Wniosek rodzica o dostosowanie warunków egzaminu ósmoklasisty wzór

Do czasu trwania egzaminu z danego przedmiotu nie wlicza się czasu przeznaczonego na sprawdzenie przez ucznia poprawności przeniesienia odpowiedzi na kartę odpowiedzi (5 minut).Najwazniejsze informacje dotyczące egzaminu ósmoklasisty dla uczniów z orzeczeniem o kształceniu specjalnym: Podstawy prawne: ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn.. Zdający: Dostosowanie Podstawa formy warunków (dokument) 1.Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 20 sierpnia 202…


Czytaj więcej