 2016 poz. 111), komandytowej udostępnionych w systemie teleinformatycznym (DzU z 2016 poz. 110),Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 30 listopada 2018 r. w sprawie określenia wzoru i sposobu udostępniania urzędowego formularza wniosku o wszczęcie egzekucji kierowanego do komornika,wn..Komentarze

Brak komentarzy.