Wniosek o przyjęcie na rezydenta do koła łowieckiego

Umowa użyczenia broni.. Wniosek do Programu odbudowy populacji zwierzyny drobnej - mazowieckie 46. Przepisu § 27 nie stosuje się".1. Osoba ubiegająca się o członkostwo Zrzeszenia składa wniosek o przyjęcie na staż w zarządzie koła lub zarządzie okręgowym właściwym według miejsca stałego pobytu i po przyjęciu na staż przez jeden z wymienionych organów staje się, z chwilą rejestracji przez zarząd okręgowy, kandydatem na członka Zrzeszenia.. W trakcie przynależności do Zrzeszenia rezydentem można …


Czytaj więcej
Regulamin | Kontakt