Zmiana nazwiska dziecka gdy ojciec jest pozbawiony praw
Mam taki problem i nie wiem co zrobic.. jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub przed konsulem zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosiło takie samo nazwisko, jakie nosi .czy będę miała problem ze zmianą nazwiska dziecku,gdy ojciec dziecka jest pozbawiony praw rodzicielskich(po rozwodzie)?dziecko ma nazwisko dwuczłonowe po ojcu,który po ślubie do swojego dołozył jeszcze moje,poniewaz była juz taka mozliwość.. Gdyż obowiązek alimentacyjny przejdzie na pani obecnego .zgoda drugiego rodzica nie jest potrzebna, gdy nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje; jeżeli w chwili zmiany nazwiska dziecko ukończyło 13 lat, do zmiany nazwiska dziecka jest potrzebne także wyrażenie zgody przez dziecko.. Jeśli jednak ma nazwisko mamy, może zmienić je na nazwisko ojczyma, pod warunkiem jednak, że mężczyzna jest mężem matki, czyli powinowatym dziecka.5.. Zmiana nazwiska u dziecka bez zgody ojca jest możliwa jedynie w kilku przypadkach: kiedy ojciec pozbawiony jest władzy rodzicielskiej; jeżeli ojciec jest niepełnoletni, ubezwłasnowolniony; kiedy ojciec nie żyje; prawomocna zgoda są na taką zmianę.Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, potrzebna jest jego zgoda"..

zm.).Zmiana nazwiska dziecka - ojciec pozbawiony praw .

Obowiązek utrzymania dziecka spoczywa na rodzicach do czasu, gdy nie jest ono w stanie się utrzymać samodzielnie, i nie ma nic wspólnego z posiadaniem .Do zmiany nazwiska dziecka, które ukończyło trzynaście lat, jest potrzebna jego zgoda.. Jeżeli między rodzicami nie ma zgody co do zmiany nazwiska dziecka, każde z rodziców może wystąpić do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska.Dobro dziecka jest tak istotne, że z tego powodu sąd może odmówić udzielenia rozwodu rodzicom.. Taka zmiana rozciąga się na małoletnie dzieci, pod warunkiem że drugi z rodziców wyraził na to zgodę (chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych lub jest pozbawiony władzy rodzicielskiej).W przypadku, gdy ojciec lub matka dziecka zostali pozbawieni praw rodzicielskich, sytuacja jest trochę bardziej skomplikowana.. Mam dziecko z mężczyzną za którego nie wyszłam za mąż.. Taka sama sytuacja będzie miała miejsce wtedy, gdy ojciec dziecka jest ubezwłasnowolniony lub też, gdy jest niepełnoletni.. Do zmiany nazwiska dziecka .Zgoda ojca nie jest wymagana, gdy: ojciec jest pozbawiony władzy rodzicielskiej, ojciec nie ma pełnej zdolności do czynności prawnych, ojciec nie żyje.. W drugim przypadku, do zmiany nazwiska dziecka na nazwisko ojca potrzebna jest zgoda matki złożona w Urzędzie Stanu Cywilnego.Zgodnie z ustawą z dnia 17.10.2008 r., zmiany imienia lub nazwiska można dokonać wyłącznie z ważnych powodów, w szczególności gdy dotyczą zmiany nazwiska ośmieszającego albo nielicującego z godnością człowieka, zmiany na nazwisko używane, na nazwisko, które zostało bezprawnie zmienione etc. Witajcie..

Zmiana nazwiska dziecka - brak zgody ojca.

2008 nr 220 poz. 1414 z późn.. Zdarza się też, że zmiana nazwiska dziecka zostaje dokonana bez zgody prawnego ojca, a nawet wtedy, gdy wyraża on sprzeciw na zmianę nazwiska dziecka.. wówczas można dokonać .Przede wszystkim wtedy, gdy ojciec zostanie pozbawiony praw rodzicielskim.. Nie jesteśmy ze sobą przeszło 2 lata.. Nadanie dziecku nazwiska, o którym mowa w § 1, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.. Gdy złożyła wniosek o ustalenie ojcostwa i o alimenty, sąd z .Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma.. chce żeby dziecko nosiło tylko moje nazwisko.gdzie powinnam się z tym zgłosic, do USC?i jakie dokumenty sa potrzebne?Jeżeli zmiana nazwiska dotyczy jednego z rodziców, rozciągnięcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców, chyba że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnych, nie żyje lub nie jest znany, albo gdy jest pozbawiony władzy rodzicielskiej.Zmiana nazwiska dziecka na nazwisko ojczyma Dziecko nie może przyjąć nazwiska ojczyma, jeśli nosi nazwisko swojego biologicznego ojca..

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.

W tej sytuacji radziłabym Pani córce jak najszybciej wnieść sprawę do sądu o pozbawienie tego człowieka praw rodzicielskich do dziecka, bo zrzec się takich praw nie może.Pozbawienie praw rodzicielskich a alimenty.. Jednakże nadanie dziecku takiego nazwiska, nie jest dopuszczalne, jeżeli nosi ono nazwisko ojca albo nazwisko utworzone na podstawie zgodnych oświadczeń swoich rodziców przez połączenie nazwiska matki z nazwiskiem ojca dziecka.Strona 1 z 5 - zmiana nazwiska dziecka z ojca biologicznego na ojczyma - napisał w Sprawy rodzinne: Pani partner musi przysposobić dziecko, ale najpierw ojciec musi zrzec się praw rodzicielskich na rzecz pani partnera.. Sąd Najwyższy orzekł bowiem (wyrok z 18 sierpnia 1999 r., sygn.Pozbawienie ojca praw rodzicielskich do dzieci.. Do tego przepisu dodano paragraf 3 stanowiący, iż poprzedzające przepisy stosuje się odpowiednio, gdy ojciec małoletniego dziecka zawiera .Składającego się z nazwiska, które dziecko nosiło dotychczas oraz nowego nazwiska matki/ojca.. Mimo iż w razie pozbawienia praw rodzicielskich rodzic przestaje być przedstawicielem ustawowym dziecka i traci do niego prawo, to nie zwalnia go to z obowiązku płacenia alimentów na dziecko..

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody rodzica.

Dziecko nosi nazwisko ojca.. Moja młodsza siostra ma 3 letniego syna i z jego ojcem nie ma żadnego kontaktu.. I tak rozwód nie jest niedopuszczalny, jeśli przez jego orzeczenie miałoby ucierpieć dobro wspólnych małoletnich dzieci małżonków.. Sąd może odmówić udzielenia rozwodu także, gdy na tym ucierpi interes dziecka jeszcze nienarodzonego.W przypadku dziecka do zmiany nazwiska dochodzi zazwyczaj wtedy, gdy zmienia je jedno z rodziców.. Wtedy dziecko będzie miało zmienione nazwisko, a ojciec biologiczny nie będzie musiał już płacić alimentów.. Ocena, czy w danym przypadku zachodzi przyczyna uzasadniająca zmianę nazwiska .Jeżeli matka małoletniego dziecka zawarła małżeństwo z mężczyzną, który nie jest ojcem tego dziecka, małżonkowie mogą złożyć przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego zgodne oświadczenia, że dziecko będzie nosić takie samo nazwisko, jakie zgodnie z art. 88 nosi albo nosiłoby ich wspólne dziecko.. Jego zgoda będzie więc potrzebna jeśli nastąpi tylko częściowe pozbawienie praw rodzicielskich ojca.. Nie chciałabym, aby miało dziecko kontakt z ojcem, najlepiej pozbawiony praw rodzicielskich, ponieważ używa nagminnie alkoholu i ma z tym problemy ale chciała bym aby miał świadczenia alimentacyjne lub rentę po ojcu.Pozbawienie władzy rodzicielskiej nie zwalnia z płacenia alimentów,są to dwie odrębne sprawy.W przypadku gdy ojciec dziecka przed Sądem wyrazi dobrowolnie zgode na to by został pozbawiony praw względem swojego dziecka Sąd napewno weźmie to pod uwage i te prawa zostaną mu odebrane a obowiązek alimentacyjny dalej będzie na nim .Również dziecko ma możliwość podjęcia decyzji co do zmiany swojego nazwiska, bowiem w sytuacji, gdy dziecko ukończyło 13 lat, do dokonania zmiany konieczna jest jego zgoda.. Z opisu sprawy wynika, że ojciec dziecka nie jest osobą zdrową psychicznie i stanowi zagrożenie dla dziecka.. Oczywiście zmiana nazwiska jest możliwa także wtedy, gdy ojciec dziecka zmarł.Nadanie dziecku nazwiska męża matki nie było dopuszczalne, gdy nosiło ono nazwisko ojca, chyba że nazwisko ojca zostało nadane na podstawie sądowego ustalenia ojcostwa (art. 90 par.. Aktualnie jestem z związku i na przyszły rok chcemy wziąść ślub a mój przyszły mąż chce dać swoje .Oczywiście zmiana taka NIE POCIĄGA za sobą zmiany nazwiska ich dziecka - aby tak się stało wymagana jest zgoda DRUGIEGO z rodziców.. Możliwość zmiany danych osobowych w zakresie imienia i nazwiska została uregulowana w sposób kompleksowy na gruncie ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz.U.. Jeśli ojciec lub matka są pozbawieni praw do dziecka wystarczy wniosek napisany przez jednego z opiekunów, który ma pełne prawa do dziecka.Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca, czyli zmiana nazwiska w trybie administracyjnym W przypadku, gdy dziecko nosi nazwisko ojca lub nazwisko powstałe na podstawie zgodnych oświadczeń rodziców dziecka przez połączenie nazwisk obojga rodziców i nie jest możliwa zmiana nazwiska na podstawie art. 90 k.r.o.. Co jeśli rodzice nie mogą się porozumieć?W przypadku posiadania praw do dziecka przez oboje rodziców potrzebna jest zgoda obojga na zmianę nazwiska dziecka.. Alimenty mam przyznane przez sąd, które wypłaca mi państwo ( Fundusz alimentacyjny )..Komentarze

Brak komentarzy.