Wniosek o zmianę nazwiska dziecka
8.Strona 1 z 2 - odebranie praw ojcu i zmiana nazwiska dziecka - napisał w Sprawy rodzinne: Witam, mam poważny problem i nie wiem jak go rozwiązać, gdyż nie znam się na prawach sądowych.. Osoby zamieszkałe poza granicami Polski mogą złożyć wniosek za pośrednictwem polskiego konsula wskazując kierownika urzędu stanu cywilnego, do którego wniosek ma być przekazany.. Dopuszcza si ę .Jeżeli rodzice są w sporze, co do zmiany nazwiska dziecka każde z nich może zwrócić się do sądu rodzinnego o wyrażenie zgody na taką zmianę.. Sylwia Ptak Słonecznikowa 88 m.. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.. Działając na podstawie art. 2 Ustawy o zmianie imienia i nazwiska, wnoszę o zmianę nazwiska:Zmiana nazwiska za zgodą dziecka.. Jednak dziecko, które ukończyło 13 lat, musi się zgodzić na zmianę swojego nazwiska.. 0 strona wyników dla zapytania wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzórPodsumowując: w uzasadnieniu wniosku powinna Pani powołać się na przesłankę z art. 4 ust.. Załączniki: "Oświadczenie drugiego rodzica (opiekuna prawnego) o zgodzie na zmianę imienia i /lub nazwiska dziecka" (USC-16) - złożone w obecności urzędnika stanu cywilnego, chyba że jest on pozbawiony władzy rodzicielskiej, nie żyje albo rodzic wnioskujący uzyska zgodę sądu opiekuńczego na zmianę nazwiska dziecka,Oto wzór wniosku o zmianę nazwiska po rozwodzie: Białystok, dn. 30 marca 2015 roku..

WNIOSEK o zmianę nazwiska po rozwodzie.

Jeśli nie są poprawne lub się zmienią, poinformuj nas o tym w ciągu 7 dni, odkąd powstały te zmiany albo odkąd zauważysz błąd (lub gdy my go zauważymy).. Jako przykłady wskazać należy: odpis zupełny aktu urodzenia, aktu małżeństwa oraz aktu urodzenia małoletnich dzieci.. Kategoria: Druki, formularze: Data dodania: 28 lutego 2017: Pobierz wzór PDF (73.34 KB) Liczba pobrań: 5255 Pobierz druk PDF (54.29 KB) Liczba pobrań: 3407 Komentarze (0) 5 + 5 = ?. ZOBACZ PODOBNE » .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę nazwiska (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Większe poczucie przynależności do rodziny, w której się dziecko wychowuje jest bowiem istotnym powodem, uzasadniającym zmianę nazwiska.Warto pamiętać, że zmiana nazwiska dziecka następuje na wniosek.. Uzu­peł­ni­asz wniosek, zgod­nie z instrukcją, a następ­nie składasz do wybranego kierown­i­ka Urzę­du Stanu Cywilnego.. 1 ustawy, wniosek o zmianę nazwiska podlega uwzględnieniu, jeżeli jest uzasadniony ważnymi względami.. Formalności Obowiązek potwierdzenia toŝsamości Wniosek najlepiej .Aby ubiegać się o zmianę imienia lub nazwiska należy osobiście złożyć wniosek do kierownika urzędu stanu cywilnego, właściwego ze względu na miejsce stałego pobytu wnioskodawcy..

"Wniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska" (USC-14).

mam 20lat i 4.12.2009roku urodziłam synka i dała mu nazwisko ojca gdyż byliśmy narzeczeństwem i chciałam dobrze ale jednak zrobiłam błąd gdyż w marcu 2010r rozstaliśmy się.Ustawia z dnia 15 listopada 1956 roku o zmianie imion i nazwisk.. 1 ustawy, uzasadniający jego zmianę.Maria R. wystąpiła z wnioskiem o zmianę nazwiska jej syna Pawła A. urodzonego w 1996 r. w Łodzi, na nazwisko R (rodowe matki).. Jeśli mieszkasz za granicą, to możesz go złożyć za .Wniosek o zmianę nazwiska noszonego, rodowego / o zmianę imienia, imion, który musi zawierać: dane osoby, której zmiana dotyczy: imię (imiona), nazwisko oraz nazwisko rodowe, adres miejsca zameldowania na pobyt stały lub ostatni pobyt stały, w przypadku braku takiego adresu - adres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące, nr PESELWniosek o zmianę danych podmiotu w rejestrze stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji, publicznych zakładów opieki zdrowotnej - publiczny zakład opieki zdrowotnej, kolumna transportu sanitarnego (KRS-Z22) Wniosek o zmianę nazwiska: Wniosek o zmianę postanowienia o stwierdzeniu nabycia spadkuWniosek o zmianę imienia i/lub nazwiska składa się w wybranym urzędzie stanu cywilnego..

Zmiana nazwiska dziecka bez zgody ojca.

(PESEL, nazwisko, imię, serię i numer dowodu osobistego lub paszportu) osoby ubezpieczonejWniosek o administracyjną zmianę imienia i nazwiska możesz złożyć jeśli Twoje dane nie zmieniły się w wyniku np. zawarcia małżeństwa lub złożenia oświadczenia o powrocie do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego, a mimo to chcesz z pewnych względów zmienić imię lub nazwisko, powrót do nazwiska noszonego .Znaleziono 167 interesujących stron dla frazy wniosek o zmianę nazwiska dla dziecka wzór w serwisie Money.pl.. Sprawdź, jak złożyć wniosek o dowód dla swojego dziecka lub podopiecznego.Zmiana nazwiska dziecka Zmiana nazwiska obojga rodziców rozci ąga si ę na małoletnie dzieci.. W uzasadnieniu wniosku matka napisała, że po rozwiązaniu przez nią w 2006 r. małżeństwa z ojcem dziecka, kontakty ojca z synem stały się sporadyczne.dziecka do 18. roku życia (jeśli składasz w urzędzie wniosek w imieniu dziecka, które ukończyło 5 lat, dziecko musi przy tym być), innej osoby całkowicie lub częściowo ubezwłasnowolnionej..

Otwierasz wzór wniosku o zmi­anę nazwiska (imienia) ze strony rzą­dowej.

Zmiana nazwiska dziecka a alimentyWniosek o zmianę imienia, nazwiska - Wzór, Druk.. Wymaga on zgromadzenia odpowiednich dokumentów, które potwierdzą zasadność naszego żądania.. Do wniosku należy dołączyć uzasadnienie zawierające .Pobierz, wydrukuj, wypełnij wniosek o zmianę imienia (dla osoby pełnoletniej lub małoletniej).. Wniosek o zmianę imienia lub (i) nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego osobiście, za pośrednictwem poczty lub platformy ePUAP.. 88 15-668 Białystok.. Zgodnie z art. 2 ust.. 1 ustawy o zmianie imienia i nazwiska.imię i nazwisko, na jakie ma nastąpić zmiana; uzasadnienie.. Do wniosku trzeba dołączyć odpis zupełny aktu urodzenia dziecka oraz ewentualne dokumenty uzasadniające zmianę nazwiska.. Je Ŝeli zmiana nazwiska dotyczy tylko jednego z rodziców, rozci ągni ęcie jej na małoletnie dziecko wymaga zgody .. granic ą wniosek o zmian ę nazwiska mog ą zło Ŝyć za po średnictwem konsula Rzeczypospolitej Polskiej.. Skuteczne uzasadnienie właśnie tych ważnych względów może skutkować zmianą nazwiska dziecka.Wniosek o zmianę imienia lub nazwiska składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.. Jest o bajecznie łatwe.. Należy jednak zaznaczyć, że jest to możliwe jedynie z ważnych powodów.. ; Przyjdź do siedziby USC przy ul. gen. Andersa 5.; Jeśli występujesz o zmianę nazwiska swojego dziecka, które ukończyło 13 lat potrzebna jest jego pisemna zgoda wyrażona osobiście przed Kierownikiem lub Zastępcą Kierownika USC.4 zgoda dziecka na zmianę imienia lub nazwiska, gdy ukończyło 13 lat, dowód osobisty do wglądu, w przypadku zmiany nazwiska dla dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej postanowienie sądu o umieszczeniu dziecka w rodzinie zastępczej, zgoda sądu na zmianę nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej.. Wniosek podlega opłacie w wysokości 40 zł.. Zgodę na zmianę nazwiska dziecko wyraża: osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego albo jego .6.. 1 pkt 1 ustawy z dnia 17 października 2008 r. o zmianie imienia i nazwiska (Dz. U. z 2016 r., poz. 10) - ośmieszający charakter nazwiska stanowi ważny powód w rozumieniu art. 4 ust.. We Wrocławiu jest to: Urząd Stanu Cywilnego .. w przypadku zmiany imienia i/lub nazwiska dziecka pozostającego w rodzinie zastępczej - prawomocne orzeczenie sądu zezwalające na zmianę;Wniosek do sądu o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka W przedstawionej przez Panią sytuacji, tj. przy braku porozumienia między rodzicami, zasadnym i koniecznym byłoby zwrócenie się do sądu opiekuńczego (sąd rejonowy wydział rodzinny i opiekuńczy), właściwego dla miejsca zamieszkania dziecka z wnioskiem o wyrażenie zgody .Z-15b Wniosek o zasiłek opiekuńczy z powodu sprawowania opieki nad chorym .. Jeżeli nie dojdzie Pani do porozumienia z ojcem dziecka, pozostanie zwrócić się do sądu opiekuńczego o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka.. Była wcześniej mowa o tym, że zmiana nazwiska rodzica może się rozciągnąć na nazwisko dziecka.. W przypadku zmiany imienia lub nazwiska dziecka małoletniego, wniosek składa jego przedstawiciel ustawowy (rodzic, opiekun prawny).#6 Jak napisać wniosek o zmianę imienia/ nazwiska?. Wniosek o zmianę nazwiska składa każdy z małżonków oddzielnie zaznaczając w nim o zmianę jakiego nazwiska się ubiega (rodowego czy nabytego)..Komentarze

Brak komentarzy.


Regulamin | Kontakt