Przymusowe leczenie alkoholika bez jego zgody forum

Większość chorych i tak nie stawia się na obowiązkowej terapii pomimo wyroku sądu.. Wynika to przede wszystkim z tego, że bardzo wielu alkoholików, wobec których wydano orzeczenie sądowe o przymusowym leczeniu, nie stawiało się na nie.Strona 3 z 5 - Przymusowe leczenie alkoholika - napisał w Komentarze artykułów: Jak mało ludzie wiedzą o tej chorobie.A takim jak gość(88.199itd) powinno się usta zakleić na zawsze.. 9 października 2018 Ponownie zdobyliśmy tytuł Najlepsi (2018)!. przez: Goga2 | 20…


Czytaj więcej

Oświadczenie o niekaralności za przestępstwa popełnione umyślnie 2019

fałszywych zeznań oświadczam, że mam pełną zdolność do czynności prawnych i korzystam .Niniejsze oświadczenie wnioskodawca składa pouczony o odpowiedzialności karnej z art. 233 Kodeksu Karnego - „Kto składając zeznanie mające służyć za dowód w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu prowadzonym na podstawie ustawy, zeznając nieprawdę lub zataja prawdę, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3".OŚWIADCZENIE Oświadczam, że nie byłem(am) karany(a) za przestępstwo popełnione umyślnie ścigane…


Czytaj więcej

Oświadczenie o trzeźwości w pracy

Obowiązek odbycia kwarantanny może być spowodowany różnymi okolicznościami i różne mogą być jego podstawy prawne.W ubiegłym tygodniu (27 czerwca 2019 r.) na stronie Urzędu Ochrony Danych Osobowych zamieszczona została informacja w przedmiocie braku możliwości przeprowadzania kontroli trzeźwości .Oświadczenie o niekaralności pracodawcy w związku z okolicznościami, o których mowa w art. 88z ust.. 1 ustawy z 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości - DzU z 2007 r. nr 70, poz. 473 ze .1) …


Czytaj więcej

Formularz świadomej zgody badania kliniczne

Wyrażenie świadomej zgodu pacjenta na badanie jest koniecznym warunkiem poddania uczestnika badania jakiejkowiek procedurze badania klinicznego.2) Program badania.. Osoby mające jakąkolwiek styczność z tą formą nie mają chyba większych zastrzeżeń.Przed przystąpieniem do badania Pacjent zobowiązany jest do przeczytania i podpisania formularza Świadomej Zgody.. Pacjent na zapoznanie się z formularzem Świadomej Zgody ma tyle czasu ile potrzebuje.Formularz Świadomej Zgody Pacjenta SPC UWAGA: Uzyska…


Czytaj więcej

Zmniejszenie pensum nauczyciela w trakcie roku szkolnego

Koniec roku szkolnego to czas likwidacji niektórych szkół lub ograniczania liczby klas w innych.. Znalazłam się w trudnej życiowej sytuacji, muszę wyjechać na rok za granicę, nie wiem jeszcze czy wyjazd nastąpi w październiku czy listopadzie tego roku.Czasem z powodu potrzeb organizacyjnych nauczania lub zastępstwa nieobecnego nauczyciela występuje konieczność zatrudnienia nauczyciela w trakcie roku szkolnego.. Aby zobaczyć cały artykuł, zaloguj się lub zamów dostęp.. 1 pkt 1, art. 42 ust.. 3 K…


Czytaj więcej

Przywrócenie terminu kpk orzecznictwo

W razie uchybienia terminu należy przywrócić termin na prośbę zainteresowanego, jeżeli uprawdopodobni, że uchybienie nastąpiło bez jego winy.. Jeżeli niedotrzymanie terminu zawitego nastąpiło z przyczyn od strony niezależnych, strona w zawitym terminie 7 dni od daty ustania przeszkody może zgłosić wniosek o przywrócenie terminu, .Poniższy wpis dotyczy sytuacji, w których możesz złożyć do e-sądu wniosek o przywrócenie terminu.. wniosek o przywrócenie terminu zawsze jest rozpatrywany w formie pos…


Czytaj więcej

Wniosek o budowę drogi asfaltowej

W styczniu gmina podjęła kolejne starania o uzyskanie nowego pozwolenia na budowę drogi.. Zgodnie ze słowniczkiem wyrażeń ustawowych zawartym w art. 3 pkt 6 Prawa budowlanego (w brzmieniu obowiązującym w dniu wydania zaskarżonej decyzji), ilekroć w ustawie jest mowa o budowie należy przez to rozumieć wykonywanie obiektu budowlanego w określonym miejscu, a także odbudowę, rozbudowę, oraz nadbudowę obiektu .Wniosek: Średnio koszt budowy 1 km asfaltowej drogi ekspresowej S5 w województwie pomorski…


Czytaj więcej

Zakończenie wynajmu mieszkania zgłoszenie do urzędu skarbowego

Samego najmu co do zasady się do urzędu skarbowego nie zgłasza a jedynie wybór jego formy opodatkowania.. Bez­płat­ny porad­nik do natych­mia­sto­we­go pobra­nia pomo­że roz­wiać wszel­kie wąt­pli­wo­ści.. Nie musisz co miesiąc wyliczać zaliczek, ani martwić się, w którym progu podatkowym już jesteś.Jeśli jako właściciel wynajmujesz swój dom, mieszkanie, pokój lub garaż i osiągasz z tego tytułu dochody, to powinieneś odprowadzić od nich podatek do urzędu skarbowego.Płacenie podatków od najmu i …


Czytaj więcej

Upoważnienie do sprzedaży samochodu

Pobierz darmowy wzór pełnomocnictwa do zawarcia umowy w formacie pdf i docx!Sprzedaż samochodu musi zostać potwierdzona odpowiednim dokumentem.. Prawo nie nakłada na ciebie obowiązku osobistej rejestracji pojazdu.. Witam, Mam problem.. Szybka, łatwa i lokalna sprzedaż rzeczy z drugiej ręki.. Taki dokument wykorzystujemy, kiedy sami nie możemy wykonać pewnej czynności i upoważniamy inne osoby do tego.. W serwisie można znaleźć niezbędne informacje dotyczące: umowa o pracę, umowa kupna .Umowa spr…


Czytaj więcej

Wniosek o urlop szkoleniowy dla pielęgniarek

Dokładnie tak samo liczy się je dla.. Pielęgniarce i położnej podnoszącej kwalifikacje zawodowe w formach innych niż określone w art. 66 ust.. Aby uzyskać urlop szkoleniowy, pracownik musi złożyć pracodawcy wniosek o urlop szkoleniowy.. Dz. U. z 2020 r. poz. 562) pielęgniarce i położnej przysługuje na wniosek i za zgodą pracodawcy urlop szkoleniowy w wymiarze do 6 dni roboczych.Wniosek: 6 dniowy urlop szkoleniowy pielęgniarce lub położnej będzie przysługiwał nie na kurs dokształcający, specjali…


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt